...................................................

...................................................

Ο ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΕΚΤΟΝΙΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΘΕΣΜΟΣ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΥΔΕΝ ΘΕΤΩΝ ΟΡΙΟΝ ΕΝ ΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ

Ο ΤΕΚΤΟΝΑΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΝΗΚΕΙ ΣΕ ΟΣΕΣ ΚΑΙ ΟΠΟΙΕΣ ΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΕΠΙΘΥΜΕΙ


Ο Ελευθεροτέκτονας μπορεί να ανήκει σε όσες και όποιες τεκτονικές οργανώσεις επιθυμεί ο ίδιος, ασκώντας το απόλυτο ανθρώπινο δικαίωμα του συνεταιρίζεσθαι, όπως αυτό περιγράφεται στα βασικά θεσμικά κείμενα των κρατών του σύγχρονου δημοκρατικού κόσμου.


Οι αντίθετες διατάξεις των καταστατικών των τεκτονικών δυνάμεων, εγκύκλιοι, αποφάσεις κλπ, που αποκλείουν η περιορίζουν το παραπάνω δικαίωμα είναι αφ’ εαυτών παράνομες, άκυρες και ανύπαρκτες και εάν κάποια Τεκτ. δύναμη επιμείνει στην εφαρμογή τους εκτίθεται ως παράνομη ενώ παράλληλα θα υποστεί σοβαρότατες νομικές συνέπειες η ίδια και οι εκπρόσωποί της. (ακυρότητες, υποχρεωτική διάλυση λόγω παραβιάσεων του νόμου, χρηματικές αποζημιώσεις κλπ.)

Το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΕΚΤΟΝΙΚΟ FORUM από την ίδρυσή του  αγωνίζεται για το δικαίωμα των Τεκτόνων να μην θεωρούνται ως δουλοπάροικοι κάποιων συλλεκτών συνδρομών και πνευματικών βουκόλων, αλλά ελεύθεροι και χρηστοήθεις, προοδευτικοί άνθρωποι που σέβονται και τηρούν τους νόμους και τις αξίες του δικαιοπολιτικού μας συστήματος, στην ιστορική εξέλιξη και διαμόρφωση του οποίου αγωνίσθηκε ο προοδευτικός Ελευθεροτεκτονισμός.

Κατόπιν των παραπάνω δηλώνουμε ότι οποιαδήποτε Τεκτονική δύναμη επιχειρήσει να παραβιάσει τους νόμους του κράτους και να περιορίσει το δικαίωμα του συνεταιρίζεσθαι οποιουδήποτε μέλους της, θα αντιμετωπίσει δικαστικές ενέργειες με τις οποίες θα ζητείται η διάλυσή της λόγω παραβίασης του νόμου, ενώ θα ζητηθεί η καταβολή αποζημιώσεων από τους υπεύθυνους νομίμους εκπροσώπους της.

Ήδη παρουσιάζουμε το πλήρες κείμενο της ιστορικής απόφασης Γαλλικού Δικαστηρίου που αναγνωρίζει τα παραπάνω, εφαρμόζοντας τις διατάξεις περί του δικαιώματος του συνεταιρίζεσθαι, όπως διαμορφώνεται και από τα σχετικά άρθρα της Ευρωπαικής Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που εφαρμόζεται και στην Ελλάδα. 

GREFFE
                               M-l-N U Τ Ε (Decision civile)JUCEMENT : Willy BALSAMO C/LA GRANDE LOGE NATIONALE FRANCAISE Association LES HAUTS GRADES DU RITE D'YORK

697

Du 02 octobre 2001 3eme Chambre civile Role N°00/04686
COMPOSITION DU TRIBUNAL
President: Madame CUERY
Assesseur: Madame BARENNE
Assesseur: Madame GILLY-ESCOFFIER
Creffier: Μ me WALTER presente uniquement aux d6bats.
DEBATS
A1 audience publique du 4 Septembre 2001 le prononce du jugement etant fixe au 02 octobre 2001.
PRONONCE
A I'audlence publique du 02 Octobre 2001 , presidee par Madame CUERY Presidente, assistee de Mme WALTER, Creffier.
nature DU jugement : contradictoire, en premier ressort, au fond.


Μ. Willy BALSAMO
Le Park Palace 27 avenue de la Costa 98000 MONACO
represents par Me Philippe SAMAK, avocat au barreau de NICE CASE 211, avocat plaidant.
LA GRANDE LOGE NATIONALE FRAN£AISE
prise en sa Loge regionale, la Grande Loge Provinclale Alpes
Mediterranee, 32 avenue Estienne d'Orves a NICE.
12 rue Christine de Pisan 75017 PARIS
representee par Me Patrick BERARD, avocat au barreau de NICE CASE 384, avocat plaidant.
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Association LES HAUTS GRADES DU RITE D'YORK
Chez RAIMONDI SA - Z.I. dU Grand Combeau 38690 COLOMBE
representee par Me Philippe SAMAK, avocat au barreau de NICE CASE 211, avocat plaidant.


