...................................................

...................................................

Ο ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΕΚΤΟΝΙΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΘΕΣΜΟΣ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΥΔΕΝ ΘΕΤΩΝ ΟΡΙΟΝ ΕΝ ΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ

Veritas vos liberabitΘέλω να διατυπώσω μερικά ερωτήματα σχετικά με το πρόσφατο σκάνδαλο των ελλειμμάτων και των υπεξαιρέσεων στο Τεκτ. Ίδρυμα και στην μστε.


Όλα τα μέλη των διοικήσεων γνώριζαν τις εκθέσεις των ελεγκτών για το μεγάλο σκάνδαλο της Ελευσίνας, που περιέγραφαν πολλές σοβαρές παρανομίες και ένα διαχειριστικό χάος στους παραπάνω φορείς, όπως γνώριζαν για την περίφημη ρήση του επί δεκαπενταετία διατελέσαντος προέδρου τους για την πλήρη διαχειριστική ακαταλληλότητα, αλλά και για την μυστικότητα των σχετικών με την υπόθεση αυτή, αναφορά υπονοούσα συγκάλυψη του θέματος.

Γνώριζαν ότι μέλη τους (Ιππότες) είχαν κάνει καταγγελίες για διαχειριστικά θέματα και ότι ο Δήμος Αθηναίων και πιθανόν ότι και άλλες διοικητικές και δικαστικές υπηρεσίες διενεργούσαν έρευνες και ελέγχους. 

Για πρώτη φορά στην ιστορία των οργανώσεων αυτών οι αρμόδιες υπηρεσίες των αρχών της πολιτείας διαπίστωσαν σοβαρά προβλήματα και εισηγήθηκαν το διορισμό επίτροπου.

Επίσης γνώριζαν τα συνεχή δημοσιεύματα του Ελληνικού Τεκτονικού FORUM για το σκάνδαλο αυτό και για τα διαχειριστικά θέματα των άνω φορέων. Θα υπογραμμίσω ότι υπήρχαν πολλά στοχευμένα και προφητικά άρθρα του FORUM για τα σχετικά θέματα, όπως το ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΙΔΙΑ, που δημοσιεύθηκε στα 2013. Άρθρα που δυστυχώς επαληθεύθηκαν πλήρως.

Τα παραπάνω μεγιστοποιούσαν στο έπακρο την άμεση υποχρέωση των διοικήσεων αυτών για την αποκατάσταση της διαχειριστικής πίστεως του φιλανθρωπικού Τεκτ. Ιδρύματος και της μστε και για την αυστηρή τήρηση της νομιμότητας, των κανόνων της εταιρικής διακυβέρνησης, των λογιστικών προτύπων, της χρηστής διοίκησης και της διαφάνειας.

Μεγιστοποιούσαν στο έπακρο και την υποχρέωση για την αυστηρή επίβλεψη και για τον αυστηρό έλεγχο της εφαρμογής των παραπάνω διαχειριστικών αρχών και κανόνων και για την νόμιμη και ασφαλή διακίνηση και φύλαξη των χρημάτων που διαχειρίζονταν. 

Στις εκθέσεις του Ιανουαρίου του 2016, των ορκωτών ελεγκτών αναφέρεται ότι στο Ίδρυμα και στο σωματείο υπήρχαν γενικές και εξαιρετικά σοβαρές ελλείψεις στα διαχειριστικά θέματα, όπως: 

