...................................................

...................................................

Ο ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΕΚΤΟΝΙΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΘΕΣΜΟΣ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΥΔΕΝ ΘΕΤΩΝ ΟΡΙΟΝ ΕΝ ΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΖΑΖΟΠΟΥΛΟΣ


«Ο  Αλέξανδρος Τζαζόπουλος κατήγετο εκ Κωνσταντινουπόλεως και με υπερηφάνεια ανέφερεν οτι η οικογένεια του ήτο συνδεδεμένη με την Ελληνική Ορθόδοξον Εκκλησίαν και τους εθνικούς αγώνας της εις Μακεδονίαν και Θράκην. 


Ο εθνομάρτυς Μητροπολίτης Γρεβενών Αιμιλιανός ήτο πρώτος του εξάδελφος. Ο εκ πατρός θείος του Γεώργιος Τζαζόπουλος ήτο Μέγας  άρχων Καστρίνσιος. Ο Μητροπολίτης Δυτικής Ευρώπης Αιμιλιανός ήτο ανιψιός του. Ο πατέρας του, δικηγόρος μεγάλου κύρους, υπηρέτησε επί έτη ως πρόεδρος εφετών Κωνσταντινουπόλεως, εκ δε της θέσεως αυτής συνεργάσθη με το  Πατριαρχείον και προσέφερε πολυτίμους υπηρεσίας εις την Εκκλησίαν και εγένετο δέκτης εγγράφων εκφράσεων ευγνωμοσύνης.

            Ανατραφείς μέσα εις αυτήν την Εθνικήν και θρησκευτικήν ατμόσφαιραν, ειλκύσθη από τον Τεκτονισμόν, του οποίου απέβη αρχηγός εν Ελλάδι επί σειρά ετών, αναδειχθείς εν τέλει επίτιομος ισόβιος Μέγας Διδάσκαλος των Ελλήνων Ελευθέρων Τεκτόνων.

            Ετόνιζε πάντοτε οτι αι οικογενειακαί του εθνικοθρησκευτικαί παραδόσεις ευρίσκοντο, είς πλήρη αρμονίαν και δικαίωσιν μέσα εις τον Τεκτονισμόν, ο οποίος και δια την εθνικήν Παλιγγενεσίαν είχει προσφέρει ανεκτιμήτους υπηρεσίας, συντελέσας εις την σύστασιν της Φιλικής Εταιρείας και την επιτυχία του αγώνος της, αλλά δια την Εκκλησίαν ειργάσθη μετ’ αφοσιώσεως , δεια πολλών και μεγάλων στελεχών του, πέραν του ότι σχεδόν το σύνολον των Ελλήνων Τεκτόνων είναι πιστά τέκνα της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ελλάδος. Προς τούτο συντέλεσεν εις την προβολήν των εθνικών και θρησκευτικών παραδόσεων του Ελληνικού Τεκτονισμού, συγγράψας και σχετικά βιβλία. Περαιτέρω έλεγεν:

            « Ο Τεκτονισμός με θέλγει, όχι μόνον διότι εις αυτόν εθήτευσαν και θητεύουν έξοχα και προνομιούχα της ανθρωπίνης κοινωνίας πνεύματα, αλλά διότι εμπράκτως διακυρήσσει και εφαρμόζει την αδελφωσύνη μεταξύ των ανθρώπων ανεξαρτήτως των θρησκευτικών των πεποιθήσεων, ήτις  και μόνη θα σώση υπό τας παρούσας συνθήκας την προς όλεθρον βαδίζουσαν ανθρωπότητα»

            Ο Αλέξανδρος Τζαζόπουλος έκαμε τον Τεκτονισμόν προσωπικόν βίωμα. Εις μίαν στιγμήν κρίνων οτι ώφειλε να δώση ολόκληρον τον εαυτόν του εις τον Τεκτονισμόν και τα φιλανθρωπικά του έργα, παρητήθη της δικηγορίας.