FAITS ET PRETENTIONS PES PARTIES
Par acte d'huissier en date du 21 juin 2000, Monsieur Willy BALSAMO a fait assigner ia Grande Loge Nationale de France devant le Tribunal de Grande Instance de NICE aux fins de:
           voir dire que la modification du reglement interieur de la Grande Loge Nationale de France survenu en 1997/1998 constitue une modification statutaire n'ayant pas fait I'objet d'une assemble g^nerale, ni des formalins I6gales de publicity.
             Ja declarer inopposabie a Monsieur BALSAMO.
             dire et juger que le Grand Maitre Provincial n'a pas la competence pour suspendre un Respectable Fr£re dans le cadre des dispositions de I'articie 20-2 du reglement General.
              constater que la Grande Loge Nationale de France est dans ['impossibility de justifier d'une saisine du Conseii Disciplinaire national dans ie d£lai de deux mois, soit avant le 19 septembre 1999.
             constater que prealablement a sa suspension Monsieur BALSAMO n'a fait I'objet d'aucune procedure equitable, convocation pr£cisant les griefs et les sanctions possibles, possibility d'une audience publique, I'absence de communication de son dossier.
              dire et juger que la suspension provisoire de Monsieur BALSAMO n'etait justif tee par aucun caractdre d'urgence.
             dire et juger que I'attente dans laquelle se trouve Monsieur BALSAMO depuis le 19 juillet 1999 ne r6pond pas a I'exigence de delai raisonnable prevu par i'articie 6 de la convention europeenne des droits de I'homme.
              dire et juger que la regie 6dict6e par I'articie 4 avant dernier altena constitue une violation manifeste de la liberty d'association ainsi qu'une discrimination non justifi£e.
             dire et juger que cette regie, si elle 6tait validee ne saurait recevoir application a la RAM et fa Grande Loge Nationale de France.
             prononcer I'annuJation et constater la caducite de la suspension provisoire prononc£e a rencontre de Monsieur BALSAMO le 19 juillet 1999.
             condamner la Grande Loge Nationale de France ό verser a Monsieur BALSAMO la somme de 1 Euro, (soit 6,55957 Francs) ά titre de dommages intSrets pour le prejudice moral.
             condamner la Grande Loge Nationale de France a verser a Monsieur BALSAMO ia somme de 2.450 Francs (soit 373,50 Euros) au titre des capitations 1999-2000.
             la condamner h lui verser la somme de 10.000 Francs (soit 1 524,50 Euros) en application de I'articie 700 du Nouveau Code de Procedure Civile).
             la condamner aux entiers depens distraits au profit de Maitre Philippe SAMAK, avocat aux offres de droit.
Par conclusions signifies le 25 avril 2001,1'association Les Hautes Grades du Rite D'York est intervenue volontairement aux d£bats.
Par ordonnance de mise en etat en date du 11 juin 2001, ie Juge de la Mise en Etat statuant sur I'exception d'incomp£tence soulevee par la Grande Loge
Nationale de France a dit que le Tribunal de Grande Instance de Nice etait competent pour connaitre de la presente affaire.
Par conclusions recapitulatives signifiees ie 4 septembre 2001, Monsieur Willy BALSAMO et I'association Les Hautes Grades du Rite D'York demandent au tribunal de:
                dire et juger que la modification du reglement int£rieur de la Grande Loge Nationale de France n'a pas ete justiftee par la Grande Loge Nationale de France et qu'elle constitue une modification statutaire n'ayant pas fait I'objet d'une assemblee generate, ni des formalins iegales de publicite.
             la declarer nulle ou inopposable £ Monsieur BALSAMO et a I'Association Les Hauts Grades du Rite d'York.
             dire et juger que le Grand Maitre Provincial n'a pas la competence pour suspendre un Respectable Fr^re dans le cadre des dispositions de I'article 20-2 du rdglement G6n6rai.
              constater que la Grande Loge Nationale de France est dans ('impossibility de justifier d'une saisine du conseil Disciplinaire national dans le delai de deux mois, soit avant le 19 septembre 1999.
             constater que pr6alablement a sa suspension Monsieur BALSAMO n'a fait I'objet d'aucune procedure equitable, convocation precisant ies griefs et les sanctions possibles, possibilite d'une audience publique, I'absence de communication de son dossier.
dire et juger que la suspension provisoire de Monsieur BALSAMO n'6tait justiftee par aucun caractdre d'urgence.
             dire et juger que I'attente dans laqueile se trouve Monsieur BALSAMO depuis le 19 juillet 1999 ne r6pond pas a I'exigence de d^lai raisonnable pr^vu par I'article 6 de la convention europeenne des droits de I'homme.
               dire et juger que la regie 6dictee par I'article 4 avant dernier aliena constitue une violation manifeste de la liberte dissociation ainsi qu'une discrimination non justifiee.
             dire et juger que cette regie, si elle 6tait validee, ne saurait recevoir application a I'Association Les Hauts Grades du Rite d'York, compte tenu de I'absence d'identite d'objet entre Les Hauts Grades du Rite d'York et la Grande Loge Nationale de France .
              le cas 6ch6ant, def£rer a la Grande Loge Nationale de France serment d'avoir έ indiquer si elle pratique Les Hauts Grades en dehors des trois premiers degr6s symboliques.
             prononcer I'annulation et constater la caducity de la suspension provisoire prononcee έ I'encontre de Monsieur balsamo le 19 juillet 1999.
             declarer abusives et prononcer I'annulation des decisions prises par le Grand Maitre les 5 et 11 avril 2001 ainsi que les decisions subsequentes.
            condamner fa Grande Loge Nationale de France d verser a Monsieur BALSAMO le montant des cotisations vers6es par ceiui-ci depuis sa suspension.
·. condamner la Grande Loge Nationale de France a verser a Monsieur BALSAMO et a I'association Les Hauts Grades du Rite d'York la somme de 1 Euro chacun, a titre de dommages int£r£ts pour le prejudice moral.
             ordonner i'execution provisoire de la decision a intervenir.
             ia condamner a leur verser la somme de 15.000 Francs en application de
I'article 700 du Nouveau Code de Procedure Civile).
la condamner aux entiers depens distraits au profit de Maitre Philippe SAMAK, avocat aux offres de droit.
Par conclusions en defense signifiees le 2 septembre 2001, la Grande Loge Nationale de France conclut a I'irrecevabilite et au mal fonde de Monsieur Willy BALSAMO et de I'association Les Hautes Grades du Rite D'York en leurs demandes et a ce qu'ils en soient deboutes.
La Grande Loge Nationale de France sollicite 20.000 francs au titre de I'article 700 du Nouveau Code de Procedure Civile et 1 Franc a titre de dommages et intents.
L'ordonnance de cl6ture a ete fixee au 4 aout 2001. MOTIFS DE LA DECISION
ll convient pour permettre I'instauration d'un debat complet, et en accord avec toutes les parties, de rabattre l'ordonnance de cldture et de la fixer a nouveau au 4 septembre 2001.
Sur la modification du reglement interieur
Aux termes du reglement interieur, edition fin 1998, il est prevu en page 25, avant dernier alinea,
"Tout frdre s'interdit de participer a des reunions, tenues ou travaux non ouverts au public, d'une association magonnique, non reconnue par la Grande Loge Nationale de France".
Aucun element ne permet de dire que cette regie constitue une modification du statut plutot que du reglement interieur, et devrait en tant que telle etre soumise aux regies applicables a la modification des statuts. En tout etat de cause, cette modification a ete adoptee par assemble generate, ainsi que cela a ete indique en entete du nouveau reglement interieur, et sur le proces-verbal d'assemblee generale du 3 decembre 1997.
La preuve que les textes adopt6s ne sont pas conformes έι ceux votes incombe au requerant, qui ne saurait se borner a alleguer que le texte sur lequel le vote a porte n'est pas joint au proces-verbal d'assemblee generale.
En outre le proces-verbal d'assemblee generale indique quei lecture a et6 donn^e article par article du projet portant refonde des statuts ainsi que du reglement interieur intitule" Constitution et Reglement General de la Grande Loge Nationale de France", I'article 17 des statuts confirmant que le reglement interieur a ete approuve apres refonte par I'assembiee generale extraordinaire du 3 decembre 1997.