 ...έλλειψη ολοκληρωμένου μηχανογραφικού λογιστικού προγράμματος παρακολούθησης των λογιστικοποιημένων παραστατικών εσόδων και εξόδων, καθώς και των ταμιακών συναλλαγών. Αυτό έχει σαν συνέπεια αφενός μεν την αδυναμία ολοκληρωμένης κατάρτισης οικονομικών καταστάσεων, συμφωνιών και λοιπών πληροφοριών (οικονομικός απολογισμός, ταμιακός απολογισμός, προϋπολογισμός, αναλυτική παρακολούθηση λογαριασμού ταμείου, τραπεζών, απαιτήσεων, υποχρεώσεων),αφετέρου δε τη δυσκολία επιβεβαίωσης των δεδομένων του απολογισμού (κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως) με τα δεδομένα των τηρούμενων, από το Σωματείο, αθεώρητων βιβλίων.
Επίσης, το τηρούμενο βιβλίο εσόδων-εξόδων για την κάθε τεκτονική περίοδο δεν υπογράφεται μετά την οριστική έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων από τα Αρμόδια Όργανα, με συνέπεια να υπάρχει δυνατότητα αλλοίωσης των στοιχείων του.
Τα παραπάνω αναφερόμενα γεγονότα έχουν σαν αποτέλεσμα τη μη δυνατότητα επιβεβαίωσης και διασφάλισης του ύψους των εσόδων και κατ' επέκταση των εισπράξεων με συνέπεια να προκύπτουν σημαντικές διαφορές μεταξύ του ύψους των πραγματικών εσόδων και εξόδων με αυτά που εμφανίζονται στους εγκεκριμένους Απολογισμούς.
2.           Ως εκ τούτου και δεδομένου ότι, όπως αναφέρουμε παρακάτω, δεν καταρτίζεται ταμιακός απολογισμός, δεν είμαστε σε θέση να επιβεβαιώσουμε το πραγματικό ύψος των χρηματικών διαθεσίμων……. Δεν      συντάσσεται ταμιακός απολογισμός, συνεπώς δεν εμφανίζονται στις ετήσιες καταστάσεις του Σωματείου, τα υπόλοιπα των χρηματικών διαθεσίμων (απαραίτητο πληροφοριακό στοιχείο για τα μέλη)….. Τα τηρούμενα βιβλία δεν μηδενίζουν κατ' έτος με συνέπεια να μεταφέρεται στις επόμενες χρήσεις το σύνολο των εσόδων και εξόδων των προηγούμενων ετών…..κλπ, κλπ..

Οι άνω φορείς αναφέρουν ένα τεράστιο έλλειμμα (περί το 1.504.328,87 ευρώ, σε διάστημα λίγων ετών).

Ο λογιστής του ιδρύματος ομολογεί ότι υπεξαίρεσε ποσό 350.000 ευρώ, σε χρονικό διάστημα εννέα ετών και μάλιστα στην έγγραφη ομολογία του αναφέρει ότι αυτές δεν έγιναν αντιληπτές από κανέναν και ούτε από τους ταμίες γιατί γίνονταν με λογιστικό τρόπο και οι ταμίες δεν είχαν λογιστικές γνώσεις για να το αντιληφθούν.

Στις άνω εκθέσεις των ορκωτών ελεγκτών και στην αίτηση ασφαλιστικών μέτρων των άνω φορέων κατά του λογιστή αναφέρεται ο τρόπος αυτός, που από μας θεωρείται παιδαριώδης και μπορεί να γίνει άμεσα αντιληπτός και από τον πλέον άπειρο συναλασσόμενο.

Κατέγραφε στα βιβλία εσόδων εξόδων δύο φορές το ίδιο πράγμα δηλ. τον ΦΜΥ, των εργαζόμενων.

Πέραν των άνω υπεξαιρέσεων του λογιστή, (που αποδέχεται μόνο τα 350.000 από τα 1.504.328,87) αναφέρονται και άλλα ελλείμματα, χωρίς να προσδιορίζεται το πώς έγιναν, όπως δεν προσδιορίζεται η διαδρομή των χρημάτων και οι υπεύθυνοι για την διακίνηση και την φύλαξή τους. Αναφέρεται μάλιστα έλλειμμα το 2015.

Όλα τα ανωτέρω αποκαλύφθηκαν παραμονές των εκλογών για την νέα διοίκηση της μστε και μετά τον διορισμό από την ίδια την ελεγχόμενη διοίκηση (όχι από την Γενική Συνέλευση) ορκωτών ελεγκτών, οι οποίοι δεν ενήργησαν εξονυχιστικό διαχειριστικό έλεγχο σε μεγάλο βάθος χρόνου αλλά περιορισμένο έλεγχο (προσυμφωνημένες διαδικασίες κατά το ελεγκτικό πρότυπο 4400) και μόνο για το χρονικό διάστημα 2012 έως 2015.

Οι έγραφες εκθέσεις αυτές συνετάγησαν προ των γενικών συνελεύσεων και δεν είχαν διανεμηθεί στα μέλη τουλάχιστον πριν την απαλλαγή της απερχόμενης  και την εκλογή της νέας διοίκησης.

Υπήρξε προφορική ενημέρωση και μέλη των άνω φορέων παραπονούνται σε σχετικό λόγο στα δικόγραφά τους για την ακύρωση των συνελεύσεων ότι η ενημέρωση αυτή δεν ήταν η κατάλληλη και ότι δημιούργησε εντυπώσεις κατά των «αντιπάλων» της αναδειχθείσας διοίκησης.

