Ο ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΕΚΤΟΝΙΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΘΕΣΜΟΣ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΥΔΕΝ ΘΕΤΩΝ ΟΡΙΟΝ ΕΝ ΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΜου τέθηκε το κάτωθι ερώτημα:


Ο κ. Χ. είναι μέλος, της ενώσεως προσώπων άνευ νομικής προσωπικότητας, με την επωνυμία «...», η οποία, ένωση είναι Τεκτονική Στοά και η οποία ανήκει στην δευτεροβάθμια – υπερκείμενη ένωση προσώπων άνευ νομικής προσωπικότητας, με την επωνυμία «ΜΕΓΑΛΗ ΣΤΟΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΤΕΚΤΟΝΩΝ».

Ο ανωτέρω διαγράφηκε από τις τάξεις της «ΜΕΓΑΛΗΣ ΣΤΟΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΤΕΚΤΟΝΩΝ», με σχετική απόφαση οργάνου της, κατηγορηθείς για πειθαρχικό παράπτωμα.

Ερωτάται αν η άνω απόφαση διαγραφής είναι νόμιμη. 

Επί του άνω ερωτήματος γνωμοδοτώ ως ακολούθως:
 
Ο νόμος με τις διατάξεις των άρθρων 78 έως 106 ΑΚ ρυθμίζει τα των σωματείων, ήτοι της ενώσεως είκοσι (20) τουλάχιστον φυσικών προσώπων που επιδιώκει σκοπό μη κερδοσκοπικό και έχει νομική προσωπικότητα, την οποία αποκτά κατόπιν δικαστικής αποφάσεως και έφόσον συντρέχουν ορισμένες προϋποθέσεις πού διαγράφονται από το νόμο, ενώ με τη διάταξη του άρθρου 107 ρυθμίζει τα των ενώσεων προσώπων πού δεν αποτελούν σωματεία, η ύπαρξη των οποίων προβλέπεται από τη διάταξη του αρθ. 12 § 3 του Συντάγματος και η οποία (πρόβλεψη) προκαλεί και την ανάγκη ρυθμίσεως των εννόμων σχέσεων που η, παραδεκτή κατά το Σύνταγμα, ύπαρξη και δράση τους προκαλεί. 

Όμως η διάταξη αυτή του άρθρου 107 ΑΚ δεν προσδιορίζει επαρκώς την έκταση της δικαστικής προστασίας των μελών των ενώσεων αυτών προσώπων διότι προβλέπει μόνον ότι, εάν δεν ορίζεται άλλως, εφαρμόζονται οι διατάξεις για τις εταιρείες και ότι εάν ή ένωση αυτή μετατραπεί σε σωματείο η μεταβίβαση της περιουσίας στο τελευταίο γίνεται κατά τις κοινές διατάξεις και δεν θεωρείται ότι επήλθε καθολική διαδοχή. 

Προϋπόθεση υπαγωγής νομικού μορφώματος στην έννοια της ενώσεως προσώπων του άρθρου 107 ΑΚ είναι η ένωση που στερείται νομική προσωπικότητα, απαρτίζεται από πλείονα του ενός πρόσωπα, να μην είναι ευκαιριακή, να επιδιώκει ορισμένο σκοπό, να έχει σωματειακή οργάνωση, να εμφανίζεται στις (υπό ευρεία έννοια) συναλλαγές ως ενότητα και κατά την δομή της η υπόσταση της να διατηρείται ανεξάρτητη από τις μεταβολές των προσώπων - μελών της.

Το τελευταίο τούτο την αντιδιαστέλλει από την εταιρεία, επειδή επί εταιρείας οι συμβαλλόμενοι ως μέλη αποδίδουν προέχουσα σημασία στο προσωπικό στοιχείο των μελών της και συνεπώς, κατά κανόνα (άρθρα 773, 775, 766 ΑΚ), οι μεταβολές πού επέρχονται στο πρόσωπο εταίρου ή και η δια καταγγελίας αποχώρηση του, επιφέρουν τη λύση της εταιρείας (ενώ στην απλή ένωση προσώπων η σχέση των μελών μεταξύ τους είναι σωματειακής υφής και συνεπώς ο θάνατος, η δικαστική συμπαράσταση, η πτώχευση ή η αποχώρηση του μέλους δεν επηρεάζει την υπόσταση της ενώσεως αλλά περιορίζεται μόνο στο μέλος αυτό), πέραν του ότι στην εταιρεία δημιουργείται ενοχικός δεσμός μεταξύ των μελών της, ο οποίος δεν είναι διακριτός, αλλ’ ούτε και ευχερώς νοητός στην ένωση προσώπων, όπου ο δεσμός έχει σωματειακή υφή, ακριβώς λόγω της μακροχρονίου διαρκείας του και της κατά τα ανωτέρω επιβιώσεως του νομικού μορφώματος και πέραν της ιδιότητος των ιδρυτικών μελών ως τοιούτων, ακόμη δε και μετά τον θάνατο των τελευταίων.

