...................................................

...................................................

Ο ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΕΚΤΟΝΙΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΘΕΣΜΟΣ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΥΔΕΝ ΘΕΤΩΝ ΟΡΙΟΝ ΕΝ ΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ

ΓΕΓΟΝΟΤΑΘα αναφέρουμε ορισμένα γεγονότα από το μεγάλο διαχειριστικό σκάνδαλο της Ελευσίνας, αλλά και πρόσφατα.


1.    Το κτήριο της Ελευσίνας είχε προυπολογισθεί περί τα 65 εκ δρχ σύμφωνα με σχετική δήλωση του κ. ΑΘ. ΝΙΚΟΛΑΙΔΗ σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ως αναφέρει ο τ. πρόεδρος του ιδρύματος κ. Παπαδάτος,  και τελικά για αυτό «δαπανήθηκαν» περί τα  330 εκ. δρχ.
2.    Η ανέγερση του κτηρίου ξεκινά περί τα μέσα του 1997 (κατ’ άλλους αρχάς του 1998) και τελειώνει περί το 2000 η κατ’ άλλους το 2002.
3.    Οι διαχειριστικές παρανομίες και παρατυπίες που συνέβησαν και που αναφέρονται στις εκθέσεις των ελεγκτών είναι πάμπολλες και πρωτοφανείς για ανάλογη περίπτωση.
4.    Το κείμενό τους, χωρίς ονόματα, το έχουμε αναρτήσει από το 2009 στον ιστότοπό μας