Αυτά είναι τα πραγματικά περιστατικά σε γενικές γραμμές, αν δεν κάνουμε λάθος.

Οι περιστάσεις επιβάλλουν διαφάνεια και ανοικτό διάλογο γιατί δεν πλήττονται μόνο οι άνω φορείς και τα χιλιάδες μέλη τους, αλλά ολόκληρος ο Ελληνικός Τεκτονισμός.

Ρωτάμε λοιπόν τα μέλη των διοικήσεων και των εξελεγκτικών επιτροπών των άνω φορέων και τα καλούμε για μια ακόμη φορά να απαντήσουν δημόσια:

Ποιά μέτρα είχαν λάβει και από πότε κλπ για την αυστηρή τήρηση της νομιμότητας, των κανόνων της εταιρικής διακυβέρνησης, των λογιστικών προτύπων, της χρηστής διοίκησης και της διαφάνειας;

Υπήρχε η αρμόζουσα αυστηρή επίβλεψη και ο αυστηρός έλεγχος για την εφαρμογή των παραπάνω αρχών και κανόνων καθώς και για την νόμιμη και ασφαλή διακίνηση και φύλαξη των χρημάτων που διαχειρίζονταν και ποιοί ονομαστικά είχαν ασχοληθεί με αυτά και πως;

Τα μέλη των διορισμένων από τις γενικές συνελεύσεις εξελεκτικών επιτροπών έπραξαν τα καθήκοντά τους;

Γιατί δεν διαπιστώθηκαν έστω από τα μέλη αυτά οι υπεξαιρέσεις, τα ελλείμματα και οι σοβαρότατες ελλείψεις που αναφέρουν οι ορκωτοί στις εκθέσεις του Ιανουαρίου 2016;

Επί εννέα έτη υπεξαιρούσε ο λογιστής, όπως ο ίδιος αναφέρει και μάλιστα υπεξαιρούσε με τον άνω, καθ’ ημάς παιδαριώδη τρόπο και ουδείς εκ των διοικήσεων η εκ των εξελεγκτικών αντιλήφθηκε οτιδήποτε; 

Τοποθετούνταν ως ταμίες πρόσωπα μη έχοντα στοιχειώδεις γνώσεις, αδυνατούντα να αντιληφθούν βασικά διαχειριστικά ζητήματα και αδυνατούντα να επιτελέσουν τα καθήκοντά τους ;


Οι ταμίες όντας εκ των κανονισμών υπεύθυνοι για τα διαχειριστικά και οικονομικά θέματα, επέβλεπαν και ήλεγχαν τον λογιστή και δια ποίων τρόπων;

Οι διοικήσεις έπρατταν το ίδιο και δια τους ταμίες και τις εξελεγτικές επιτροπές και πως;

Ανάφερε ποτε κανείς εκ των αρμοδίων ότι αδυνατεί να ασκήσει τα καθήκοντα επίβλεψης και ελεγχου;

Λειτουργούσε το προβλεπόμενο από τον καταστατικό χάρτη της μστε οικονομικό τμήμα και τι έκανε;
 

Ο πρόεδρος των τελευταίων χρόνων κ. Γ.Β. είχε σημαίνουσα θέση στην μηχανογράφηση μεγάλης κρατικής επιχείρησης, ενώ παράλληλα οι ορκωτοί επισημαίνουν ότι δεν υπήρχε κατάλληλο να επιτελέσει στοιχειώδεις λειτουργίες μηχανογραφικό πρόγραμμα;

Δεν το έβλεπε επί τόσα έτη;

Οι ταμίες είναι εμπειρότατοι συναλλασσόμενοι και μάλιστα ο ένας είναι εμπειρότατος δικηγόρος. 

Ο φερόμενος και ως ασκήσας χρέη ταμία και μέλος της διοίκησης κ.Μ.Μ. ήταν διευθύνων σύμβουλος εισηγμένης στο χρηματιστήριο Αθήνας εταιρείας.
Στο παρελθόν μάλιστα είχε διατελέσει μέλος επιτροπής για το κτήριο της Ελευσίνας αλλά και και επί αρκετά έτη ταμίας του σώματος των Ιπποτικών βαθμών και έχει τεράστια εμπειρία στα διαχειριστικά ζητήματα.

