...................................................

...................................................

Ο ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΕΚΤΟΝΙΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΘΕΣΜΟΣ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΥΔΕΝ ΘΕΤΩΝ ΟΡΙΟΝ ΕΝ ΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ

ΔΗΛΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ Α.Α.Σ.Τ.ΔΗΛΟΠΟΙΗΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο υπογράφων την παρούσα Δημοσθένης Α. Δημόπουλος, Ύπατος Μέγας Γενικός Επιθεωρητής 33Ο του Αρχαίου και Αποδεδεγμένου Σκωτικού Τύπου, αφού έλαβα υπόψη μου τα κάτωθι:


Την απόφαση 590/2015 του Ανώτατου Δικαστηρίου της Ελληνικής Δημοκρατίας, η οποία πιστοποιεί την έναρξη μιας σοβαρής παράνομης κατάστασης στο Ύπατο Συμβούλιο του 33ο βαθμού για την Ελλάδα, του Αρχαίου και Αποδεδεγμένου Σκωτικού Τύπου, το έτος 2008.

Το γεγονός ότι η παράνομη αυτή κατάσταση, που διαπιστώθηκε με την παραπάνω απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου, καθώς και τα όσα έλαβαν χώρα τα επόμενα χρόνια, στους κόλπους του Αρχαίου και Αποδεδεγμένου Σκωτικού Τύπου, δεν διευθετήθηκαν, μέχρι σήμερα,  με τρόπο που να εξασφαλίζει την ενότητα, την νομιμότητα και την ευημερία, αλλά αντίθετα κλιμακώθηκαν οι έριδες και οι αντιδικίες, που ήδη απειλούν με ευτελισμό και διάλυση όχι μόνο τον Τύπο αλλά και τον Ελληνικό Ελευθεροτεκτονισμό εν γένει.

Την υπ’ αριθμ.  7/07.10.2015 εγκύκλιο της Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος, η οποία όχι μόνο διαπιστώνει την ύπαρξη και την μεγάλη ένταση των ερίδων αυτών αλλά και το γεγονός ότι οι πρωταγωνιστές των ερίδων αυτών «…προσπαθούν με κάθε μέσον ακόμη και με απειλές να την εμπλέξουν στις έριδες που αυτές εδημιούργησαν…».

Πρόσφατες επιστολές και εξώδικες δηλώσεις κορυφαίων στελεχών του Α.Α.Σ.Τ. αλλά και των δύο κανονικών Τεκτονικών Δυνάμεων του Συμβολικού Ελευθεροτεκτονισμού, της χώρας, οι οποίες προδιαγράφουν άμεσο κίνδυνο καταλυτικής κορύφωσης των ερίδων και της  χωριστικότητας, που πλήττει τον Ελληνικό Ελευθεροτεκτονισμό από το έτος 1986, με εξαιρετικά δυσάρεστα αποτελέσματα για την αδελφότητα αλλά και ευρύτερα για την Ελληνική κοινωνία, που ήδη δοκιμάζεται από βαθύτατη ιστορική κρίση.

Την άνω υπ’ αριθμ.  7/07.10.2015 εγκύκλιο της Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος η οποία αναφέρει επί λέξει ότι «…Η Μεγάλη Στοά της Ελλάδος απεφάσισε να απόσχει πλήρως των σχέσεων με κάθε διοίκηση του ΑΑΣΤ στην Ελλάδα ώσπου αδιαφιλονίκητα να υπάρξει νόμιμη τοιαύτη…..Κατόπιν ληφθείσης αποφάσεως, τα μέλη του Συμβουλίου της Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος θα απόσχουν από οποιαδήποτε δραστηριότητα οιασδήποτε διοικήσεως του ΑΑΣΤ ώστε να μην υπάρξει ούτε υποψία εμμέσου νομιμοποιήσεως εκ μέρους αυτών η της Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος οιασδήποτε των φερομένων διοικήσεων….».

Το γεγονός ότι από όλα τα παραπάνω πιστοποιείται ότι ο Αρχαίος και Αποδεδεγμένος Σκωτικός Τύπος για την Ελλάδα, για πρώτη φορά στην ιστορία, από την ίδρυσή του υπό του Ύπατου Μεγάλου Γενικού Επιθεωρητή 33Ο   Δημητρίου Ροδοκανάκη, βρίσκεται χωρίς ηγεσία, εξασφαλίζουσα την ενότητα, την νομιμότητα και την ευημερία του.