Όμως πέραν των ανωτέρω η κεφαλαιώδης διαφορά του προβλεπομένου από το άρθρο 78 ΑΚ σωματείου και της άνω ενώσεως προσώπων είναι η νομική προσωπικότητα του πρώτου και συνεπώς η ένωση προσώπων στερείται παν ό,τι προϋποθέτει την ύπαρξη νομικής προσωπικότητας ενώ κατά τα λοιπά ή ένωση προσώπων αναγκαίως έχει εσωτερική οργάνωση και συνεπώς διατάξεις πού αφορούν τα σωματεία, κατ` αρχήν, εφαρμόζονται αναλογικά και στην ένωση προσώπων, εκτός εκείνων πού προϋποθέτουν νομική προσωπικότητα.

Και ναι μεν η διάταξη του άρθρου 107 ΑΚ ορίζει και μάλιστα αδιαστίκτως ότι επί ενώσεως προσώπων εφαρμόζονται οι διατάξεις περί των εταιρειών, εφόσον δεν ορίζεται κάτι άλλο, αλλά βάσει των ανωτέρω παραδοχών η ένωση προσώπων ρυθμίζεται βάσει των διατάξεων περί σωματείων, περί εταιρειών και των σχετικών συμφωνιών των μερών, ως εκ της φύσεως της ενώσεως προσώπων ως ενός μορφώματος μεταξύ σωματείου και εταιρείας.
Επειδή για τη σύσταση της ενώσεως δεν απαιτούνται μεν οι αναγκαίες διατυπώσεις συστάσεως σωματείου (συστατική πράξη, καταστατικό και δικαστική απόφαση), αλλ` αρκεί η συμφωνία των ιδρυτών στην οποίο περιέχονται οι κανόνες οργανώσεως (όργανα της ενώσεως και καταστατικό λειτουργίας της), η ιδιότητα του μέλους, από την οποία πηγάζουν δικαιώματα και υποχρεώσεις, αποκτάται είτε από την αρχή κατά τη σύσταση είτε με μεταγενέστερη προσχώρηση κατά τους όρους του αναγκαίως εν τοις πράγμασι συμφωνηθέντος καταστατικού. 

Δηλαδή, η αναγνωριζομένη από το Σύνταγμα, οργάνωση της ενώσεως προσώπων έχει ως θεμέλιο τη σχετική συμφωνία των ιδρυτικών μελών (περί την ίδρυση και τη λειτουργία της, περί την επωνυμία, περί την συγκρότηση της διοικήσεως αλλά και περί την πειθαρχική διαδικασία) αλλά και τις "οιονεί προσχωρήσεις" των επιγενομένων τοιούτων. Αν δεν προβλέπεται ειδικώς άλλος τρόπος οργανώσεως, τα όργανα της ενώσεως είναι η συνέλευση των μελών (ως βουλευόμενο όργανο που έχει και το τεκμήριο αρμοδιότητος για όσα δεν γίνεται ειδική πρόβλεψη στο καταστατικό, κατ` ανάλογη εφαρμογή της διατάξεως του άρθρου 93 ΑΚ), το διοικητικό συμβούλιο (ως εκτελεστικό όργανο) και κάθε άλλο όργανο που προβλέπεται από το καταστατικό.

Τα μέλη για τα διαπραττόμενα παραπτώματα υπόκεινται στην πειθαρχική εξουσία που ασκείται από τα προβλεπόμενα από το καταστατικό όργανο εν ελλείψει δε σχετικής προβλέψεως στο καταστατικό από τη συνέλευση. 

Η πειθαρχική εξουσία κατ αρχήν ελέγχεται από τα δικαστήρια, κατ` ανάλογη εφαρμογή των άρθρων 88 και 101 ΑΚ, κυρίως μεν διότι έλεγχος δεν συνάπτεται με την νομική προσωπικότητα, εν πάση δε περιπτώσει διότι οι έννομες σχέσεις μεταξύ των μετεχόντων στα αναγνωριζόμενα από το Σύνταγμα νομικά αυτά μορφώματα δεν είναι νοητό να παραμένουν εκτός εννόμου προστασίας των μετεχόντων αυτά. 

Η προστασία αυτή όμως δεν μπορεί παρά να έχει περιορισμένη εμβέλεια εξ απόψεως αποτελεσμάτων, διότι οι δεσμοί αυτών των ενώσεων δεν έχουν την επικύρωση των τοιούτων των σωματείων, η δε συνταγματικώς παρεχομένη ευχέρεια συμμετοχής σε νομικά μορφώματα σκοπού μη ελεγχθέντος υπό του δικαιϊκού συστήματος, (ως ελέγχεται επί σωματείων) δεν επάγεται άνευ ετέρου και αντίστοιχη υποχρέωση της εννόμου τάξεως να εφαρμόσει αδιαστίκτως και σε κάθε περίπτωση αναλογικώς και καθ` όλη της την έκταση την περί σωματείων νομοθεσία, παρά μόνον εκεί όπου η φύση και ο σκοπός της ενώσεως προσώπων προσιδιάζουν.

Όμως επί νομικών μορφωμάτων προσιδιαζόντων σε κοινά σωματεία, ουδείς τοιούτος λόγος συντρέχει ώστε να μη παρασχεθεί και επ` αυτών αντίστοιχη δικαστική προστασία.