Όλοι οι παραπάνω εμπειρότατοι  συναλλασσόμενοι γιατί δεν διαπίστωσαν τα σοβαρότατα ζητήματα η έστω τα απλά, όπως τις διπλοεγγραφές στο βιβλίο εσόδων εξόδων;

Δεν γνώριζαν ποίος είναι ο ΦΜΥ των υπαλλήλων;

Γινόταν κλείσιμο του ταμείου από τους ταμίες κατά τακτά χρονικά διαστήματα (μηνιαία η διμηνιαία κλπ) και αν όχι γιατί;

Γιατί δεν συντασσόταν ταμιακός απολογισμός και γιατί δεν εμφανίζονταν στις ετήσιες καταστάσεις τα υπόλοιπα των χρηματικών διαθεσίμων, που είναι απαραίτητο και κρίσιμο πληροφοριακό στοιχείο διαφάνειας για τα μέλη;

Είχε ο λογιστής πρόσβαση σε πραγματικό και όχι σε λογιστικό χρήμα και δια ποίων τρόπων; Τα εγνώριζαν αυτά οι διοικήσεις και οι εξελεγκτικές επιτροπές;

Δεν αντιλαμβάνονταν οι διοικήσεις και οι εξελεγκτικές επιτροπές ότι υπήρχαν σημαντικές διαφορές μεταξύ των πραγματικών εσόδων εξόδων και εκείνων που εμφανίζονταν στους εγκεκριμένους απολογισμούς;

Πως είναι δυνατόν να εμφανίζονται τεράστια ποσά στους απολογισμούς του Τεκτ. Ιδρύματος ως έσοδο και στους απολογισμούς του σωματείου μστε ως έξοδο, ενώ δεν αναφέρονται καν στα βιβλία των φορέων αυτών. Από που προέκυψαν, πως αναφέρθηκαν στους απολογισμούς αφού δεν ήσαν καταχωρημένα στα βιβλία και γιατί δεν είχαν καταχωρηθεί (206.000 και 250.000 ευρώ για τις χρήσεις 2012-2013 και 2013-2014 ως αναφέρεται στις εκθέσεις ορκωτών),  
 
Πως συντάσσονταν οι άνω απολογισμοί; Με την επιφοίτηση του Αγίου Πνεύματος η με υποθέσεις;

Δίδονταν αυτοί οι απολογισμοί στα μέλη και στις εποπτικές αρχές του κράτους;

Γιατί δεν τα είδαν αυτά οι διοικήσεις και οι εξελεγκτικές επιτροπές;
 
Γιατί τα βιβλία εσόδων εξόδων κλπ ήσαν αθεώρητα από τις διοικήσεις και τα μέλη των εξελεγκτικών επιτροπών και υφίσταντο κίνδυνοι νόθευσης και αλλοίωσης  των περιεχομένων τους;

Όλες αυτές οι διοικήσεις δεν κάλεσαν κάποιον από τόσους επιστήμονες λογιστές και άλλους ειδικούς, που είναι μέλη τους να ρίξουν μια ματιά στα βιβλία και στα συντελούμενα στο ταμείο και στο λογιστήριο επί τόσα χρόνια;

Η μεγάλη ελεγκτική εταιρεία που κλήθηκε με πρωτοβουλία του κ. Μ.Μ. για να ελέγξει τον τρόπο λειτουργίας των παραπάνω φορέων, δεν τα είδε όλα αυτά;

Όλοι αυτοί οι εμπειρότατοι συναλλασσόμενοι δεν είδαν επί χρόνια τα όσα σοβαρότατα είδαν σε ελάχιστο χρονικό διάστημα (1 μήνας περίπου), οι διορισμένοι από την ελεγχόμενη διοίκηση ορκωτοί ελεγκτές στις περιορισμένες προσυμφωνημένες διαδικασίες που εκτέλεσαν;

Πως ασκούσαν τον αρμόζοντα αυστηρό έλεγχο και την αυστηρή επίβλεψη των διαχειριστικών θεμάτων, ιδίως εν όψει των άνω αναφερόμενων εξαιρετικών συνθηκών που τους υποχρέωναν σε αυστηρότατο έλεγχο και επίβλεψη; 

Γιατί δεν διένειμαν στα μέλη τις Γ.Σ. τις έγγραφες εκθέσεις των ορκωτών ελεγκτών προ της απαλλαγής του Δ.Σ. και προ των εκλογών για νέα διοίκηση;