Υπογραμμίζω ιδιαίτερα ότι έλαβα υπόψη μου το γεγονός ότι η έλλειψη διοικήσεως του τύπου, όπως αυτή ορίζεται και πιστοποιείται από τα παραπάνω γεγονότα της πολύχρονης αντιδικίας αλλά και από την παραπάνω επίσημη εγκύκλιο της Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος, δημιουργεί τεκτονικό κενό στην επικράτεια της Ελληνικής Δημοκρατίας, με άμεσο κίνδυνο να αναληφθεί η διοίκηση του Α.Α.Σ.Τ. στην Ελλάδα, από Τεκτονικές δυνάμεις η Ελευθεροτέκτονες άλλων χωρών - όπως συνέβη στην Κύπρο προ ολίγων ετών - και να δημιουργηθούν τετελεσμένα με δυσμενέστατες συνέπειες για το θεσμό και τη χώρα.

Το γεγονός ότι τα   Μεγάλα Συντάγματα του 1762 και 1786 του Eλευθεροτεκτονισμού, οι κανονισμοί και οι παραδόσεις του Α.Α.Σ.Τ., παρέχουν το δικαίωμα σε κάθε  Ύπατο Μεγάλο Γενικό Επιθεωρητή 33ο  του Α.Α.Σ.Τ., να δημιουργήσει Ύπατο Συμβούλιο σε έδαφος χώρας, στο οποίο δεν υφίσταται διοίκηση του τύπου.

ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ
ΚΑΙ
ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΩΝ ΕΞΟΥΣΙΩΝ ΜΟΥ
ΩΣ ΥΠΑΤΟΣ ΜΕΓΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΤΟΥ 33 ΤΟΥ Α.Α.Σ.Τ.
ΔΗΛΟΠΟΙΩ ΟΤΙ

Αναλαμβάνω προσωρινά την διοίκηση του Αρχαίου και Αποδεδεγμένου Σκωτικού Τύπου για την Ελλάδα, ως Ύπατος Μεγάλος Ταξιάρχης, προκειμένου να εργασθώ ώστε να παύσουν οι έριδες και για να υπάρξει στη χώρα μας ένα και μοναδικό νόμιμο Ύπατο Συμβούλιο του 33ο  του Α.Α.Σ.Τ., στα εργαστήρια του οποίου να δύνανται να εργάζονται αδελφωμένοι όλοι οι κανονικοί Ελευθεροτέκτονες  και καλώ όσους αδελφούς επιθυμούν να εργασθούν για να παύσουν οι έριδες και για να επέλθει η ενότητα και η ευημερία του Α.Α.Σ.Τ. αλλά και του Ελληνικού Ελευθεροτεκτονισμού, να προσέλθουν στο γραφείο μου, στην Αθήνα, το Σάββατο 14.11.2015, ώρα 11.00.

Αθήνα 8.11.2015

Δημοσθένης Δημόπουλος 33ο

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

ΑΡΚΑΔΕΣ ΕΣΜΕΝ

H ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ο ΟΡΚΟΣ

«Ορκίζομαι ενώπιον του αληθινού Θεού, ότι θέλω είμαι επί ζωής μου πιστός εις την Εταιρείαν κατά πάντα. Να φανερώσω το παραμικρόν από τα σημεία και τους λόγους της,.......


Ορκίζομαι ότι θέλω τρέφει εις την καρδίαν μου ΑΔΙΑΛΛΑΚΤΟΝ ΜΙΣΟΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΤΥΡΡΑΝΩΝ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΟΣ μου, των οπαδών και των ομοφρόνων με τούτους, θέλω ενεργεί κατά πάντα τρόπον προς βλάβην και αυτόν τον παντελή όλεθρόν των, όταν η περίστασις το συγχωρήσει.

Ορκίζομαι να συντρέχω, όπου εύρω τινά συνάδελφον, με όλην την δύναμιν και την κατάστασίν μου. Να προσφέρω εις αυτόν σέβας και υπακοήν, αν είναι μεγαλύτερος εις τον βαθμόν και αν έτυχε πρότερον εχθρός μου, τόσον περισσότερον να τον αγαπώ και να τον συντρέχω, καθ΄όσον η έχθρα μου ήθελεν είναι μεγαλυτέρα.