Η ένωση των δύο ή περισσοτέρων σωματείων, προϋποθέτει την οικονομική και διοικητική αυτονομία τους , η οποία, έτσι, διαγορεύεται σε θεμελιώδη αρχή και σημαίνει ότι κάθε μέλος της ενώσεως διέπεται από το δικό του καταστατικό , έχει δική του διοίκηση , δικό του ταμείο , δική του ξεχωριστή δράση κλπ , ενώνεται δε σε νέα ένωση (ομοσπονδία, συνομοσπονδία), για την επιδίωξη κοινών σκοπών με κοινά μέσα .

Οπωσδήποτε μεταξύ των μελών του υποκειμένου σωματείου-μέλους και του υπερκειμένου σωματείου , δημιουργούνται ορισμένες έννομες σχέσεις , αλλά σε καμία περίπτωση τα μέλη του υποκειμένου σωματείου δεν καθίστανται μέλη του υπερκειμένου σωματείου, ούτε δημιουργείται με τις πράξεις και τις παραλείψεις τους ευθύνη του τελευταίου σωματείου.

Εξακολουθούν να είναι μέλη μόνο του δικού τους σωματείου και να υπόκεινται στη διοικητική δικαιοδοσία του, μπορούν να παραιτηθούν κατ` άρθρο 87 ΑΚ, ν` αποβληθούν κατ` άρθρο 88 ΑΚ ή και να τιμωρηθούν μόνο από το σωματείο τους , κατά τις περιπτώσεις , τη διαδικασία και με τις ποινές που προβλέπει λεπτομερώς το καταστατικό τους και όχι εκείνο του υπερκειμένου ( δευτεροβαθμίου ή τριτοβαθμίου ) σωματείου. 

Τυχόν δε αντίθετη διάταξη του καταστατικού των ενωμένων σε ένωση, σύνδεσμο, ομοσπονδία ή συνομοσπονδία σωματείων η οποία προβλέπει τη δυνατότητα άσκησης πειθαρχικού ελέγχου, εκ μέρους της ένωσης, επί των φυσικών προσώπων-μελών των σωματείων είναι άκυρη και ανίσχυρη ( άρθρα 74, 178, 180 ΑΚ) ως αντιβαίνουσα στο όλο σύστημα του ΑΚ" αφού έτσι παραβιάζεται η αρχή της σωματειακής αυτονομίας. 

Τα ανωτέρω εκτιθέμενα, ισχύουν και στην περίπτωση κατά την οποία υπάρχει τυχόν συναίνεση του υποκειμένου σωματείου, για την άσκηση επ` αυτού και περαιτέρω επί των μελών του πειθαρχικής εξουσίας από υπερκείμενο σωματείο.

Και τούτο γιατί, με τέτοια συναίνεση, το υποκείμενα διάμεσα ή κατώτερα σωματεία χάνουν ένα σημαντικό στοιχείο της προσωπικής και ατομικής ελευθερίας τους, η οποία έτσι δεσμεύεται υπέρμετρα, κατά τρόπο που αντίκειται στα χρηστά ήθη, και για το λόγο αυτό συνεπάγεται ακυρότητα της δικαιοπρακτικής δηλώσεως, περί συναινέσεως κατ` άρθρο 179 ΑΚ.

Δυνατότητα δε επιβολής πειθαρχικών ποινών εκ μέρους του υπερκειμένου σωματείου, θα μπορούσε να καθιερωθεί μόνο με νόμο.

Κατ` ακολουθίαν των προεκτεθέντων, ισχύει ως βασικός κανόνας, ότι στην πειθαρχική εξουσία του σωματείου, κατ` αρχήν υπόκεινται μόνο τα μέλη του και η άσκηση αυτής από τα σωματεία αποτελεί έκφραση της αυτονομίας και αυτοδιοίκησης των, ως συγκροτημένων κοινωνικών ομάδων. 

Σε τρίτα πρόσωπα, εκτός των μελών του, δεν νοείται, ούτε μπορεί να επεκταθεί κατ` αρχήν η πειθαρχική εξουσία του σωματείου.

Τέτοια εξουσία δεν μπορεί να προσδοθεί με διάταξη του καταστατικού, σχετική δε ρήτρα αυτού δεν έχει ισχύ και η επιβαλλόμενη τελικά ποινή σε τρίτο πρόσωπο, από οποιοδήποτε όργανο, στερείται κύρους και ως απόφαση είναι απολύτως άκυρη και δεν παράγει αποτελέσματα, κατά το άρθρο 180 Α.Κ. 

Τα ανωτέρω ισχύουν και στην περίπτωση μιας υπερκειμένης οργάνωσης, σε σχέση με τα φυσικά πρόσωπα-μέλη του σωματείου, το οποίο αποτελεί μέλος της υπερκείμενης οργάνωσης (π.χ. ομοσπονδίας), διότι τα μέλη αυτών είναι μόνο τα σωματεία ως νομικά πρόσωπα και όχι τα φυσικά πρόσωπα-μέλη των τελευταίων.