            Ιδρυσε, με την συνδρομή της Στοάς «Μέλης», η οποία επί 12 έτη τον εξέλεγε παμψηφεί πρόεδρον, σειρά σχολείων νυκτερινών, δια την καταπολέμησιν του αναλφαβητισμού μεταξύ των απόρων τέκνων εργαζομένων, παρέχων αυτός, ως πρωτοπόρος, πολύ πρό της «δωρεάν παιδείας», τα πάντα δωρεάν : όχι μόνο την μόρφωσιν αλλά και τα βιβλία και τα τετράδια, επί πλέον δε και τα εργαλεία του επαγγέλματος εκάστου. Επτάμιση χιλιάδες απόρων παιδιών επέρασαν από τα σχολεία τουλ, δια τα οποία εδαπανίθησαν πολλά εκατομμύρια δραχμών, εξ εισφορών εξασφαλιζομένων υπό την θερμουργόν πνοή του Αλεξάνδρου Τζαζόπουλου. Το επίτευγμά του απετέλεσε παγκόσμιον ρεκόρ, διό και κατά το 1970, το ανακηρυχθέν «διεθνές έτος παιδείας», πολλά εδημοσιεύθησαν εις το ειδικόν σχολικόν φυλλάδιον του Υπουργείου Παιδείας περί των σχολών του «Μέλητος» και φωτογραφίαν του Τζαζόπουλου ομιλούντος προς τους μαθητάς, τιμή η οποία δεν έγινε εις καμμία άλλη ιδιωτική οργάνωσιν εκπαιδεύσεως. Επί 18  συνεχή έτη, ο Αλέξανδρος Τζαζόπουλος ευρίσκετο από 7.30 – 10.30 κάθε βράδυ, πλην των αργιών, μεταξύ των μαθητών, οι οποίοι τον εθεώρουν και τον ετίμουν ως δεύτερον πατέρα, διότι, πέραν της παραχής δωρεάν μορφώσεως, αντιμετώπιζε και τα  άλλα προβλήματα των, υγιεινής, επαγγελματικά, κοινωνικά...

            Ιδρυσε την Ελληνική Αντικαρκινικήν Εταιρίαν και μεγάλως συνέβαλε εις την ανέγερσιν του παρά την Κηφισίαν Ξενώνος απόρων καρκινοπαθ΄πων και Νοσηλευτικού Ιδρύματος, του οποίοι η λειτουργία έχει αποσπάσει τον έπαινον των αρμόδιων υπηρεσιών του Κράτους. Δια προσωπικών δαπανών εφωδίασε τους Ξενώνας με σύγχρονα μέσα ψυχαγωγίας. Εδώρησε το προσωπικόν του καινουργές αυτοκίνητο εις την Εταιρίαν και συνέβαλε κατά το ήμισυ εις την απόκτησιν νοσοκομειακού αυτοκινήτου. Ανήγειρε δια προσωπικών του δωρεών και των εισφορών των Τεκτονικών Στοών τον ωραιότατον εντός του Νοσηλευτικού Ιδρύματος ναόν των Αγίων Κοσμά και Δαμιανού. Επί πέντε ώρας ημηρεσίως ήτο εις την διάθεσιν των ασθενών.

            Συνολικώς ειργάζετο επί 14 ώρας ημηρεσίως δια την εξυπηρέτησιν των οργανωτικών, μορφωτικών και Φιλανθρωπικών αναγκών του Τεκτονισμού, μέχρις ότου το σαρκίον του έφθάρη και δεν ηδύνατο πλέον να υπηρετήση το μεγάλο του πνεύμα και την μεγάλη του καρδιά. Τότε άφηκε δια κληροδοτημάτων ολόκληρον την περιουσία του εις φιλανθρωπικούς σκοπούς.

            Πέραν της αναμνήσεως του έργου του, άφηκεν συγγράματα, τα οποία διετίθεντο υπερ φιλανθρωπικών σκοπών και τα οποία θα διατηρήσουν το πνεύμα του πάντοτε ενεργόν και ζών.

            Ο Αλέξανδρος Τζαζόπουλος συνεδύασε τας ιδιότητας του καλού καγαθού ανθρώπου, του πιστού Χριστιανού και του εμπνευσμένου Τέκτονος.»


Περιοδικόν «Ιλισός», έτος 20ον, Τεύχος 112-113, Ιούλιος- Οκτώβριος 1975, σελ: 209-212

ΠΗΓΗ http://filotektonvolos.blogspot.gr/2011/04/blog-post_10.html

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

ΑΡΚΑΔΕΣ ΕΣΜΕΝ

H ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ο ΟΡΚΟΣ

«Ορκίζομαι ενώπιον του αληθινού Θεού, ότι θέλω είμαι επί ζωής μου πιστός εις την Εταιρείαν κατά πάντα. Να φανερώσω το παραμικρόν από τα σημεία και τους λόγους της,.......


Ορκίζομαι ότι θέλω τρέφει εις την καρδίαν μου ΑΔΙΑΛΛΑΚΤΟΝ ΜΙΣΟΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΤΥΡΡΑΝΩΝ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΟΣ μου, των οπαδών και των ομοφρόνων με τούτους, θέλω ενεργεί κατά πάντα τρόπον προς βλάβην και αυτόν τον παντελή όλεθρόν των, όταν η περίστασις το συγχωρήσει.