Φημολογείται ότι ένα από τα μέλη των ορκωτών, που διόρισε η ελεγχόμενη διοίκηση,  συνδέεται στενά με μέλος στοάς που υπηρετεί στο ΣΔΟΕ και είναι φίλος σημαίνοντος μέλους των διοικήσεων. Είναι αληθές αυτό και αν είναι, γνωστοποιήθηκε αυτό, όπως επιβάλλεται από τα ελεγκτικά πρότυπα και την χρηστή διαχείριση, ώστε να υπάρχει δυνατότητα ελέγχου του αλλά και αποφυγή τυχόν υπονοιών και σκανδαλισμού, σε μια τόσο ευαίσθητη και πρωτοφανή υπόθεση;

Υπογραμμίζω το πρωτοφανές της υπόθεσης στην ιστορία των άνω φορέων, τόσο αυτό καθαυτό όσο και για το γεγονός ότι έχουν ασκηθεί αγωγές ακυρώσεως των γενικών συνελεύσεων από μέλη της μστε αλλά και άλλα ένδικα μέτρα, που είναι και αυτά πράγματα πρωτοφανή στην ιστορία τους.

Γιατί, εν όψει της σοβαρότητας της καταστάσεως, των αντιδικιών, του σκανδαλισμού αλλά και της ευρύτατης δημοσιοποίησης του θέματος από τα ΜΜΕ, δεν αποδέχονται τον διορισμό αδιάβλητης προσωρινής διοίκησης, που θα διενεργήσει πλήρη, διαφανή και εξονυχιστικό έλεγχο σε μεγάλο βάθος χρόνου και θα λάβει τα ενδεικνυόμενα μέτρα κατά των τυχόν υπευθύνων, όπως ζητάμε και εμείς επί έτη;

Υπογραμμίζω ιδιαιτέρα ότι τα αναφερόμενα στις άνω εκθέσεις των ορκωτών, δεν αποτελούν προιόντα πλήρους ελέγχου, αλλά μόνον προσυμφωνημένων διαδικασιών, κατά το πρότυπο 4400, οι οποίες και σύμφωνα με τους συντάξαντες αυτές ορκωτούς ελεγκτές ΔΕΝ αποτελούν έλεγχο και μάλιστα αναφέρουν χαρακτηριστικά, ότι αν είχε διενεργηθεί έλεγχος η και άλλες διαδικασίες ενδεχομένως να υπέπιπταν στην αντίληψή τους και άλλα θέματα.

Εδώ ερωτάται η απελθούσα διοίκηση για ποιούς λόγους και με ποιές ειδικές γνώσεις έκρινε ότι θα πρέπει να γίνουν οι συγκεκριμμένες προσυμφωνημένες διαδικασίες, που επαναλαμβάνω δεν αποτελούν έλεγχο και όχι κάποιες άλλες διαδικασίες και αν μετά τις σοβαρότατες διαπιστώσεις και την ανωτέρω επισήμανση των ελεγκτών για την ύπαρξη και άλλων θεμάτων,  ζήτησε (και αν όχι γιατί) την διενέργεια πλήρους ελέγχου και μάλιστα με συνθήκες απόλυτης διαφάνειας και συμμετοχής παντός επιθυμούντος μέλους στις ελεγκτικές διαδικασίες; 

Εν όψει του όλου αγώνα μας από το 2009 για την τήρηση της νομιμότητας από τους άνω φορείς αλλά και της πλήρους επαλήθευσης των δυσμενών προβλέψεών μας, θεωρώ ότι δικαιούμεθα να ρωτάμε και να ελπίζουμε σε ορισμένες και σαφείς απαντήσεις.

Δ.Δ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

ΑΡΚΑΔΕΣ ΕΣΜΕΝ

H ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ο ΟΡΚΟΣ

«Ορκίζομαι ενώπιον του αληθινού Θεού, ότι θέλω είμαι επί ζωής μου πιστός εις την Εταιρείαν κατά πάντα. Να φανερώσω το παραμικρόν από τα σημεία και τους λόγους της,.......


Ορκίζομαι ότι θέλω τρέφει εις την καρδίαν μου ΑΔΙΑΛΛΑΚΤΟΝ ΜΙΣΟΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΤΥΡΡΑΝΩΝ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΟΣ μου, των οπαδών και των ομοφρόνων με τούτους, θέλω ενεργεί κατά πάντα τρόπον προς βλάβην και αυτόν τον παντελή όλεθρόν των, όταν η περίστασις το συγχωρήσει.

Ορκίζομαι να συντρέχω, όπου εύρω τινά συνάδελφον, με όλην την δύναμιν και την κατάστασίν μου. Να προσφέρω εις αυτόν σέβας και υπακοήν, αν είναι μεγαλύτερος εις τον βαθμόν και αν έτυχε πρότερον εχθρός μου, τόσον περισσότερον να τον αγαπώ και να τον συντρέχω, καθ΄όσον η έχθρα μου ήθελεν είναι μεγαλυτέρα.