La convocation, a I'assembiee generale, qui indique com me ordre du jour" Mise en harmonie des textes avec les us et coutumes et adoption de la refonte des statuts et du reglement interieur de la G.L.N.F. telle qu'approuvee par le Souverain Grand Comite" parait parfaitement regulidre.
En tout etat de cause, un tel argument qui pourrait etre souleve a I'appui d'une action en nuilite de I'assemblee generate litigieuse, dont la presente juridiction n'est pas saisie, apparait sans portee sur la demande formee.
La modification du reglement interieur critiquee ne saurait en consequence etre declaree inopposable a Monsieur Willy BALSAMO en raison d'une pretendue irregularite dans ses modalites de d'adoption.
II est par ailleurs sollicite que la regie edictee soit declare contraire a la liberty dissociation et constitutive d'une discrimination non justifiee.
Le principe constitutionnel de la liberty d'association, rappele par I'article 2 de la Declaration des droits de I'homme et du citoyen, i'article 11 de la convention europeenne des droits de I'homme et I'article 20 de la declaration universelle des droits de I'homme, ne fait pas obstacle a ce que les associes aux termes du contrat d'association, choisissent de restreindre I'acces h leur association.
La clause critiquee ne constitue cependant pas une limite relative aux conditions d'acces έ la G.L.N.F., mais une clause qui impose aux associes certaines restrictions quant a leurs activites et engagements hors de la G.L.N.F., et notamment quant a leur faculte d'appartenir a une autre association, clause battant en breche le principe de la liberte d'association.
Si les associes ont la faculte aux termes du contrat d'association de poser certaines limites έ ce principe de liberte, et ce notamment lorsque ces limites sont necessaires au bon fonctionnement de I'association et au respect de I'objet social, encore faut-il que les conditions d'application de ladite clause soient, comme toute stipulation contractuelle, determinables.
En I'espece, la clause critiquee fait reference ό interdiction de participera une association magonnique " non reconnue par la G.L.N.F. ", sans que soient determines les criteres de la non reconnaissance, ou ies modalites aux termes desquelles une association magonnique pourrait etre declaree non reconnue.
Ainsi, m^me si le champ de I'interdiction est relatif a I'ordre magonnique, ce qui correspond trds exactement au domaine de la Grande Loge Nationale de France, dans lequel elle parait libre de pouvoir poser des limites et d'exercer un droit de regard, et ce afin d'assurer le strict respect de la charte de la franc magonnerie reguliere, et notamment de la regie en 12 points, il parait necessaire aux fins d'ecarter tout arbitraire, que soient determines les criteres de non reconnaissance.
II convient en consequence de dire que la regie edictee par I'article 4 avant dernier alinea de la Constitution, dans son libelie actuel, constitue une violation de la liberte d'association et une discrimination non justifiee.
Sur la mesure de suspension ο rise a rencontre de Monsieur Willv BALSAMO
Monsieur Willy BALSAMO a fait i'objet d'une suspension provisoire selon ordonnance rendue le 19 juillet 1999 par Le Grand Maitre Provincial de la Grande Loge Provincial Alpes M£diterranee, au visa des articles 19-1, 20 et 20-2 aiinea 15 du Reglement General et de I'articie 4 des principes Fondamentaux, ainsi libelee; "Monsieur Willy BALSAMO est suspendu de toutes les Loges de la Provice Alpes Mediterran^e pendant la duree de la procedure disciplinaire engagee a son encontre."
Aux termes de i'articie 20, Monsieur Willy BALSAMO b^neficie en tant que Respectable Frere d'un privilege de juridiction devant le Conseil disciplinaire national.
En application de I'articie 20.3 alineas 15 et 16, le Grand Maitre peut a titre conservatoire et par ordonnance suspendre tout Frere de ia Grande Loge Nationale de France, toute mesure de suspension ne pouvant exceder 3 mois a dater de la notification de ladite ordonnance, sauf si en ce delai, une procedure disciplinaire est engagee a rencontre du frere suspendu. L'article 19.2.1. permet & tout Grand Maitre Provincial sur delegation du Grand Maitre, de suspendre tout Frere membre d'une Loge de son ressort.
En I'espece, il n'est justifie d'aucune delegation au profit du Grand Maitre Provincial de sorte que celui ci n'avait aucune qualite pour prendre la mesure de suspension provisoire et que la nullite de la mesure est encourue de ce chef.
En outre, en I'absence de toute procedure disciplinaire engagee contre Monsieur Willy BALSAMO dans le delai de 3 mois susvise, et ce malgre le libelle de I'ordonnance de suspension qui fait etat d'une procedure engagee, la mesure est de plein droit caduque.
Sur les decisions prises les Set 9 avrii 2001
Par decision du 5 avrii 2001, le Grand Maitre a interdit formellement a tout Franc Magon de postuler a i'admission, a i'appartenance, ou a la visite de tout Chapitre relevant du dit Grand Chapitre des Magons du Royal Arch de Monaco, sous peine d'exclusion definitive, et a consenti un delai de deux mois expirant le 11 juin 2001, a tout Frere pour rompre toute attache avec ledit Chapitre des Magons du Royal Arch de Monaco ((France) et tout Chapitre dependant. Cette decision est rendue au visa de la Constitution et du reglement de ia Grande Loge Nationale de France, ainsi que de ceux du Supreme Grand Chapitre des Magons de I'Arche Royale pour la France, organiquement et constitutionnellement lie a la Grande Loge Nationale de France, des usages internationaux regissant les Grandes Loges et Grands Chapitres reguliers, et de la decision du Supreme Grand Chapitre des Magons de I'Arche Royale pour la France en date du m#me jour.
Cette decision qui a ete prise en application de I'articie 4 susvise, lequel a ete declare contraire a la liberie dissociation et operant une discrimination non
justifiee, doit etre annuiee.
La decision qui aurait ete prise ie 9 avril 2001 ne constitue en fait nullement une decision, mais une simple lettre qui trouve son fondement sur la decision du 5 avril 2001. II n'y a done pas lieu de prononcer une annulation de ce chef.
Sur l'ex0cution provisoire
La nature de I'affaire ne commande pas que I'execution provisoire soit prononcee., a rexception des dispositions relatives έ la suspension provisoire de Monsieur BALSAMO.
- Sur les demandes en dommaaes et interets et en application de I'article 700 du Nouveau Code de Proc0dure Civile:
Compte tenu du prejudice manifeste subi par Monsieur Willy BALSAMO, dont la decision de suspension, nulle et de nul effet, a ete iue en loge, et qui depuis n'a pas ete restaure dans ses droits, n'ayant notamment pas eu de reponse a des demandes de documents formuiees debut 2001, il convient de lui aliouer la somme de 1 Euro demandee a titre de dommages et interets.
L'association les Hauts Grades du Rite d'York, qui ne caracterise pas son prejudice, sera deboutee de sa demande de ce chef.
Compte tenu des frais irrepetibles engages par les requerants, une somme de 10.000 francs leur sera accordee au titre de i'article 700 du Nouveau Code de Procedure Civile.
La Grande Loge Nationale de France sera condamnee aux entiers depens. PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit que ia regie edictee par I'article 4 avant dernier alinea de la Constitution et du Reglement General, dans son libelle actuel, constitue une violation de la liberte d'association et une discrimination non justifiee.
Constate la caducite de la mesure de suspension provisoire prononcee d rencontre de Monsieur Willy BALSAMO le 19 juillet 1999, en I'absence de toute procedure disciplinaire engagee a son encontre.
Prononce ia nullite de cette mesure, en ce qu'elle a ete ordonnee par le Grand Maitre Provincial, en I'absence de delegation expresse du Grand Mattre.
Prononce la nullite de fa decision du 5 avril 2001, en ce qu'elle est prise en application de i'article 4 avant dernier alinea, precite.