Ο Ελευθεροτεκτονισμός είναι ένας παγκόσμιος προοδευτικός, φιλοσοφικός και φιλανθρωπικός θεσμός. Εργάζεται για την ηθική βελτίωση των μελών του, που επιτυγχάνεται μέσω της αυτογνωσίας δια της συμμετοχής τους αφενός σε μια προοδευτική (δια βαθμών) μυητική διαδικασία και αφετέρου διά των συμβόλων και των αλληγοριών. 

Η συντεχνία η η αδελφότητα των Ελευθεροτεκτόνων είναι οργανωμένη σε Στοές  και Μεγάλες Στοές και Μεγάλες Ανατολές.

Στοές είναι οι ενώσεις των Ελευθεροτεκτόνων που εργάζονται στους βαθμούς του Μαθητή (1ος βαθμός), του εταίρου(2ος βαθμός) και του Διδασκάλου(3ος βαθμός). 

Οι στοές συγκροτούν τη ΜΕΓΑΛΗ ΣΤΟΑ και μετάχουν σ’ αυτή δια των αντιπροσώπων τους.

Η Μεγάλη Στοά σε σχέση με τις στοές είναι  υπερκείμενη η  δευτεροβάθμια οργάνωση.

Η ένωση προσώπων με την επωνυμία «ΜΕΓΑΛΗ ΣΤΟΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ» ιδρύθηκε το έτος 1936, από την προυφισταμένη αυτής «ΜΕΓΑΛΗ ΑΝΑΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ», η οποία είχε ιδρυθεί το 1864, με έδρα την Αθήνα, από αριθμό Τεκτονικών στοών που λειτουργούσαν στην Ελλάδα.

Ενταύθα γίνεται ειδική μνεία ότι  δεν πρόκειται περί απλής μετονομασίας της άνω ενώσεως προσώπων αλλά περί ιδρύσεως νέας (το 1936) ενώσεως προσώπων, καθότι μεταξύ ΜΕΓΑΛΗΣ ΣΤΟΑΣ και ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ υφίστανται ουσιώδεις και δομικές διαφορές, των οποίων παρέλκει η παρουσίαση.

Η ένωση προσώπων με την επωνυμία «ΜΕΓΑΛΗ ΣΤΟΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ» διέπεται από τις διατάξεις του Καταστατικού Χάρτου της (πρώην ΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ), του Γενικού Κανονισμού της, ως και των αποφάσεων των οργάνων της.

Εις τον ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΧΑΡΤΗ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΣΤΟΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ορίζονται:

Κάθε Μεγάλη Στοά δέον να προέρχεται νομίμως εξ άλλης ανεγνωρισμένης Μεγάλης Στοάς ή εκ τριών ή περισσοτέρων κανονικώς εγκαθιδρύμενων Στοών. (άρθρο 1, παρ.2.)

Οι Ελευθεροτέκτονες συνέρχονται εν Στοαίς, αίτινες τούτο μεν είναι επί μέρους συγκεκροτημέναι Ενώσεις άδελφών, υπό κοινών τύπων και κανονισμών διεπόμεναι, όσον αφορά την συγκρότησιν, σύστασιν και λειτουργίαν αυτών, τούτο δε Τεκτ. Εργαστήρια, ήτοι ο τόπος, ένθα ούτοι, συνερχόμενοι, εργάζονται προς βελτίωσιν αυτών, δια της κατανοήσεως και εφαρμογής των Τεκτ. Αρχών. (άρθρο 2, παρ.VIII.)

Ο Συμβολικός Ελευθεροτεκτονισμός αποτελείται εξ ανδρών κτησαμένων κανονικώς την ιδιότητα του Τέκτονος, ηνωμένων εις Στοάς, αίτινες εν τω συνόλω των αποτελούν την Μεγάλην Στοάν της Ελλάδος. (άρθρο 4).

Την Μεγ.·. Στοάν της Ελλάδος απαρτίζουν αι υπό την Αιγίδα Αυτής κανονικώς λειτουργούσαι Στοαί, εκάστη υπό διακριτικόν όνομα και ωρισμένον αύξοντα αριθμόν, ως και αι νομίμως ιδρυθησόμεναι και αι μελλοντικώς υπαχθησόμεναι. (άρθρο 6).

Αι Στοαί διοικούνται υπό Τεκτόνων, δι' ωρισμένον χρόνον προς τούτο εκλεγομένων, κατεχόντων τον βαθμόν του Διδασκάλου, τουλάχιστον από τριετίας δια το αξίωμα του Σεβασμίου και από έτους δια τα λοιπά αξιώματα, κατά τα υπό του Γεν. Κανονισμού οριζόμενα. (άρθρο 8).

Η Γενική Συνέλευσις είναι η υπερτάτη βουλευομένη Αρχή εν τη Διοικήσει του Συμβολικού Ελληνικού Ελευθεροτεκτονισμού και αποφασίζει κυριαρχικώς επί πάντων των υπό την κρίσιν της κανονικώς υποβαλλομένων ζητημάτων. (άρθρο 17).

Η Γενική Συνέλευσις συγκροτείται από Μέλη αυτοδικαίως μετέχοντα αυτής και από αιρετούς Αντιπροσώπους των Στοών. (άρθρο 18).

Αυτοδικαίως Μέλη της Γεν. Συνελεύσεως είναι ο εν ενεργεία Μέγας Διδάσκαλος ως και οι διατελέσαντες Μεγάλοι Διδάσκαλοι. (άρθρο 19).