Ορκίζομαι ότι καθώς εγώ παρεδέχθην εις Εταιρείαν, να δέχομαι παρομοίως άλλον αδελφόν, μεταχειριζόμενος πάντα τρόπον και όλην την κανονιζομένην άργητα, εωσού τον γνωρίσω Έλληνα αληθή, θερμόν υπερασπιστήν της πατρίδος, άνθρωπον ενάρετον και άξιον όχι μόνον να φυλάττη το μυστικόν, αλλά να κατηχήση και άλλον ορθού φρονήματος.


Ορκίζομαι να προσέχω πάντοτε εις την διαγωγήν μου, να είμαι ενάρετος. Να ευλαβώμαι την θρησκείαν μου, χωρίς να καταφρονώ τας ξένας. Να δίδω πάντοτε το καλόν παράδειγμα. Να συμβουλεύω και να συντρέχω τον ασθενή, τον δυστυχή και τον αδύνατον. Να σέβομαι την διοίκησιν, τα έθιμα, τα κριτήρια και τους διοικητάς του τόπου, εις τον οποίον διατριβώ.

Τέλος πάντων ορκίζομαι εις Σε, ω ιερά πλην τρισάθλια Πατρίς !


Ορκίζομαι εις τας πολυχρονίους βασάνους Σου.


Ορκίζομαι εις τα πικρά δάκρυα τα οποία τόσους αιώνας έχυσαν και χύνουν τα ταλαίπωρα τέκνα Σου, εις τα ίδια μου δάκρυα, χυνόμενα κατά ταύτην την στιγμήν, και εις την μέλλουσαν ελευθερίαν των ομογενών μου ότι αφιερώνομαι όλως εις Σε.


Εις το εξής συ θέλεις είσαι η αιτία και ο σκοπός των διαλογισμών μου.

Το όνομά σου ο οδηγός των πράξεών μου, και η ευτυχία Σου η ανταμοιβή των κόπων μου.
Η θεία δικαιοσύνη ας εξαντλήσει επάνω εις την κεφαλήν μου όλους τους κεραυνούς της, το όνομά μου να είναι εις αποστροφήν, και το υποκείμενόν μου το αντικείμενον της κατάρας και του αναθέματος των Ομογενών μου, αν ίσως λησμονήσω εις μίαν στιγμήν τας δυστυχίας των και δεν εκπληρώσω το χρέος μου.


Τέλος ο θάνατός μου ας είναι η άφευκτος τιμωρία του αμαρτήματός μου, δια να μη λησμονώ την αγνότητα της Εταιρείας με την συμμετοχήν μου».

Διαδήλωση κατά του Μεγάλου Διδασκάλου της Εθνικής Μεγάλης Στοάς της Γαλλίας

Διαδήλωση κατά του Μεγάλου Διδασκάλου της Εθνικής Μεγάλης Στοάς της Γαλλίας
ΕΔΩ.....ΚΟΤΕΣ ΤΑ ΠΟΥΛΑΚΙΑ ΜΟΥ...ΜΠΑΣ ΚΑΙ ΧΑΣΟΥΝ ΚΑΝΕΝΑ ΛΙΛΙ

Διαδήλωση κατά του Μεγάλου Διδασκάλου της Εθνικής Μεγάλης Στοάς της Γαλλίας Το Σάββατο 3 Δεκ. 2011 πραγματοποιήθηκε στο Palais des Sports Murcel Cerdan συγκέντρωση διαμαρτυρίας κατά του Μεγάλου Διδασκάλου της GLNF.

Οι περίπου 1200 παρευρισκόμενοι ζήτησαν την απομάκρυνση του Μ.Δ Francis Stefani κατηγορώντας τον για τον τρόπο που διοικεί την συντεχνία. Οι διαδηλωτές τραγούδησαν το γνωστό τραγούδι των Παρτιζάνων (Marseillaise) και κατέθεσαν στεφάνι παραπέμποντας στο θάνατο της αδελφότητας.

Να σημειωθεί ότι η διαδήλωση καλύφθηκε από τον τύπο με εκτενή αναφορά από την LaParisien .