Ορκίζομαι να συντρέχω, όπου εύρω τινά συνάδελφον, με όλην την δύναμιν και την κατάστασίν μου. Να προσφέρω εις αυτόν σέβας και υπακοήν, αν είναι μεγαλύτερος εις τον βαθμόν και αν έτυχε πρότερον εχθρός μου, τόσον περισσότερον να τον αγαπώ και να τον συντρέχω, καθ΄όσον η έχθρα μου ήθελεν είναι μεγαλυτέρα.


Ορκίζομαι ότι καθώς εγώ παρεδέχθην εις Εταιρείαν, να δέχομαι παρομοίως άλλον αδελφόν, μεταχειριζόμενος πάντα τρόπον και όλην την κανονιζομένην άργητα, εωσού τον γνωρίσω Έλληνα αληθή, θερμόν υπερασπιστήν της πατρίδος, άνθρωπον ενάρετον και άξιον όχι μόνον να φυλάττη το μυστικόν, αλλά να κατηχήση και άλλον ορθού φρονήματος.


Ορκίζομαι να προσέχω πάντοτε εις την διαγωγήν μου, να είμαι ενάρετος. Να ευλαβώμαι την θρησκείαν μου, χωρίς να καταφρονώ τας ξένας. Να δίδω πάντοτε το καλόν παράδειγμα. Να συμβουλεύω και να συντρέχω τον ασθενή, τον δυστυχή και τον αδύνατον. Να σέβομαι την διοίκησιν, τα έθιμα, τα κριτήρια και τους διοικητάς του τόπου, εις τον οποίον διατριβώ.

Τέλος πάντων ορκίζομαι εις Σε, ω ιερά πλην τρισάθλια Πατρίς !


Ορκίζομαι εις τας πολυχρονίους βασάνους Σου.


Ορκίζομαι εις τα πικρά δάκρυα τα οποία τόσους αιώνας έχυσαν και χύνουν τα ταλαίπωρα τέκνα Σου, εις τα ίδια μου δάκρυα, χυνόμενα κατά ταύτην την στιγμήν, και εις την μέλλουσαν ελευθερίαν των ομογενών μου ότι αφιερώνομαι όλως εις Σε.


Εις το εξής συ θέλεις είσαι η αιτία και ο σκοπός των διαλογισμών μου.

Το όνομά σου ο οδηγός των πράξεών μου, και η ευτυχία Σου η ανταμοιβή των κόπων μου.
Η θεία δικαιοσύνη ας εξαντλήσει επάνω εις την κεφαλήν μου όλους τους κεραυνούς της, το όνομά μου να είναι εις αποστροφήν, και το υποκείμενόν μου το αντικείμενον της κατάρας και του αναθέματος των Ομογενών μου, αν ίσως λησμονήσω εις μίαν στιγμήν τας δυστυχίας των και δεν εκπληρώσω το χρέος μου.


Τέλος ο θάνατός μου ας είναι η άφευκτος τιμωρία του αμαρτήματός μου, δια να μη λησμονώ την αγνότητα της Εταιρείας με την συμμετοχήν μου».

Διαδήλωση κατά του Μεγάλου Διδασκάλου της Εθνικής Μεγάλης Στοάς της Γαλλίας

Διαδήλωση κατά του Μεγάλου Διδασκάλου της Εθνικής Μεγάλης Στοάς της Γαλλίας
ΕΔΩ.....ΚΟΤΕΣ ΤΑ ΠΟΥΛΑΚΙΑ ΜΟΥ...ΜΠΑΣ ΚΑΙ ΧΑΣΟΥΝ ΚΑΝΕΝΑ ΛΙΛΙ

Διαδήλωση κατά του Μεγάλου Διδασκάλου της Εθνικής Μεγάλης Στοάς της Γαλλίας Το Σάββατο 3 Δεκ. 2011 πραγματοποιήθηκε στο Palais des Sports Murcel Cerdan συγκέντρωση διαμαρτυρίας κατά του Μεγάλου Διδασκάλου της GLNF.

Οι περίπου 1200 παρευρισκόμενοι ζήτησαν την απομάκρυνση του Μ.Δ Francis Stefani κατηγορώντας τον για τον τρόπο που διοικεί την συντεχνία. Οι διαδηλωτές τραγούδησαν το γνωστό τραγούδι των Παρτιζάνων (Marseillaise) και κατέθεσαν στεφάνι παραπέμποντας στο θάνατο της αδελφότητας.

Να σημειωθεί ότι η διαδήλωση καλύφθηκε από τον τύπο με εκτενή αναφορά από την LaParisien .