Οι αιρετοί Αντιπρόσωποι εκλέγονται παρά πασών των Στοών υποχρεωτικώς κατά τριετίαν. Εκάστη Στοά εκλέγει δια πλειοψηφίας και μυστικής ψηφοφορίας τρείς Αντιπροσώπους εκ των εν ενεργεία ή πρώην Σεβασμίων αυτής, ή εν ενεργεία ή πρώην Αξιωματικών αυτής, ή των από τριετίας, τουλάχιστον, κατεχόντων τον βαθμόν του Διδασκάλου, απάντων εκ των ενεργών και τακτικών αυτής μελών (άρθρο 20).

Ουδεμία Στοά δικαιούται να αντιπροσωπευθή εν τη Γεν. Συνελεύσει, εάν δεν διατελή εν τάξει προς το Μέγα Θησαυροφυλάκιον της Μεγ. Στοάς, και ουδείς Αντιπρόσωπος δύναται να μετάσχη αυτής, εάν δεν είναι εν τάξει με το Ταμείον της Στοάς αυτού. (άρθρο 28).

Από τα ανωτέρω αλλά και από άλλες διατάξεις του Καταστατικού χάρτη αλλά και του γενικού κανονισμού προκύπτουν τα εξής:

Η κάθε μία από τις Τεκτονικές Στοές, νομικά είναι ένωση προσώπων που δεν έχει κερδοσκοπικό σκοπό, αλλά ηθικοφιλοσοφικό και Τεκτονικό, έχει οργανωθεί και λειτουργεί ως σωματείο, πλην όμως δεν έχει τυπικά την ιδιότητα του σωματείου, αφού δεν τηρήθηκαν οι απαραίτητες γι` αυτό διατυπώσεις. Επομένως α) είναι ένωση προσώπων που αποτελεί "σωματείο μη αναγνωρισμένο" και οι σχέσεις που δημιουργούνται γύρω απ` αυτήν διέπονται κατά πρώτο λόγο από το καταστατικό της και συμπληρωματικά  από τις διατάξεις του ΑΚ για τα σωματεία β) διοικείται από τη συνέλευση των μελών της, το συμβούλιο των Αξιωματούχων της και τον Πρόεδρό της γ) το εν καταστατικό της περιέχει ρητές διατάξεις με τις οποίες με σαφήνεια ορίζονται οι πράξεις και οι παραλείψεις των μελών της, που αποτελούν πειθαρχικά παραπτώματα, τα όργανα τα οποία είναι αρμόδια για την επιβολή των προβλεπομένων ποινών και η προδικασία και κύρια διαδικασία της επιβολής αυτών".

Αι στοαί αποτελούν-συγκροτούν την αντίδικο Μεγάλη Στοά της Ελλάδος, που είναι σε σχέση με αυτές, δευτεροβάθμια- υπερκείμενη οργάνωση και μάλιστα νομικά είναι ένωση ενώσεων προσώπων, που αποτελεί "σωματείο μη αναγνωρισμένο" και οι σχέσεις που δημιουργούνται γύρω απ` αυτήν διέπονται, κατά πρώτο λόγο, από το καταστατικό της και συμπληρωματικά  από τις διατάξεις του ΑΚ για τα σωματεία. Διοικείται από τη γενική συνέλευση των μελών της, το συμβούλιο των Αξιωματούχων της και τον Πρόεδρό της.

Συμπερασματικά η Τεκτονική στοά είναι ένωση προσώπων χωρίς νομική προσωπικότητα και έχει μέλη αποκλειστικά φυσικά πρόσωπα, ενώ η ΜΕΓΑΛΗ ΣΤΟΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ  είναι ένωση προσώπων χωρίς νομική προσωπικότητα και έχει μέλη, όχι φυσικά πρόσωπα, αλλά ενώσεις προσώπων, δηλαδή τις Στοές, που την συγκροτούν και που μετέχουν σ’ αυτή, οι οποίες είναι διακριτές και ανεξάρτητες, τόσο μεταξύ τους, όσο και σε σχέση με την δευτεροβάθμια-υπερκείμενη οργάνωση, δηλ. την ΜΕΓΑΛΗ ΣΤΟΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.

Ο κ. Χ. είναι μέλος μόνον της Τεκτονικής στοάς και όχι της ΜΕΓΑΛΗΣ ΣΤΟΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, η οποία ουδεμία δικαιοδοσία, πειθαρχική η άλλη έχει επί των μελών των στοών, που την συγκροτούν και που μετέχουν σ’ αυτή, οι σχετικές δε διατάξεις του καταστατικού και των κανονισμών, τας οποίας έχει και επικαλείται η ΜΕΓΑΛΗ ΣΤΟΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, είναι απολύτως άκυροι και ανίσχυροι.
    
Εν όψει των ανωτέρω η απόφαση διαγραφής του κ. Χ. που λήφθηκε από όργανο της ΜΕΓΑΛΗΣ ΣΤΟΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, είναι απολύτως άκυρη και ανίσχυρη ( άρθρα 74, 178, 180 ΑΚ).