ΑΠΟ ΤΟ BLOG

http://tektonismos.blogspot.com/2011/12/blog-post_05.html?spref=fb

ΝΑ ΤΟΥΣ ΧΑΙΡΕΣΘΕ

ΝΑ ΤΟΥΣ ΧΑΙΡΕΣΘΕ
Από το Freemasonry today (τεύχος Μαρτίου 2009). Ποιοί είναι οι εικονιζόμενοι ; Κάντε κλικ στη φωτογραφία και φουσκώστε από Εθνική Υπερηφάνεια

ΝΤΡΟΠΗ ΣΑΣ ΩΡΕ

Για πάνω από τέσσερα χρόνια καλούμε τη διοίκηση της Μεγ. Στοάς να κάνει έστω μια δήλωση για το όνομα της Μεγάλης Στοάς που φύτεψαν οι άγγλοι στην γειτονική χώρα που καπηλεύεται την πολιτιστική κληρονομιά όχι μόνο της Μακεδονίας αλλ' όλης της Ελλάδας.
Εκατοντάδες χιλιάδες Ελλήνων έχουν αγανακτήσει με την θυελώδη σιωπή της διοίκησης της Μεγάλης Στοάς, που περιφρονεί όχι μόνο τα Εθνικά μας θέματα αλλά και την μοναδική πατριωτική παράδοση του Ελληνικού Ελευθεροτεκτονισμού.
Απευθυνόμενοι σ' αυτούς τους λέμε " ...το 1993 οι Άγγλοι σας απαναγνώρισαν γιατί ένας καλεσμένος σας μίλησε σε ανοιχτή εκδήλωση για το Μακεδονικό και σε λίγα χρόνια σας φυτεύουν στα Σκόπια μιά Μεγάλη Στοά με το όνομα της Μακεδονίας που καπηλεύεται μέχρι και το σήμα σας (το Γ). Εσείς παρίστασθε σε κοινές διεθνείς εκδηλώσεις με τους Σκοπιανούς και δεν κάνετε ούτε μια απλή δήλωση, όπως ο τελευταίος μουσικοχορευτικός σύλλογός μας σε ανάλογες εκδηλώσεις . ΝΤΡΟΠΗ ΣΑΣ ΩΡΕ."

ΠΡΟΣΟΧΗ - attention -achtung-attenzione- ΠΡΟΣΟΧΗ

Το παρόν ιστολόγιον είναι ΑΥΣΤΗΡΩΣ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΝ δια τους Τέκτονες τους ανήκοντες εις στοάς υπό την Μ. ΣΤ. της Ελλάδος, καθότι διάκειται εχθρικώς προς την παρούσα διοίκησή της (όπως ισχυρίζεται η ίδια )
Η δια του διαδικτύου διακίνηση του περιεχομένου του, ως και η ανάγνωση, υπαγόρευση, φωτοαντιγραφή η άλλη αναπαραγωγή, διαφήμιση, προώθηση, επίδειξη, όλου η μέρους, κατοχή, χρήση, νομή δι' αντιφωνήσεως η μη , μετ' εκταξεως η μη , μίσθωση, δωρεά, δωρεά αιτία θανάτου, νέμηση ανιόντος, πώληση με αντιφώνηση νομής η μη, δάνειο , χρησιδάνειο, εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία του, επιφέρει πειθαρχικόν έλεγχον, συμφώνως τω άρθρω 203 παρ. 2γ και 3α δ και ι του Γενικού Κανονισμού της Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος (αρμόδιος κ. Τρουχίλο, οδός Ιεράς Εξετάσεως και Στάλιγκραντ 13, Τ.Κ. 666. Μεσαίωνας
Treblinka, 7ο Κρεματόριο δεξιά)


Ο ΕΝΔΟΞΟΣ ΑΛ - ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΛΑΜΟΓΙΟ

Ο ΕΝΔΟΞΟΣ ΑΛ -  ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΛΑΜΟΓΙΟ
Εκείνα τα κόλπα με τις μεταχρονολογημένες πληρωμές και τις γυψοσανίδες πως μου ξέφυγαν ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΠΑΝΩ ΣΤΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΜΕΓΑΣ ΧΑΣΟΔΙΚΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ ?

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΜΕΓΑΣ ΧΑΣΟΔΙΚΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ ?
ΩΡΕ ΤΙ ΜΑΝΙΚΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΑ ?