5.    Όταν ξεκινά το έργο και μέχρι τον Ιανουάριο του 2010 Μεγάλος Θησαυροφύλακας είναι ο πατέρας του λογιστή που ομολόγησε την κλοπή, Γεώργιος Σουλιώτης, που ήταν λογιστής στο επάγγελμα και αυτός (Άνθρωπος ώριμης ηλικίας και μεγάλης συναλλακτικής εμπειρίας αλλά και επαγγελματίας λογιστής από τη θέση του Μεγ. Θησαυροφύλακα και δεν ήταν δυνατόν να μην γνώριζε το πανηγύρι των διαχειριστικών παρανομιών αλλά και των λογιστικών παρατυπιών, που αναφέρονται στις εκθέσεις)
6.    Από τις αρχές του 2001 και επί μία τριετία στη συνέχεια αναλαμβάνει ως Μεγ. Θησαυροφύλακας, ο Γεώργιος Βασιλογιώργης, επαγγελματίας της πληροφορικής και της μηχανογράφησης, επί των ημερών του οποίου, ως προέδρου αποκαλύπτονται το 2016, τα ελλείμματα, οι υπεξαιρέσεις, η έλλειψη κατάλληλου μηχανογραφικού συστήματος και η παντελής έλλειψη συστήματος εσωτερικού ελέγχου.
7.    Στις  12/02/1997 το Δ.Σ. του τεκτονικού ιδρύματος αποφασίζει και  διορίζει ειδική «Επιτροπή» από τους κ.κ. I. ΤΣΑΜΗ, ως Προέδρου (απεβίωσε και αντικαταστάθηκε από τον κ. Σ. ΒΟΥΡΓΙΔΗ), Γ. ΣΟΥΛΙΩΤΗ και Γ. ΒΑΣΙΛΟΓΕΩΡΓΗ, με αρμοδιότητες «τον συντονισμό και έλεγχο των δαπανών της ανεγέρσεως του Κτιρίου, την διενέργεια των σχετικών μειοδοτικών διαγωνισμών των επιμέρους εργασιών και εν γένει την οικονομική διαχείριση του όλου έργου». Το 2003 ο ορκωτός ελεγκτής Δουμούλιακας ζητά από τον τότε πρόεδρο του ιδρύματος κ. Παπαδάτο, μεταξύ άλλων  αντίγραφα των πρακτικών συνεδριάσεων του Δ.Σ., που αφορούσαν θέματα σχετικά με το «Κτίριο», και ο εν λόγω κύριος του παραδίνει μόνο ΈΝΑ απόσπασμα της από 12/02/1997 συνεδριάσεως, που αναφέρεται μόνο στον διορισμό της παραπάνω «Επιτροπής». Τότε ο κ. Βασιλογιώργης κάνει μια επιστολή στον ορκωτό ελεγκτή όπου του λέει ότι η επιτροπή αυτή δεν λειτούργησε ποτε. Η δήλωση αυτή δεν φαίνεται να γίνεται πιστευτή από τον ορκωτό ελεγκτή, καθότι αναφέρεται σε διάφορα σημεία της εκθέσεώς του σ αυτή την επιτροπή παρακολούθησης του έργου, «είτε λειτούργησε είτε όχι κλπ». Προφανώς το γεγονός ότι το έγγραφο περί αυτής της επιτροπής το δίνει ο κ. Παπαδάτος στα 2003, στο ορκωτό ελεγκτή, θα διαμόρφωσε και τη σχετική στάση του τελευταίου, όσον αφορά την ύπαρξη και τη λειτουργία αυτής της επιτροπής.
8.    Οι πληρωμές για τις διάφορες δαπάνες του έργου γίνονται με μετρητά η επιταγές ( του ιδρύματος η και τρίτων, πολλές φορές μεταχρονολογημένες) από τον κ. Α. Νικολαιδη, που είναι το όνομα το οποίο αναφέρεται τις περισσότερες φορές και μάλιστα επικρίνοντας τις ενέργειές του, στην έκθεση του ορκωτού ελεγκτή. Μάλιστα ο ορκωτός, αφού αναφέρει πολλά και σοβαρότατα για τον τρόπο πληρωμών και απόδοσης λογαριασμών από τον κ. Νικολαιδη, καταλήγει στα εξής «…Όλα τα παραπάνω δηλαδή η ετεροχρονισμένη και μη συγκεκριμένη (εν σχέσει με κάποια προκαταβολή) απόδοση λογαριασμού εκ μέρους του κ. ΑΘ. ΝΙΚΟΛΑΙΔΗ,η  μη προσκόμιση σε αρκετές περιπτώσεις παραστατικών πληρωμών, οι λανθασμένες λογιστικές καταχωρήσεις και λογιστικές τακτοποιήσεις (ορισμένες εκ των οποίων γίνονται και σε επόμενη χρήση) είχαν ως αποτέλεσμα την ελλιπή εικόνα του λογαριασμού «Προκαταβολές» ο οποίος δεν παρέχει επαρκή και ουσιαστική πληροφόρηση για την ορθή και χρηστή διαχείριση των χρημάτων που εδίδοντο μέσω των «Προκαταβολών»….». Μάλιστα επί θητείας ως Μεγάλου Θησαυροφύλακα του κ. Γεωργίου Βασιλογιώργη συμβαίνουν τα εξής χαρακτηριστικά με τις πληρωμές κλπ των εργατικών αμοιβών τα οποία αντιγράφουμε από την έκθεση του ορκωτού ελεγκτή «…  Ενώ σύμφωνα με τις καταστάσεις του Ι.Κ.Α. τα τελευταία εργατικά  ημερομίσθια που δηλώθηκαν (στο Ι.Κ.Α.) ήταν τον Σεπτέμβριο του 2000,  σύμφωνα με τα στοιχεία του κ. ΑΘ. ΝΙΚΟΛΑΙΔΗ οι πληρωμές ημερομισθίων  φαίνεται να συνεχίζονται μέχρι και τον Μάρτιο του 2002.