Ορκίζομαι ότι καθώς εγώ παρεδέχθην εις Εταιρείαν, να δέχομαι παρομοίως άλλον αδελφόν, μεταχειριζόμενος πάντα τρόπον και όλην την κανονιζομένην άργητα, εωσού τον γνωρίσω Έλληνα αληθή, θερμόν υπερασπιστήν της πατρίδος, άνθρωπον ενάρετον και άξιον όχι μόνον να φυλάττη το μυστικόν, αλλά να κατηχήση και άλλον ορθού φρονήματος.


Ορκίζομαι να προσέχω πάντοτε εις την διαγωγήν μου, να είμαι ενάρετος. Να ευλαβώμαι την θρησκείαν μου, χωρίς να καταφρονώ τας ξένας. Να δίδω πάντοτε το καλόν παράδειγμα. Να συμβουλεύω και να συντρέχω τον ασθενή, τον δυστυχή και τον αδύνατον. Να σέβομαι την διοίκησιν, τα έθιμα, τα κριτήρια και τους διοικητάς του τόπου, εις τον οποίον διατριβώ.

Τέλος πάντων ορκίζομαι εις Σε, ω ιερά πλην τρισάθλια Πατρίς !


Ορκίζομαι εις τας πολυχρονίους βασάνους Σου.


Ορκίζομαι εις τα πικρά δάκρυα τα οποία τόσους αιώνας έχυσαν και χύνουν τα ταλαίπωρα τέκνα Σου, εις τα ίδια μου δάκρυα, χυνόμενα κατά ταύτην την στιγμήν, και εις την μέλλουσαν ελευθερίαν των ομογενών μου ότι αφιερώνομαι όλως εις Σε.


Εις το εξής συ θέλεις είσαι η αιτία και ο σκοπός των διαλογισμών μου.

Το όνομά σου ο οδηγός των πράξεών μου, και η ευτυχία Σου η ανταμοιβή των κόπων μου.
Η θεία δικαιοσύνη ας εξαντλήσει επάνω εις την κεφαλήν μου όλους τους κεραυνούς της, το όνομά μου να είναι εις αποστροφήν, και το υποκείμενόν μου το αντικείμενον της κατάρας και του αναθέματος των Ομογενών μου, αν ίσως λησμονήσω εις μίαν στιγμήν τας δυστυχίας των και δεν εκπληρώσω το χρέος μου.


Τέλος ο θάνατός μου ας είναι η άφευκτος τιμωρία του αμαρτήματός μου, δια να μη λησμονώ την αγνότητα της Εταιρείας με την συμμετοχήν μου».

Διαδήλωση κατά του Μεγάλου Διδασκάλου της Εθνικής Μεγάλης Στοάς της Γαλλίας

Διαδήλωση κατά του Μεγάλου Διδασκάλου της Εθνικής Μεγάλης Στοάς της Γαλλίας
ΕΔΩ.....ΚΟΤΕΣ ΤΑ ΠΟΥΛΑΚΙΑ ΜΟΥ...ΜΠΑΣ ΚΑΙ ΧΑΣΟΥΝ ΚΑΝΕΝΑ ΛΙΛΙ

Διαδήλωση κατά του Μεγάλου Διδασκάλου της Εθνικής Μεγάλης Στοάς της Γαλλίας Το Σάββατο 3 Δεκ. 2011 πραγματοποιήθηκε στο Palais des Sports Murcel Cerdan συγκέντρωση διαμαρτυρίας κατά του Μεγάλου Διδασκάλου της GLNF.

Οι περίπου 1200 παρευρισκόμενοι ζήτησαν την απομάκρυνση του Μ.Δ Francis Stefani κατηγορώντας τον για τον τρόπο που διοικεί την συντεχνία. Οι διαδηλωτές τραγούδησαν το γνωστό τραγούδι των Παρτιζάνων (Marseillaise) και κατέθεσαν στεφάνι παραπέμποντας στο θάνατο της αδελφότητας.

Να σημειωθεί ότι η διαδήλωση καλύφθηκε από τον τύπο με εκτενή αναφορά από την LaParisien .