Condamne la Grande Loge Nationale de France a verser a Monsieur Willy BALSAMO la somme de 1 Euro a titre de dommages et int^rets.
ordonne l'ex6cution provisoire de la pr^sente decision en ce qui concerne les dispositions relatives a la mesure de suspension provisoire du 19 juillet 1999 et les dommages et interets.
Condamne la Grande Loge Nationale de France a payer έι Monsieur Willy BALSAMO et a I'assocation les Hauts Grades des Rites d'York, la somme de 10.000 francs au titre de I'article 700 du Nouveau Code de Procedure Civile.
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
Condamne la Grande Loge Nationale de France aux depens et en autorise la distraction au profit de Maftre SAMAK conform^ment a I'article 699 du NCPC.
Et le president a signe le present jugement avec le greffier.COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NICE
GREFFE (Decision Civile)
JUGEMENT : Willy BALSAMO d LA GRANDE LOGE NATIONALE FRANQAISE
222
Du 05 Mars 2002 3eme Chambre civile Role Ν "01/07868
Par jugement de ia 3eme Chambre civile en date du cinq Mars deux mil deux
COMPOSITION DU TRIBUNAL
President: Mme GUERY
Assesseur: Madame BARENNE .
Assesseur: Madame GILLY-ESCOFFIER
Greffier: Mme WALTER presenie uniquement aux debats.
DEBATS
A ('audience publique du 05 Mars 2002 le prononce du jugement etant fixe a ce jour.
PRONONCE
A I'audience publique du 05 Mars 2002, presidee par Mme GUERY Presidente, assistee de Mme WALTER, Greffier.
NATURE DU JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, rectification d'erreur materiel le.
Grosse d^livree a.
Me SAMAK                                                                                           '
expedition delivree a Me ELLIA Je 6/03/2002
mentions diverses R.EM.