γ) Ο κ. ΑΘ.
ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ προσκομίζει χειρόγραφες καταστάσεις με πληρωμές ημερομισθίων της περιόδου Μάρτιος 2001 έως και Μάιος 2001 συνολικού ποσού δρχ. 5.028.000 στο «Συνεργείο Χρωματισμών» του κ. ΒΛΟΝΤΑΚΗ, ενώ οι εργατοτεχνίτες αυτοί σύμφωνα με τις καταστάσεις του Ι.Κ.Α. έχουν δηλωθεί ότι εργάσθηκαν στο «Κτίριο» την περίοδο από Μάρτιο 2000 έως και Σεπτέμβριο2000
Επισημαίνεται ότι η πληρωμή του ποσού δρχ. 5.028.000 γίνεται με Τέσσερις καταθέσεις από τον κ. ΑΘ. ΝΙΚΟΛΑΙΔΗ στον Τραπεζικό Λογαριασμό του κ. ΗΛΙΑ ΚΟΝΤΟΥ κατά τα διάστημα από 28/11/2000 έως και 25/4/2001. Πιθανόν οι καταθέσεις αυτές να έγιναν προς κάλυψη Μεταχρονολογημένων Επιταγών που είχε εκδώσει ο κ. ΗΛΙΑΣ ΚΟΝΤΟΣ για τις οποίες δεν τέθηκαν υπόψη μας σχετικά στοιχείο. δ) Ο κ. ΑΘ. ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ προσκομίζει χειρόγραφα σημειώματα για πληρωμές ημερομισθίων στους κ.κ. Φ. ΦΙΛΛΙΠΗ και ΙΩΣ. ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΗ συνολικού δρχ. 2.630.000 που αφορούν την περίοδο από Νοέμβριο 2001 έως και Μάρτιο 2002.
Τα ονόματα των κ.κ. Φ. ΦΙΛΛΙΠΗ και ΙΩΣ. ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΗ δεν συμπεριλήφθηκαν ποτέ στις καταστάσεις Ενσήμων του Ι.Κ.Α. και δεν μας έγινε γνωστή η ιδιότητά τους.
Σχετικό με τις πληρωμές των αμοιβών των Κ.κ. Φ. ΦΙΛΛΙΠΗ και ΙΩΣ. ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΗ είναι το από 9/1/2002 χειρόγραφο σημείωμα του κ. ΑΘ. ΝΙΚΟΛΑΙΔΗ προς τον κ. ΣΩΤ. ΨΑΘΕΡΗ (εστάλη με FΑΧ από τα γραφεία της εταιρείας OFSETELAS) καί εμφανίζει με χαρακτηριστικό τρόπο την σοβαρότητα με την οποία αντιμετώπιζε τα θέματα των πληρωμών, την ενημέρωση που παρείχε για τις πληρωμές που έκανε και την γενικότερη συνεργασία που είχε με το Λογιστήριο του ιδρύματος στο οποίο αναφέρει: «Αγαπητέ Αδ. ΣΩΤΗΡΗ Τα λεφτά των ΦΙΛΙΠΠΑ ΦΙΛΛΙΠΗ ΚΑΙ ΙΩΣΗΦ ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΗ μπορείς να τα μοιράσεις ως εργατικά σε όποιους μήνες προλαβαίνεις μέχρι δρχ. 450.000 το μήνα». …»
9.    Τα ανωτέρω, αφορώντα τα έτη 2001 και 2002, εγένοντο επαναλαμβάνουμε επί μεγάλου θησαυροφύλακα Γεωργίου Βασιλογιώργη, ο οποίος φέρεται να συμμετείχε στην άνω επιτροπή παρακολούθησης του έργου και ο οποίος προφανώς γνωρίζει τόσο τα αφορώντα ως άνω, όσο και τις εκθέσεις των ελεγκτών όπου αναφέρεται η πληθώρα των διαχειριστικών παρανομιών, παρατυπιών και λογιστικών παραβάσεων.
10.                       Κατά τα τέλη του 2014 και επί Μ.Δ. Γεωργίου Βασιλογιώργη, ο άνω Α. Νικολαίδης διορίζεται σε σημαντική θέση του Μεγάλου Περιστυλίου της ΜΣΤΕ, ( φημολογείται ότι αυτό προκάλεσε την μήνι του κ Παπαδάτου και άλλων). Ήδη ο κ. Νικολαίδης έχει τοποθετηθεί ως Μεγ. Θησαυροφύλακας, του προσφάτως ιδρυθέντος Υπάτου Συμβουλίου, το οποίο στηρίζουν ο κ. Βασιλογιώργης και οι συνεργάτες του στην ΜΣΤΕ, ενώ παράλληλα καταθέτει και ως μάρτυρας του (υ.σ. ) στις πρόσφατες δίκες.
Τα παραπάνω γεγονότα έχουν αντιγραφεί στο σύνολο τους σχεδόν από τις εκθέσεις των ελεγκτών του μεγάλου σκανδάλου της Ελευσίνας.
Τα πρόσφατα γεγονότα  με τα ελλείμματα και τις υπεξαιρέσεις, αλλά και το γενικότερο διαχειριστικό μπάχαλο, όπως περιγράφεται στις εκθέσεις των ορκωτών, τα γνωρίζετε, όπως γνωρίζετε και ποιοι ήσαν Μεγάλοι δάσκαλοι και μεγάλοι θησυροφύλακες τον καιρό που συνέβαιναν.
Αυτά είναι τα γεγονότα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