ΑΠΟ ΤΟ BLOG

http://tektonismos.blogspot.com/2011/12/blog-post_05.html?spref=fb

ΝΑ ΤΟΥΣ ΧΑΙΡΕΣΘΕ

ΝΑ ΤΟΥΣ ΧΑΙΡΕΣΘΕ
Από το Freemasonry today (τεύχος Μαρτίου 2009). Ποιοί είναι οι εικονιζόμενοι ; Κάντε κλικ στη φωτογραφία και φουσκώστε από Εθνική Υπερηφάνεια

ΝΤΡΟΠΗ ΣΑΣ ΩΡΕ

Για πάνω από τέσσερα χρόνια καλούμε τη διοίκηση της Μεγ. Στοάς να κάνει έστω μια δήλωση για το όνομα της Μεγάλης Στοάς που φύτεψαν οι άγγλοι στην γειτονική χώρα που καπηλεύεται την πολιτιστική κληρονομιά όχι μόνο της Μακεδονίας αλλ' όλης της Ελλάδας.
Εκατοντάδες χιλιάδες Ελλήνων έχουν αγανακτήσει με την θυελώδη σιωπή της διοίκησης της Μεγάλης Στοάς, που περιφρονεί όχι μόνο τα Εθνικά μας θέματα αλλά και την μοναδική πατριωτική παράδοση του Ελληνικού Ελευθεροτεκτονισμού.
Απευθυνόμενοι σ' αυτούς τους λέμε " ...το 1993 οι Άγγλοι σας απαναγνώρισαν γιατί ένας καλεσμένος σας μίλησε σε ανοιχτή εκδήλωση για το Μακεδονικό και σε λίγα χρόνια σας φυτεύουν στα Σκόπια μιά Μεγάλη Στοά με το όνομα της Μακεδονίας που καπηλεύεται μέχρι και το σήμα σας (το Γ). Εσείς παρίστασθε σε κοινές διεθνείς εκδηλώσεις με τους Σκοπιανούς και δεν κάνετε ούτε μια απλή δήλωση, όπως ο τελευταίος μουσικοχορευτικός σύλλογός μας σε ανάλογες εκδηλώσεις . ΝΤΡΟΠΗ ΣΑΣ ΩΡΕ."

ΠΡΟΣΟΧΗ - attention -achtung-attenzione- ΠΡΟΣΟΧΗ

Το παρόν ιστολόγιον είναι ΑΥΣΤΗΡΩΣ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΝ δια τους Τέκτονες τους ανήκοντες εις στοάς υπό την Μ. ΣΤ. της Ελλάδος, καθότι διάκειται εχθρικώς προς την παρούσα διοίκησή της (όπως ισχυρίζεται η ίδια )
Η δια του διαδικτύου διακίνηση του περιεχομένου του, ως και η ανάγνωση, υπαγόρευση, φωτοαντιγραφή η άλλη αναπαραγωγή, διαφήμιση, προώθηση, επίδειξη, όλου η μέρους, κατοχή, χρήση, νομή δι' αντιφωνήσεως η μη , μετ' εκταξεως η μη , μίσθωση, δωρεά, δωρεά αιτία θανάτου, νέμηση ανιόντος, πώληση με αντιφώνηση νομής η μη, δάνειο , χρησιδάνειο, εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία του, επιφέρει πειθαρχικόν έλεγχον, συμφώνως τω άρθρω 203 παρ. 2γ και 3α δ και ι του Γενικού Κανονισμού της Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος (αρμόδιος κ. Τρουχίλο, οδός Ιεράς Εξετάσεως και Στάλιγκραντ 13, Τ.Κ. 666. Μεσαίωνας
Treblinka, 7ο Κρεματόριο δεξιά)


Ο ΕΝΔΟΞΟΣ ΑΛ - ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΛΑΜΟΓΙΟ

Ο ΕΝΔΟΞΟΣ ΑΛ -  ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΛΑΜΟΓΙΟ
Εκείνα τα κόλπα με τις μεταχρονολογημένες πληρωμές και τις γυψοσανίδες πως μου ξέφυγαν ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΠΑΝΩ ΣΤΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΜΕΓΑΣ ΧΑΣΟΔΙΚΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ ?

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΜΕΓΑΣ ΧΑΣΟΔΙΚΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ ?
ΩΡΕ ΤΙ ΜΑΝΙΚΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΑ ?