DEMANDEUR:
Μ. Willy BALSAMO
27 avenue de La Costa Le Park Paiace 98000 MONACO
represents par Me Philippe SAMAK, avocat au barreau de NICE CASE 211.
PEFENDERESSE:
LA GRANDE LOGE NATIONALE FRANQAISE prise eri sa Loge regionale, La Grande Loge Provinciate Alpes MEDITERRANEE,
12 rue Christine de Pisan 75017 PARIS
representee par Me Florent ELLIA, avocat au barreau de NICE - CASE 282
INTERVENANTE VOLONTA1RE
Association LES HAUTS GRADES DU RITE D'YORK
Chez RAIMOND! SA Zl du Grand Combeau 38690 COLOMBE
representee'par Me Philippe SAMAK, avocat au barreau de NICE CASE 211.


Par requete en date du 13 novembre 2001, Monsieur. BALSAMO et 1'association Les Hauts Grades du Rite d'York ont sollicite la rectification de l'erreur materielle affectant le jugement du 2 octobre 2001, lequel est rendu entre les requerants et la Grande Loge Nationale Frangaise, alors que dans le dispositif la Grande Loge Nationale de France est mentionnee.
Aucun avocat ne s'etant presente pour la Grande Loge Nationale Frangaise, regulierenaent avisee par le greffe de la date d'audience, Monsieur BALSAMO et lrassociation les Hautes Grades Rites d'York, ont fait signifier leur requete par acte d'huissier du 19 fevrier 2002.
Par conclusions signifiees le 27 fevrier 2002, la Grande Loge Nationale Frangaise s'en rapporte a la sagesse du Tribunal sur ladite requete et demande. a etre dispensee de tous les depens.
En application de I'article 4 62 du Nouveau Code de Procedure Civile, les erreurs qui affectent un jugement meme passe en force de chose jugee peuvent toujours etre reparees par la juridiction qui l'a rendu selon ce que le dossier revele ou ce que la raison commande.
II resulte en 11espece du jugement que s'il a bien ete indique dans le chapeau au titre de la partie defenderesse, Grande Loge Nationale Frangaise, tout au long ' du jugement, il est fait mention de la Grande Loge Nationale de France.
Cette indication erronee relevant d'une erreur purement materielle, il convient de faire droit a la requete en rectification d'erreur materielle.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal , statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Vu I'article 462 du Nouveau Code de Procedure Civile,
- Dit que le jugement du.2 octobre 2001 doit etre rectifie coirane suit:
la mention      " Grande Loge Nationale de France "
figurant dans le rappel des faits et des pretentions des parties,
dans les motifs et dans le dispositif
doit etre remplacee par la mention
"Grande Loge Nationale Frangaise "
-  Dit que la presente decision rectificative sera mentionnee sur la minute et les expeditions du jugement rectifιέ.
-  Met les depens a la charge du Tresor Public.
Et le President a signe le present jugement avec le Greffier