ΑΡΚΑΔΕΣ ΕΣΜΕΝ

H ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ο ΟΡΚΟΣ

«Ορκίζομαι ενώπιον του αληθινού Θεού, ότι θέλω είμαι επί ζωής μου πιστός εις την Εταιρείαν κατά πάντα. Να φανερώσω το παραμικρόν από τα σημεία και τους λόγους της,.......


Ορκίζομαι ότι θέλω τρέφει εις την καρδίαν μου ΑΔΙΑΛΛΑΚΤΟΝ ΜΙΣΟΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΤΥΡΡΑΝΩΝ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΟΣ μου, των οπαδών και των ομοφρόνων με τούτους, θέλω ενεργεί κατά πάντα τρόπον προς βλάβην και αυτόν τον παντελή όλεθρόν των, όταν η περίστασις το συγχωρήσει.

Ορκίζομαι να συντρέχω, όπου εύρω τινά συνάδελφον, με όλην την δύναμιν και την κατάστασίν μου. Να προσφέρω εις αυτόν σέβας και υπακοήν, αν είναι μεγαλύτερος εις τον βαθμόν και αν έτυχε πρότερον εχθρός μου, τόσον περισσότερον να τον αγαπώ και να τον συντρέχω, καθ΄όσον η έχθρα μου ήθελεν είναι μεγαλυτέρα.


Ορκίζομαι ότι καθώς εγώ παρεδέχθην εις Εταιρείαν, να δέχομαι παρομοίως άλλον αδελφόν, μεταχειριζόμενος πάντα τρόπον και όλην την κανονιζομένην άργητα, εωσού τον γνωρίσω Έλληνα αληθή, θερμόν υπερασπιστήν της πατρίδος, άνθρωπον ενάρετον και άξιον όχι μόνον να φυλάττη το μυστικόν, αλλά να κατηχήση και άλλον ορθού φρονήματος.


Ορκίζομαι να προσέχω πάντοτε εις την διαγωγήν μου, να είμαι ενάρετος. Να ευλαβώμαι την θρησκείαν μου, χωρίς να καταφρονώ τας ξένας. Να δίδω πάντοτε το καλόν παράδειγμα. Να συμβουλεύω και να συντρέχω τον ασθενή, τον δυστυχή και τον αδύνατον. Να σέβομαι την διοίκησιν, τα έθιμα, τα κριτήρια και τους διοικητάς του τόπου, εις τον οποίον διατριβώ.

Τέλος πάντων ορκίζομαι εις Σε, ω ιερά πλην τρισάθλια Πατρίς !


Ορκίζομαι εις τας πολυχρονίους βασάνους Σου.


Ορκίζομαι εις τα πικρά δάκρυα τα οποία τόσους αιώνας έχυσαν και χύνουν τα ταλαίπωρα τέκνα Σου, εις τα ίδια μου δάκρυα, χυνόμενα κατά ταύτην την στιγμήν, και εις την μέλλουσαν ελευθερίαν των ομογενών μου ότι αφιερώνομαι όλως εις Σε.


Εις το εξής συ θέλεις είσαι η αιτία και ο σκοπός των διαλογισμών μου.

Το όνομά σου ο οδηγός των πράξεών μου, και η ευτυχία Σου η ανταμοιβή των κόπων μου.
Η θεία δικαιοσύνη ας εξαντλήσει επάνω εις την κεφαλήν μου όλους τους κεραυνούς της, το όνομά μου να είναι εις αποστροφήν, και το υποκείμενόν μου το αντικείμενον της κατάρας και του αναθέματος των Ομογενών μου, αν ίσως λησμονήσω εις μίαν στιγμήν τας δυστυχίας των και δεν εκπληρώσω το χρέος μου.