ΠΡΟΣ ΛΕΒΕΝΤΕΣ

ΤΕΛΙΚΑ ΡΕ ΛΕΒΕΝΤΕΣ ΤΟΥ ΤΑΛΛΗΡΟΥ ΚΑΝΕΙΣ ΣΑΣ ΔΕΝ ΞΕΡΕΙ Η ΤΟ ΚΑΝΕΤΕ ΓΑΡΓΑΡΑ

Ποίον αφορά η κατωτέρω περιγραφή του αειμνήστου Υπάτου Μεγάλου Ταξιάρχου Χρυσάνθου Κατσικοπούλου

“…..Εν γνώσει του ψευδολογών….εμφανίζεται ως τελείως αναξιόπιστος και κάθε άλλο Χριστός και ενάρετος , καθόσον προκειμένου να καταστή ενεργόν μέλος του Υπάτου Συμβουλίου, απηλλωτρίωσε τον εαυτόν και την προσωπικότητά του, καταστάς πράγματι ΠΡΑΓΜΑ, RES, ΟΝΙΟΝ, διαπραγματευθείς την ψήφον του δια δολοπλοκιών και δια προσπαθειών όπως εξακριβώσει ποίος θα τον προέκρινεν ως Ανθύπατον, ίνα τον ψηφίση ως Ύπατον…ο πολέμιος του Σκωτικού Τεκτονισμού, ο υβριστής του Υπάτου Συμβουλίου, ο ανέντιμος και διαφθορεύς αφού εβολιδοσκόπει Κρ. Αδελφούς ους προσεπάθει να διαφθείρει ….έρπων και λίχων….εξακολουθών την επιδειξιομανίαν του…ως άλλος σατραπίσκος…μεθυσμένος με την πρόσκαιρον δόξαν του…”


ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΛΕΝΕ ΟΤΙ ΤΟΥΣ ΒΡΙΖΟΥΜΕ ΕΜΕΙΣ

ΑΠΟ ΜΟΝΟΙ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΡΕΖΙΛΗΔΕΣ

ΠΡΙΝ ΕΚΑΤΟ ΧΡΟΝΙΑ

ΠΡΙΝ ΕΚΑΤΟ ΧΡΟΝΙΑ
Ο επίσκοπος Πειραιά εδώ και χρόνια επιδίδεται συστηματικά σε υβριστική και συκοφαντική εκστρατεία κατά του Ελευθεροτεκτονισμού. Στα πλαίσια της εκστρατείας αυτής έχει ασκήσει στο Συμβούλιο της Επικρατείας προσφυγή με την οποία επιδιώκει την διάλυση των Τεκτονικών στοών. Πρόσφατα και με αφορμή τις δηλώσεις της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος για την πολιτική κατάσταση της χώρας, εμφανίσθηκε σε Τηλεοπτικές εκπομπές μεγάλης ακροαματικότητας και συνέχισε τις υβριστικές και συκοφαντικές επιθέσεις κατά του Ελευθεροτεκτονισμού. Απ’ όσα γνωρίζουμε ουδεμία τεκτονική δύναμη αντέδρασε με οποιοδήποτε τρόπο. Η τεκτονική ιστορία μας πληροφορεί ότι σε κάθε παρόμοια περίπτωση οι τεκτονικές αρχές εκδήλωναν άμεσα σοβαρότατες αντιδράσεις προκειμένου όχι μόνο να παύσουν οι άδικοι επιθέσεις αλλά και δια να ενημερωθούν περί του Τεκτονισμού οι απληροφόρητοι πολίτες. Σήμερα που βρισκόμαστε σε εποχή γενικευμένης κρίσης, όπου εκκολάπτονται και εμφανίζονται συνεχώς αλυτρωτικές και συνομωσιολογικές θεωρίες αποδίδουσες στον Ελευθεροτεκτονισμό κάθε κακό, οι τεκτονικές διοικήσεις κοιμόνται μακαρίως τον ύπνο της εσωστρέφειας και της πρωτοφανούς ανικανότητας και δυστυχώς δικαιώνουν συνεχώς την αυστηρή κριτική μας. Δημοσιεύουμε τελείως ενδεικτικά απόκομμα της εφημερίδας ΕΜΠΡΟΣ της 1.3.1909 όπου περιέχεται άρθρο του τότε Υπάτου Μεγάλου Ταξιάρχου Εμμ. Γαλάνη, περί τεκτονισμού (χρησιμοποιεί τον σωστό όρο «ελευθεροτεκτονική»). Το άρθρο αυτό δημοσιεύθηκε εξ αφορμής και σε απάντηση επιθέσεων όχι Επισκόπου μεγάλης πόλεως, αλλ’ ενός ιεροκήρυκα του Βόλου, το 1909 και όχι το 2010. Αθήνα Δεκέμβρης 2010 Καθηγητής Σπήλιος Αναγνωστόπουλος