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

ΑΡΚΑΔΕΣ ΕΣΜΕΝ

H ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ο ΟΡΚΟΣ

«Ορκίζομαι ενώπιον του αληθινού Θεού, ότι θέλω είμαι επί ζωής μου πιστός εις την Εταιρείαν κατά πάντα. Να φανερώσω το παραμικρόν από τα σημεία και τους λόγους της,.......


Ορκίζομαι ότι θέλω τρέφει εις την καρδίαν μου ΑΔΙΑΛΛΑΚΤΟΝ ΜΙΣΟΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΤΥΡΡΑΝΩΝ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΟΣ μου, των οπαδών και των ομοφρόνων με τούτους, θέλω ενεργεί κατά πάντα τρόπον προς βλάβην και αυτόν τον παντελή όλεθρόν των, όταν η περίστασις το συγχωρήσει.

Ορκίζομαι να συντρέχω, όπου εύρω τινά συνάδελφον, με όλην την δύναμιν και την κατάστασίν μου. Να προσφέρω εις αυτόν σέβας και υπακοήν, αν είναι μεγαλύτερος εις τον βαθμόν και αν έτυχε πρότερον εχθρός μου, τόσον περισσότερον να τον αγαπώ και να τον συντρέχω, καθ΄όσον η έχθρα μου ήθελεν είναι μεγαλυτέρα.


Ορκίζομαι ότι καθώς εγώ παρεδέχθην εις Εταιρείαν, να δέχομαι παρομοίως άλλον αδελφόν, μεταχειριζόμενος πάντα τρόπον και όλην την κανονιζομένην άργητα, εωσού τον γνωρίσω Έλληνα αληθή, θερμόν υπερασπιστήν της πατρίδος, άνθρωπον ενάρετον και άξιον όχι μόνον να φυλάττη το μυστικόν, αλλά να κατηχήση και άλλον ορθού φρονήματος.


Ορκίζομαι να προσέχω πάντοτε εις την διαγωγήν μου, να είμαι ενάρετος. Να ευλαβώμαι την θρησκείαν μου, χωρίς να καταφρονώ τας ξένας. Να δίδω πάντοτε το καλόν παράδειγμα. Να συμβουλεύω και να συντρέχω τον ασθενή, τον δυστυχή και τον αδύνατον. Να σέβομαι την διοίκησιν, τα έθιμα, τα κριτήρια και τους διοικητάς του τόπου, εις τον οποίον διατριβώ.

Τέλος πάντων ορκίζομαι εις Σε, ω ιερά πλην τρισάθλια Πατρίς !


Ορκίζομαι εις τας πολυχρονίους βασάνους Σου.


Ορκίζομαι εις τα πικρά δάκρυα τα οποία τόσους αιώνας έχυσαν και χύνουν τα ταλαίπωρα τέκνα Σου, εις τα ίδια μου δάκρυα, χυνόμενα κατά ταύτην την στιγμήν, και εις την μέλλουσαν ελευθερίαν των ομογενών μου ότι αφιερώνομαι όλως εις Σε.


Εις το εξής συ θέλεις είσαι η αιτία και ο σκοπός των διαλογισμών μου.

Το όνομά σου ο οδηγός των πράξεών μου, και η ευτυχία Σου η ανταμοιβή των κόπων μου.
Η θεία δικαιοσύνη ας εξαντλήσει επάνω εις την κεφαλήν μου όλους τους κεραυνούς της, το όνομά μου να είναι εις αποστροφήν, και το υποκείμενόν μου το αντικείμενον της κατάρας και του αναθέματος των Ομογενών μου, αν ίσως λησμονήσω εις μίαν στιγμήν τας δυστυχίας των και δεν εκπληρώσω το χρέος μου.


Τέλος ο θάνατός μου ας είναι η άφευκτος τιμωρία του αμαρτήματός μου, δια να μη λησμονώ την αγνότητα της Εταιρείας με την συμμετοχήν μου».

Διαδήλωση κατά του Μεγάλου Διδασκάλου της Εθνικής Μεγάλης Στοάς της Γαλλίας

Διαδήλωση κατά του Μεγάλου Διδασκάλου της Εθνικής Μεγάλης Στοάς της Γαλλίας
ΕΔΩ.....ΚΟΤΕΣ ΤΑ ΠΟΥΛΑΚΙΑ ΜΟΥ...ΜΠΑΣ ΚΑΙ ΧΑΣΟΥΝ ΚΑΝΕΝΑ ΛΙΛΙ

Διαδήλωση κατά του Μεγάλου Διδασκάλου της Εθνικής Μεγάλης Στοάς της Γαλλίας Το Σάββατο 3 Δεκ. 2011 πραγματοποιήθηκε στο Palais des Sports Murcel Cerdan συγκέντρωση διαμαρτυρίας κατά του Μεγάλου Διδασκάλου της GLNF.