Αθήνα 8.3.2015

Δημοσθένης Δημόπουλος
Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω
Α.Μ.Δ.Σ.Α.10736
Μαυρομιχάλη 1 & Ακαδημίας
10679 Αθήνα
Τηλ. 2103625946


Η παρούσα γνωμοδότηση αφιερώνεται στους δασκάλους μου Ευστάθιο Λιακόπουλο, Ρωμύλο Βαμβακόπουλο, Ορφέα Μάνο, Ευστάθιο Βασιλείου, αλλά και σ’ όλους τους αδελφούς μου που υπέστησαν παράνομες διώξεις από ένα καθεστώς που περιφρονεί τις δικαιοπολιτικές αρχές της κοινωνίας μας και ντροπιάζει  τις ανθρωπιστικές αξίες και παραδόσεις του Ελευθεροτεκτονισμού.
Δ.Δ.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

ΑΡΚΑΔΕΣ ΕΣΜΕΝ

H ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ο ΟΡΚΟΣ

«Ορκίζομαι ενώπιον του αληθινού Θεού, ότι θέλω είμαι επί ζωής μου πιστός εις την Εταιρείαν κατά πάντα. Να φανερώσω το παραμικρόν από τα σημεία και τους λόγους της,.......


Ορκίζομαι ότι θέλω τρέφει εις την καρδίαν μου ΑΔΙΑΛΛΑΚΤΟΝ ΜΙΣΟΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΤΥΡΡΑΝΩΝ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΟΣ μου, των οπαδών και των ομοφρόνων με τούτους, θέλω ενεργεί κατά πάντα τρόπον προς βλάβην και αυτόν τον παντελή όλεθρόν των, όταν η περίστασις το συγχωρήσει.

Ορκίζομαι να συντρέχω, όπου εύρω τινά συνάδελφον, με όλην την δύναμιν και την κατάστασίν μου. Να προσφέρω εις αυτόν σέβας και υπακοήν, αν είναι μεγαλύτερος εις τον βαθμόν και αν έτυχε πρότερον εχθρός μου, τόσον περισσότερον να τον αγαπώ και να τον συντρέχω, καθ΄όσον η έχθρα μου ήθελεν είναι μεγαλυτέρα.


Ορκίζομαι ότι καθώς εγώ παρεδέχθην εις Εταιρείαν, να δέχομαι παρομοίως άλλον αδελφόν, μεταχειριζόμενος πάντα τρόπον και όλην την κανονιζομένην άργητα, εωσού τον γνωρίσω Έλληνα αληθή, θερμόν υπερασπιστήν της πατρίδος, άνθρωπον ενάρετον και άξιον όχι μόνον να φυλάττη το μυστικόν, αλλά να κατηχήση και άλλον ορθού φρονήματος.


Ορκίζομαι να προσέχω πάντοτε εις την διαγωγήν μου, να είμαι ενάρετος. Να ευλαβώμαι την θρησκείαν μου, χωρίς να καταφρονώ τας ξένας. Να δίδω πάντοτε το καλόν παράδειγμα. Να συμβουλεύω και να συντρέχω τον ασθενή, τον δυστυχή και τον αδύνατον. Να σέβομαι την διοίκησιν, τα έθιμα, τα κριτήρια και τους διοικητάς του τόπου, εις τον οποίον διατριβώ.

Τέλος πάντων ορκίζομαι εις Σε, ω ιερά πλην τρισάθλια Πατρίς !


Ορκίζομαι εις τας πολυχρονίους βασάνους Σου.


Ορκίζομαι εις τα πικρά δάκρυα τα οποία τόσους αιώνας έχυσαν και χύνουν τα ταλαίπωρα τέκνα Σου, εις τα ίδια μου δάκρυα, χυνόμενα κατά ταύτην την στιγμήν, και εις την μέλλουσαν ελευθερίαν των ομογενών μου ότι αφιερώνομαι όλως εις Σε.


Εις το εξής συ θέλεις είσαι η αιτία και ο σκοπός των διαλογισμών μου.

Το όνομά σου ο οδηγός των πράξεών μου, και η ευτυχία Σου η ανταμοιβή των κόπων μου.
Η θεία δικαιοσύνη ας εξαντλήσει επάνω εις την κεφαλήν μου όλους τους κεραυνούς της, το όνομά μου να είναι εις αποστροφήν, και το υποκείμενόν μου το αντικείμενον της κατάρας και του αναθέματος των Ομογενών μου, αν ίσως λησμονήσω εις μίαν στιγμήν τας δυστυχίας των και δεν εκπληρώσω το χρέος μου.


Τέλος ο θάνατός μου ας είναι η άφευκτος τιμωρία του αμαρτήματός μου, δια να μη λησμονώ την αγνότητα της Εταιρείας με την συμμετοχήν μου».