ΠΡΟΣ ΛΕΒΕΝΤΕΣ

ΤΕΛΙΚΑ ΡΕ ΛΕΒΕΝΤΕΣ ΤΟΥ ΤΑΛΛΗΡΟΥ ΚΑΝΕΙΣ ΣΑΣ ΔΕΝ ΞΕΡΕΙ Η ΤΟ ΚΑΝΕΤΕ ΓΑΡΓΑΡΑ

Ποίον αφορά η κατωτέρω περιγραφή του αειμνήστου Υπάτου Μεγάλου Ταξιάρχου Χρυσάνθου Κατσικοπούλου

“…..Εν γνώσει του ψευδολογών….εμφανίζεται ως τελείως αναξιόπιστος και κάθε άλλο Χριστός και ενάρετος , καθόσον προκειμένου να καταστή ενεργόν μέλος του Υπάτου Συμβουλίου, απηλλωτρίωσε τον εαυτόν και την προσωπικότητά του, καταστάς πράγματι ΠΡΑΓΜΑ, RES, ΟΝΙΟΝ, διαπραγματευθείς την ψήφον του δια δολοπλοκιών και δια προσπαθειών όπως εξακριβώσει ποίος θα τον προέκρινεν ως Ανθύπατον, ίνα τον ψηφίση ως Ύπατον…ο πολέμιος του Σκωτικού Τεκτονισμού, ο υβριστής του Υπάτου Συμβουλίου, ο ανέντιμος και διαφθορεύς αφού εβολιδοσκόπει Κρ. Αδελφούς ους προσεπάθει να διαφθείρει ….έρπων και λίχων….εξακολουθών την επιδειξιομανίαν του…ως άλλος σατραπίσκος…μεθυσμένος με την πρόσκαιρον δόξαν του…”


ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΛΕΝΕ ΟΤΙ ΤΟΥΣ ΒΡΙΖΟΥΜΕ ΕΜΕΙΣ

ΑΠΟ ΜΟΝΟΙ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΡΕΖΙΛΗΔΕΣ

ΠΡΙΝ ΕΚΑΤΟ ΧΡΟΝΙΑ

ΠΡΙΝ ΕΚΑΤΟ ΧΡΟΝΙΑ
Ο επίσκοπος Πειραιά εδώ και χρόνια επιδίδεται συστηματικά σε υβριστική και συκοφαντική εκστρατεία κατά του Ελευθεροτεκτονισμού. Στα πλαίσια της εκστρατείας αυτής έχει ασκήσει στο Συμβούλιο της Επικρατείας προσφυγή με την οποία επιδιώκει την διάλυση των Τεκτονικών στοών. Πρόσφατα και με αφορμή τις δηλώσεις της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος για την πολιτική κατάσταση της χώρας, εμφανίσθηκε σε Τηλεοπτικές εκπομπές μεγάλης ακροαματικότητας και συνέχισε τις υβριστικές και συκοφαντικές επιθέσεις κατά του Ελευθεροτεκτονισμού. Απ’ όσα γνωρίζουμε ουδεμία τεκτονική δύναμη αντέδρασε με οποιοδήποτε τρόπο. Η τεκτονική ιστορία μας πληροφορεί ότι σε κάθε παρόμοια περίπτωση οι τεκτονικές αρχές εκδήλωναν άμεσα σοβαρότατες αντιδράσεις προκειμένου όχι μόνο να παύσουν οι άδικοι επιθέσεις αλλά και δια να ενημερωθούν περί του Τεκτονισμού οι απληροφόρητοι πολίτες. Σήμερα που βρισκόμαστε σε εποχή γενικευμένης κρίσης, όπου εκκολάπτονται και εμφανίζονται συνεχώς αλυτρωτικές και συνομωσιολογικές θεωρίες αποδίδουσες στον Ελευθεροτεκτονισμό κάθε κακό, οι τεκτονικές διοικήσεις κοιμόνται μακαρίως τον ύπνο της εσωστρέφειας και της πρωτοφανούς ανικανότητας και δυστυχώς δικαιώνουν συνεχώς την αυστηρή κριτική μας. Δημοσιεύουμε τελείως ενδεικτικά απόκομμα της εφημερίδας ΕΜΠΡΟΣ της 1.3.1909 όπου περιέχεται άρθρο του τότε Υπάτου Μεγάλου Ταξιάρχου Εμμ. Γαλάνη, περί τεκτονισμού (χρησιμοποιεί τον σωστό όρο «ελευθεροτεκτονική»). Το άρθρο αυτό δημοσιεύθηκε εξ αφορμής και σε απάντηση επιθέσεων όχι Επισκόπου μεγάλης πόλεως, αλλ’ ενός ιεροκήρυκα του Βόλου, το 1909 και όχι το 2010. Αθήνα Δεκέμβρης 2010 Καθηγητής Σπήλιος Αναγνωστόπουλος