Οι περίπου 1200 παρευρισκόμενοι ζήτησαν την απομάκρυνση του Μ.Δ Francis Stefani κατηγορώντας τον για τον τρόπο που διοικεί την συντεχνία. Οι διαδηλωτές τραγούδησαν το γνωστό τραγούδι των Παρτιζάνων (Marseillaise) και κατέθεσαν στεφάνι παραπέμποντας στο θάνατο της αδελφότητας.

Να σημειωθεί ότι η διαδήλωση καλύφθηκε από τον τύπο με εκτενή αναφορά από την LaParisien .


ΑΠΟ ΤΟ BLOG

http://tektonismos.blogspot.com/2011/12/blog-post_05.html?spref=fb

ΝΑ ΤΟΥΣ ΧΑΙΡΕΣΘΕ

ΝΑ ΤΟΥΣ ΧΑΙΡΕΣΘΕ
Από το Freemasonry today (τεύχος Μαρτίου 2009). Ποιοί είναι οι εικονιζόμενοι ; Κάντε κλικ στη φωτογραφία και φουσκώστε από Εθνική Υπερηφάνεια

ΝΤΡΟΠΗ ΣΑΣ ΩΡΕ

Για πάνω από τέσσερα χρόνια καλούμε τη διοίκηση της Μεγ. Στοάς να κάνει έστω μια δήλωση για το όνομα της Μεγάλης Στοάς που φύτεψαν οι άγγλοι στην γειτονική χώρα που καπηλεύεται την πολιτιστική κληρονομιά όχι μόνο της Μακεδονίας αλλ' όλης της Ελλάδας.
Εκατοντάδες χιλιάδες Ελλήνων έχουν αγανακτήσει με την θυελώδη σιωπή της διοίκησης της Μεγάλης Στοάς, που περιφρονεί όχι μόνο τα Εθνικά μας θέματα αλλά και την μοναδική πατριωτική παράδοση του Ελληνικού Ελευθεροτεκτονισμού.
Απευθυνόμενοι σ' αυτούς τους λέμε " ...το 1993 οι Άγγλοι σας απαναγνώρισαν γιατί ένας καλεσμένος σας μίλησε σε ανοιχτή εκδήλωση για το Μακεδονικό και σε λίγα χρόνια σας φυτεύουν στα Σκόπια μιά Μεγάλη Στοά με το όνομα της Μακεδονίας που καπηλεύεται μέχρι και το σήμα σας (το Γ). Εσείς παρίστασθε σε κοινές διεθνείς εκδηλώσεις με τους Σκοπιανούς και δεν κάνετε ούτε μια απλή δήλωση, όπως ο τελευταίος μουσικοχορευτικός σύλλογός μας σε ανάλογες εκδηλώσεις . ΝΤΡΟΠΗ ΣΑΣ ΩΡΕ."

ΠΡΟΣΟΧΗ - attention -achtung-attenzione- ΠΡΟΣΟΧΗ

Το παρόν ιστολόγιον είναι ΑΥΣΤΗΡΩΣ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΝ δια τους Τέκτονες τους ανήκοντες εις στοάς υπό την Μ. ΣΤ. της Ελλάδος, καθότι διάκειται εχθρικώς προς την παρούσα διοίκησή της (όπως ισχυρίζεται η ίδια )
Η δια του διαδικτύου διακίνηση του περιεχομένου του, ως και η ανάγνωση, υπαγόρευση, φωτοαντιγραφή η άλλη αναπαραγωγή, διαφήμιση, προώθηση, επίδειξη, όλου η μέρους, κατοχή, χρήση, νομή δι' αντιφωνήσεως η μη , μετ' εκταξεως η μη , μίσθωση, δωρεά, δωρεά αιτία θανάτου, νέμηση ανιόντος, πώληση με αντιφώνηση νομής η μη, δάνειο , χρησιδάνειο, εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία του, επιφέρει πειθαρχικόν έλεγχον, συμφώνως τω άρθρω 203 παρ. 2γ και 3α δ και ι του Γενικού Κανονισμού της Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος (αρμόδιος κ. Τρουχίλο, οδός Ιεράς Εξετάσεως και Στάλιγκραντ 13, Τ.Κ. 666. Μεσαίωνας
Treblinka, 7ο Κρεματόριο δεξιά)


Ο ΕΝΔΟΞΟΣ ΑΛ - ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΛΑΜΟΓΙΟ

Ο ΕΝΔΟΞΟΣ ΑΛ -  ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΛΑΜΟΓΙΟ
Εκείνα τα κόλπα με τις μεταχρονολογημένες πληρωμές και τις γυψοσανίδες πως μου ξέφυγαν ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΠΑΝΩ ΣΤΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΜΕΓΑΣ ΧΑΣΟΔΙΚΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ ?