ΑΠΟ ΤΟ BLOG

http://tektonismos.blogspot.com/2011/12/blog-post_05.html?spref=fb

ΝΑ ΤΟΥΣ ΧΑΙΡΕΣΘΕ

ΝΑ ΤΟΥΣ ΧΑΙΡΕΣΘΕ
Από το Freemasonry today (τεύχος Μαρτίου 2009). Ποιοί είναι οι εικονιζόμενοι ; Κάντε κλικ στη φωτογραφία και φουσκώστε από Εθνική Υπερηφάνεια

ΝΤΡΟΠΗ ΣΑΣ ΩΡΕ

Για πάνω από τέσσερα χρόνια καλούμε τη διοίκηση της Μεγ. Στοάς να κάνει έστω μια δήλωση για το όνομα της Μεγάλης Στοάς που φύτεψαν οι άγγλοι στην γειτονική χώρα που καπηλεύεται την πολιτιστική κληρονομιά όχι μόνο της Μακεδονίας αλλ' όλης της Ελλάδας.
Εκατοντάδες χιλιάδες Ελλήνων έχουν αγανακτήσει με την θυελώδη σιωπή της διοίκησης της Μεγάλης Στοάς, που περιφρονεί όχι μόνο τα Εθνικά μας θέματα αλλά και την μοναδική πατριωτική παράδοση του Ελληνικού Ελευθεροτεκτονισμού.
Απευθυνόμενοι σ' αυτούς τους λέμε " ...το 1993 οι Άγγλοι σας απαναγνώρισαν γιατί ένας καλεσμένος σας μίλησε σε ανοιχτή εκδήλωση για το Μακεδονικό και σε λίγα χρόνια σας φυτεύουν στα Σκόπια μιά Μεγάλη Στοά με το όνομα της Μακεδονίας που καπηλεύεται μέχρι και το σήμα σας (το Γ). Εσείς παρίστασθε σε κοινές διεθνείς εκδηλώσεις με τους Σκοπιανούς και δεν κάνετε ούτε μια απλή δήλωση, όπως ο τελευταίος μουσικοχορευτικός σύλλογός μας σε ανάλογες εκδηλώσεις . ΝΤΡΟΠΗ ΣΑΣ ΩΡΕ."

ΠΡΟΣΟΧΗ - attention -achtung-attenzione- ΠΡΟΣΟΧΗ

Το παρόν ιστολόγιον είναι ΑΥΣΤΗΡΩΣ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΝ δια τους Τέκτονες τους ανήκοντες εις στοάς υπό την Μ. ΣΤ. της Ελλάδος, καθότι διάκειται εχθρικώς προς την παρούσα διοίκησή της (όπως ισχυρίζεται η ίδια )
Η δια του διαδικτύου διακίνηση του περιεχομένου του, ως και η ανάγνωση, υπαγόρευση, φωτοαντιγραφή η άλλη αναπαραγωγή, διαφήμιση, προώθηση, επίδειξη, όλου η μέρους, κατοχή, χρήση, νομή δι' αντιφωνήσεως η μη , μετ' εκταξεως η μη , μίσθωση, δωρεά, δωρεά αιτία θανάτου, νέμηση ανιόντος, πώληση με αντιφώνηση νομής η μη, δάνειο , χρησιδάνειο, εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία του, επιφέρει πειθαρχικόν έλεγχον, συμφώνως τω άρθρω 203 παρ. 2γ και 3α δ και ι του Γενικού Κανονισμού της Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος (αρμόδιος κ. Τρουχίλο, οδός Ιεράς Εξετάσεως και Στάλιγκραντ 13, Τ.Κ. 666. Μεσαίωνας
Treblinka, 7ο Κρεματόριο δεξιά)


Ο ΕΝΔΟΞΟΣ ΑΛ - ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΛΑΜΟΓΙΟ

Ο ΕΝΔΟΞΟΣ ΑΛ -  ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΛΑΜΟΓΙΟ
Εκείνα τα κόλπα με τις μεταχρονολογημένες πληρωμές και τις γυψοσανίδες πως μου ξέφυγαν ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΠΑΝΩ ΣΤΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΜΕΓΑΣ ΧΑΣΟΔΙΚΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ ?

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΜΕΓΑΣ ΧΑΣΟΔΙΚΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ ?
ΩΡΕ ΤΙ ΜΑΝΙΚΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΑ ?