Διαδήλωση κατά του Μεγάλου Διδασκάλου της Εθνικής Μεγάλης Στοάς της Γαλλίας

Διαδήλωση κατά του Μεγάλου Διδασκάλου της Εθνικής Μεγάλης Στοάς της Γαλλίας
ΕΔΩ.....ΚΟΤΕΣ ΤΑ ΠΟΥΛΑΚΙΑ ΜΟΥ...ΜΠΑΣ ΚΑΙ ΧΑΣΟΥΝ ΚΑΝΕΝΑ ΛΙΛΙ

Διαδήλωση κατά του Μεγάλου Διδασκάλου της Εθνικής Μεγάλης Στοάς της Γαλλίας Το Σάββατο 3 Δεκ. 2011 πραγματοποιήθηκε στο Palais des Sports Murcel Cerdan συγκέντρωση διαμαρτυρίας κατά του Μεγάλου Διδασκάλου της GLNF.

Οι περίπου 1200 παρευρισκόμενοι ζήτησαν την απομάκρυνση του Μ.Δ Francis Stefani κατηγορώντας τον για τον τρόπο που διοικεί την συντεχνία. Οι διαδηλωτές τραγούδησαν το γνωστό τραγούδι των Παρτιζάνων (Marseillaise) και κατέθεσαν στεφάνι παραπέμποντας στο θάνατο της αδελφότητας.

Να σημειωθεί ότι η διαδήλωση καλύφθηκε από τον τύπο με εκτενή αναφορά από την LaParisien .


ΑΠΟ ΤΟ BLOG

http://tektonismos.blogspot.com/2011/12/blog-post_05.html?spref=fb

ΝΑ ΤΟΥΣ ΧΑΙΡΕΣΘΕ

ΝΑ ΤΟΥΣ ΧΑΙΡΕΣΘΕ
Από το Freemasonry today (τεύχος Μαρτίου 2009). Ποιοί είναι οι εικονιζόμενοι ; Κάντε κλικ στη φωτογραφία και φουσκώστε από Εθνική Υπερηφάνεια

ΝΤΡΟΠΗ ΣΑΣ ΩΡΕ

Για πάνω από τέσσερα χρόνια καλούμε τη διοίκηση της Μεγ. Στοάς να κάνει έστω μια δήλωση για το όνομα της Μεγάλης Στοάς που φύτεψαν οι άγγλοι στην γειτονική χώρα που καπηλεύεται την πολιτιστική κληρονομιά όχι μόνο της Μακεδονίας αλλ' όλης της Ελλάδας.
Εκατοντάδες χιλιάδες Ελλήνων έχουν αγανακτήσει με την θυελώδη σιωπή της διοίκησης της Μεγάλης Στοάς, που περιφρονεί όχι μόνο τα Εθνικά μας θέματα αλλά και την μοναδική πατριωτική παράδοση του Ελληνικού Ελευθεροτεκτονισμού.
Απευθυνόμενοι σ' αυτούς τους λέμε " ...το 1993 οι Άγγλοι σας απαναγνώρισαν γιατί ένας καλεσμένος σας μίλησε σε ανοιχτή εκδήλωση για το Μακεδονικό και σε λίγα χρόνια σας φυτεύουν στα Σκόπια μιά Μεγάλη Στοά με το όνομα της Μακεδονίας που καπηλεύεται μέχρι και το σήμα σας (το Γ). Εσείς παρίστασθε σε κοινές διεθνείς εκδηλώσεις με τους Σκοπιανούς και δεν κάνετε ούτε μια απλή δήλωση, όπως ο τελευταίος μουσικοχορευτικός σύλλογός μας σε ανάλογες εκδηλώσεις . ΝΤΡΟΠΗ ΣΑΣ ΩΡΕ."

ΠΡΟΣΟΧΗ - attention -achtung-attenzione- ΠΡΟΣΟΧΗ

Το παρόν ιστολόγιον είναι ΑΥΣΤΗΡΩΣ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΝ δια τους Τέκτονες τους ανήκοντες εις στοάς υπό την Μ. ΣΤ. της Ελλάδος, καθότι διάκειται εχθρικώς προς την παρούσα διοίκησή της (όπως ισχυρίζεται η ίδια )
Η δια του διαδικτύου διακίνηση του περιεχομένου του, ως και η ανάγνωση, υπαγόρευση, φωτοαντιγραφή η άλλη αναπαραγωγή, διαφήμιση, προώθηση, επίδειξη, όλου η μέρους, κατοχή, χρήση, νομή δι' αντιφωνήσεως η μη , μετ' εκταξεως η μη , μίσθωση, δωρεά, δωρεά αιτία θανάτου, νέμηση ανιόντος, πώληση με αντιφώνηση νομής η μη, δάνειο , χρησιδάνειο, εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία του, επιφέρει πειθαρχικόν έλεγχον, συμφώνως τω άρθρω 203 παρ. 2γ και 3α δ και ι του Γενικού Κανονισμού της Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος (αρμόδιος κ. Τρουχίλο, οδός Ιεράς Εξετάσεως και Στάλιγκραντ 13, Τ.Κ. 666. Μεσαίωνας
Treblinka, 7ο Κρεματόριο δεξιά)


Ο ΕΝΔΟΞΟΣ ΑΛ - ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΛΑΜΟΓΙΟ

Ο ΕΝΔΟΞΟΣ ΑΛ -  ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΛΑΜΟΓΙΟ
Εκείνα τα κόλπα με τις μεταχρονολογημένες πληρωμές και τις γυψοσανίδες πως μου ξέφυγαν ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΠΑΝΩ ΣΤΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΜΕΓΑΣ ΧΑΣΟΔΙΚΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ ?