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΜΕΓΑΣ ΧΑΣΟΔΙΚΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ ?
ΩΡΕ ΤΙ ΜΑΝΙΚΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΑ ?

ΠΡΟΣ ΛΕΒΕΝΤΕΣ

ΤΕΛΙΚΑ ΡΕ ΛΕΒΕΝΤΕΣ ΤΟΥ ΤΑΛΛΗΡΟΥ ΚΑΝΕΙΣ ΣΑΣ ΔΕΝ ΞΕΡΕΙ Η ΤΟ ΚΑΝΕΤΕ ΓΑΡΓΑΡΑ

Ποίον αφορά η κατωτέρω περιγραφή του αειμνήστου Υπάτου Μεγάλου Ταξιάρχου Χρυσάνθου Κατσικοπούλου

“…..Εν γνώσει του ψευδολογών….εμφανίζεται ως τελείως αναξιόπιστος και κάθε άλλο Χριστός και ενάρετος , καθόσον προκειμένου να καταστή ενεργόν μέλος του Υπάτου Συμβουλίου, απηλλωτρίωσε τον εαυτόν και την προσωπικότητά του, καταστάς πράγματι ΠΡΑΓΜΑ, RES, ΟΝΙΟΝ, διαπραγματευθείς την ψήφον του δια δολοπλοκιών και δια προσπαθειών όπως εξακριβώσει ποίος θα τον προέκρινεν ως Ανθύπατον, ίνα τον ψηφίση ως Ύπατον…ο πολέμιος του Σκωτικού Τεκτονισμού, ο υβριστής του Υπάτου Συμβουλίου, ο ανέντιμος και διαφθορεύς αφού εβολιδοσκόπει Κρ. Αδελφούς ους προσεπάθει να διαφθείρει ….έρπων και λίχων….εξακολουθών την επιδειξιομανίαν του…ως άλλος σατραπίσκος…μεθυσμένος με την πρόσκαιρον δόξαν του…”


ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΛΕΝΕ ΟΤΙ ΤΟΥΣ ΒΡΙΖΟΥΜΕ ΕΜΕΙΣ

ΑΠΟ ΜΟΝΟΙ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΡΕΖΙΛΗΔΕΣ

ΠΡΙΝ ΕΚΑΤΟ ΧΡΟΝΙΑ

ΠΡΙΝ ΕΚΑΤΟ ΧΡΟΝΙΑ
Ο επίσκοπος Πειραιά εδώ και χρόνια επιδίδεται συστηματικά σε υβριστική και συκοφαντική εκστρατεία κατά του Ελευθεροτεκτονισμού. Στα πλαίσια της εκστρατείας αυτής έχει ασκήσει στο Συμβούλιο της Επικρατείας προσφυγή με την οποία επιδιώκει την διάλυση των Τεκτονικών στοών. Πρόσφατα και με αφορμή τις δηλώσεις της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος για την πολιτική κατάσταση της χώρας, εμφανίσθηκε σε Τηλεοπτικές εκπομπές μεγάλης ακροαματικότητας και συνέχισε τις υβριστικές και συκοφαντικές επιθέσεις κατά του Ελευθεροτεκτονισμού. Απ’ όσα γνωρίζουμε ουδεμία τεκτονική δύναμη αντέδρασε με οποιοδήποτε τρόπο. Η τεκτονική ιστορία μας πληροφορεί ότι σε κάθε παρόμοια περίπτωση οι τεκτονικές αρχές εκδήλωναν άμεσα σοβαρότατες αντιδράσεις προκειμένου όχι μόνο να παύσουν οι άδικοι επιθέσεις αλλά και δια να ενημερωθούν περί του Τεκτονισμού οι απληροφόρητοι πολίτες. Σήμερα που βρισκόμαστε σε εποχή γενικευμένης κρίσης, όπου εκκολάπτονται και εμφανίζονται συνεχώς αλυτρωτικές και συνομωσιολογικές θεωρίες αποδίδουσες στον Ελευθεροτεκτονισμό κάθε κακό, οι τεκτονικές διοικήσεις κοιμόνται μακαρίως τον ύπνο της εσωστρέφειας και της πρωτοφανούς ανικανότητας και δυστυχώς δικαιώνουν συνεχώς την αυστηρή κριτική μας. Δημοσιεύουμε τελείως ενδεικτικά απόκομμα της εφημερίδας ΕΜΠΡΟΣ της 1.3.1909 όπου περιέχεται άρθρο του τότε Υπάτου Μεγάλου Ταξιάρχου Εμμ. Γαλάνη, περί τεκτονισμού (χρησιμοποιεί τον σωστό όρο «ελευθεροτεκτονική»). Το άρθρο αυτό δημοσιεύθηκε εξ αφορμής και σε απάντηση επιθέσεων όχι Επισκόπου μεγάλης πόλεως, αλλ’ ενός ιεροκήρυκα του Βόλου, το 1909 και όχι το 2010. Αθήνα Δεκέμβρης 2010 Καθηγητής Σπήλιος Αναγνωστόπουλος