ΠΡΟΣ ΛΕΒΕΝΤΕΣ

ΤΕΛΙΚΑ ΡΕ ΛΕΒΕΝΤΕΣ ΤΟΥ ΤΑΛΛΗΡΟΥ ΚΑΝΕΙΣ ΣΑΣ ΔΕΝ ΞΕΡΕΙ Η ΤΟ ΚΑΝΕΤΕ ΓΑΡΓΑΡΑ

Ποίον αφορά η κατωτέρω περιγραφή του αειμνήστου Υπάτου Μεγάλου Ταξιάρχου Χρυσάνθου Κατσικοπούλου

“…..Εν γνώσει του ψευδολογών….εμφανίζεται ως τελείως αναξιόπιστος και κάθε άλλο Χριστός και ενάρετος , καθόσον προκειμένου να καταστή ενεργόν μέλος του Υπάτου Συμβουλίου, απηλλωτρίωσε τον εαυτόν και την προσωπικότητά του, καταστάς πράγματι ΠΡΑΓΜΑ, RES, ΟΝΙΟΝ, διαπραγματευθείς την ψήφον του δια δολοπλοκιών και δια προσπαθειών όπως εξακριβώσει ποίος θα τον προέκρινεν ως Ανθύπατον, ίνα τον ψηφίση ως Ύπατον…ο πολέμιος του Σκωτικού Τεκτονισμού, ο υβριστής του Υπάτου Συμβουλίου, ο ανέντιμος και διαφθορεύς αφού εβολιδοσκόπει Κρ. Αδελφούς ους προσεπάθει να διαφθείρει ….έρπων και λίχων….εξακολουθών την επιδειξιομανίαν του…ως άλλος σατραπίσκος…μεθυσμένος με την πρόσκαιρον δόξαν του…”


ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΛΕΝΕ ΟΤΙ ΤΟΥΣ ΒΡΙΖΟΥΜΕ ΕΜΕΙΣ

ΑΠΟ ΜΟΝΟΙ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΡΕΖΙΛΗΔΕΣ

ΠΡΙΝ ΕΚΑΤΟ ΧΡΟΝΙΑ

ΠΡΙΝ ΕΚΑΤΟ ΧΡΟΝΙΑ
Ο επίσκοπος Πειραιά εδώ και χρόνια επιδίδεται συστηματικά σε υβριστική και συκοφαντική εκστρατεία κατά του Ελευθεροτεκτονισμού. Στα πλαίσια της εκστρατείας αυτής έχει ασκήσει στο Συμβούλιο της Επικρατείας προσφυγή με την οποία επιδιώκει την διάλυση των Τεκτονικών στοών. Πρόσφατα και με αφορμή τις δηλώσεις της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος για την πολιτική κατάσταση της χώρας, εμφανίσθηκε σε Τηλεοπτικές εκπομπές μεγάλης ακροαματικότητας και συνέχισε τις υβριστικές και συκοφαντικές επιθέσεις κατά του Ελευθεροτεκτονισμού. Απ’ όσα γνωρίζουμε ουδεμία τεκτονική δύναμη αντέδρασε με οποιοδήποτε τρόπο. Η τεκτονική ιστορία μας πληροφορεί ότι σε κάθε παρόμοια περίπτωση οι τεκτονικές αρχές εκδήλωναν άμεσα σοβαρότατες αντιδράσεις προκειμένου όχι μόνο να παύσουν οι άδικοι επιθέσεις αλλά και δια να ενημερωθούν περί του Τεκτονισμού οι απληροφόρητοι πολίτες. Σήμερα που βρισκόμαστε σε εποχή γενικευμένης κρίσης, όπου εκκολάπτονται και εμφανίζονται συνεχώς αλυτρωτικές και συνομωσιολογικές θεωρίες αποδίδουσες στον Ελευθεροτεκτονισμό κάθε κακό, οι τεκτονικές διοικήσεις κοιμόνται μακαρίως τον ύπνο της εσωστρέφειας και της πρωτοφανούς ανικανότητας και δυστυχώς δικαιώνουν συνεχώς την αυστηρή κριτική μας. Δημοσιεύουμε τελείως ενδεικτικά απόκομμα της εφημερίδας ΕΜΠΡΟΣ της 1.3.1909 όπου περιέχεται άρθρο του τότε Υπάτου Μεγάλου Ταξιάρχου Εμμ. Γαλάνη, περί τεκτονισμού (χρησιμοποιεί τον σωστό όρο «ελευθεροτεκτονική»). Το άρθρο αυτό δημοσιεύθηκε εξ αφορμής και σε απάντηση επιθέσεων όχι Επισκόπου μεγάλης πόλεως, αλλ’ ενός ιεροκήρυκα του Βόλου, το 1909 και όχι το 2010. Αθήνα Δεκέμβρης 2010 Καθηγητής Σπήλιος Αναγνωστόπουλος