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΜΕΓΑΣ ΧΑΣΟΔΙΚΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ ?
ΩΡΕ ΤΙ ΜΑΝΙΚΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΑ ?

ΠΡΟΣ ΛΕΒΕΝΤΕΣ

ΤΕΛΙΚΑ ΡΕ ΛΕΒΕΝΤΕΣ ΤΟΥ ΤΑΛΛΗΡΟΥ ΚΑΝΕΙΣ ΣΑΣ ΔΕΝ ΞΕΡΕΙ Η ΤΟ ΚΑΝΕΤΕ ΓΑΡΓΑΡΑ

Ποίον αφορά η κατωτέρω περιγραφή του αειμνήστου Υπάτου Μεγάλου Ταξιάρχου Χρυσάνθου Κατσικοπούλου

“…..Εν γνώσει του ψευδολογών….εμφανίζεται ως τελείως αναξιόπιστος και κάθε άλλο Χριστός και ενάρετος , καθόσον προκειμένου να καταστή ενεργόν μέλος του Υπάτου Συμβουλίου, απηλλωτρίωσε τον εαυτόν και την προσωπικότητά του, καταστάς πράγματι ΠΡΑΓΜΑ, RES, ΟΝΙΟΝ, διαπραγματευθείς την ψήφον του δια δολοπλοκιών και δια προσπαθειών όπως εξακριβώσει ποίος θα τον προέκρινεν ως Ανθύπατον, ίνα τον ψηφίση ως Ύπατον…ο πολέμιος του Σκωτικού Τεκτονισμού, ο υβριστής του Υπάτου Συμβουλίου, ο ανέντιμος και διαφθορεύς αφού εβολιδοσκόπει Κρ. Αδελφούς ους προσεπάθει να διαφθείρει ….έρπων και λίχων….εξακολουθών την επιδειξιομανίαν του…ως άλλος σατραπίσκος…μεθυσμένος με την πρόσκαιρον δόξαν του…”


ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΛΕΝΕ ΟΤΙ ΤΟΥΣ ΒΡΙΖΟΥΜΕ ΕΜΕΙΣ

ΑΠΟ ΜΟΝΟΙ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΡΕΖΙΛΗΔΕΣ

ΠΡΙΝ ΕΚΑΤΟ ΧΡΟΝΙΑ

ΠΡΙΝ ΕΚΑΤΟ ΧΡΟΝΙΑ
Ο επίσκοπος Πειραιά εδώ και χρόνια επιδίδεται συστηματικά σε υβριστική και συκοφαντική εκστρατεία κατά του Ελευθεροτεκτονισμού. Στα πλαίσια της εκστρατείας αυτής έχει ασκήσει στο Συμβούλιο της Επικρατείας προσφυγή με την οποία επιδιώκει την διάλυση των Τεκτονικών στοών. Πρόσφατα και με αφορμή τις δηλώσεις της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος για την πολιτική κατάσταση της χώρας, εμφανίσθηκε σε Τηλεοπτικές εκπομπές μεγάλης ακροαματικότητας και συνέχισε τις υβριστικές και συκοφαντικές επιθέσεις κατά του Ελευθεροτεκτονισμού. Απ’ όσα γνωρίζουμε ουδεμία τεκτονική δύναμη αντέδρασε με οποιοδήποτε τρόπο. Η τεκτονική ιστορία μας πληροφορεί ότι σε κάθε παρόμοια περίπτωση οι τεκτονικές αρχές εκδήλωναν άμεσα σοβαρότατες αντιδράσεις προκειμένου όχι μόνο να παύσουν οι άδικοι επιθέσεις αλλά και δια να ενημερωθούν περί του Τεκτονισμού οι απληροφόρητοι πολίτες. Σήμερα που βρισκόμαστε σε εποχή γενικευμένης κρίσης, όπου εκκολάπτονται και εμφανίζονται συνεχώς αλυτρωτικές και συνομωσιολογικές θεωρίες αποδίδουσες στον Ελευθεροτεκτονισμό κάθε κακό, οι τεκτονικές διοικήσεις κοιμόνται μακαρίως τον ύπνο της εσωστρέφειας και της πρωτοφανούς ανικανότητας και δυστυχώς δικαιώνουν συνεχώς την αυστηρή κριτική μας. Δημοσιεύουμε τελείως ενδεικτικά απόκομμα της εφημερίδας ΕΜΠΡΟΣ της 1.3.1909 όπου περιέχεται άρθρο του τότε Υπάτου Μεγάλου Ταξιάρχου Εμμ. Γαλάνη, περί τεκτονισμού (χρησιμοποιεί τον σωστό όρο «ελευθεροτεκτονική»). Το άρθρο αυτό δημοσιεύθηκε εξ αφορμής και σε απάντηση επιθέσεων όχι Επισκόπου μεγάλης πόλεως, αλλ’ ενός ιεροκήρυκα του Βόλου, το 1909 και όχι το 2010. Αθήνα Δεκέμβρης 2010 Καθηγητής Σπήλιος Αναγνωστόπουλος