Τέλος ο θάνατός μου ας είναι η άφευκτος τιμωρία του αμαρτήματός μου, δια να μη λησμονώ την αγνότητα της Εταιρείας με την συμμετοχήν μου».

Διαδήλωση κατά του Μεγάλου Διδασκάλου της Εθνικής Μεγάλης Στοάς της Γαλλίας

Διαδήλωση κατά του Μεγάλου Διδασκάλου της Εθνικής Μεγάλης Στοάς της Γαλλίας
ΕΔΩ.....ΚΟΤΕΣ ΤΑ ΠΟΥΛΑΚΙΑ ΜΟΥ...ΜΠΑΣ ΚΑΙ ΧΑΣΟΥΝ ΚΑΝΕΝΑ ΛΙΛΙ

Διαδήλωση κατά του Μεγάλου Διδασκάλου της Εθνικής Μεγάλης Στοάς της Γαλλίας Το Σάββατο 3 Δεκ. 2011 πραγματοποιήθηκε στο Palais des Sports Murcel Cerdan συγκέντρωση διαμαρτυρίας κατά του Μεγάλου Διδασκάλου της GLNF.

Οι περίπου 1200 παρευρισκόμενοι ζήτησαν την απομάκρυνση του Μ.Δ Francis Stefani κατηγορώντας τον για τον τρόπο που διοικεί την συντεχνία. Οι διαδηλωτές τραγούδησαν το γνωστό τραγούδι των Παρτιζάνων (Marseillaise) και κατέθεσαν στεφάνι παραπέμποντας στο θάνατο της αδελφότητας.

Να σημειωθεί ότι η διαδήλωση καλύφθηκε από τον τύπο με εκτενή αναφορά από την LaParisien .


ΑΠΟ ΤΟ BLOG

http://tektonismos.blogspot.com/2011/12/blog-post_05.html?spref=fb

ΝΑ ΤΟΥΣ ΧΑΙΡΕΣΘΕ

ΝΑ ΤΟΥΣ ΧΑΙΡΕΣΘΕ
Από το Freemasonry today (τεύχος Μαρτίου 2009). Ποιοί είναι οι εικονιζόμενοι ; Κάντε κλικ στη φωτογραφία και φουσκώστε από Εθνική Υπερηφάνεια

ΝΤΡΟΠΗ ΣΑΣ ΩΡΕ

Για πάνω από τέσσερα χρόνια καλούμε τη διοίκηση της Μεγ. Στοάς να κάνει έστω μια δήλωση για το όνομα της Μεγάλης Στοάς που φύτεψαν οι άγγλοι στην γειτονική χώρα που καπηλεύεται την πολιτιστική κληρονομιά όχι μόνο της Μακεδονίας αλλ' όλης της Ελλάδας.
Εκατοντάδες χιλιάδες Ελλήνων έχουν αγανακτήσει με την θυελώδη σιωπή της διοίκησης της Μεγάλης Στοάς, που περιφρονεί όχι μόνο τα Εθνικά μας θέματα αλλά και την μοναδική πατριωτική παράδοση του Ελληνικού Ελευθεροτεκτονισμού.
Απευθυνόμενοι σ' αυτούς τους λέμε " ...το 1993 οι Άγγλοι σας απαναγνώρισαν γιατί ένας καλεσμένος σας μίλησε σε ανοιχτή εκδήλωση για το Μακεδονικό και σε λίγα χρόνια σας φυτεύουν στα Σκόπια μιά Μεγάλη Στοά με το όνομα της Μακεδονίας που καπηλεύεται μέχρι και το σήμα σας (το Γ). Εσείς παρίστασθε σε κοινές διεθνείς εκδηλώσεις με τους Σκοπιανούς και δεν κάνετε ούτε μια απλή δήλωση, όπως ο τελευταίος μουσικοχορευτικός σύλλογός μας σε ανάλογες εκδηλώσεις . ΝΤΡΟΠΗ ΣΑΣ ΩΡΕ."

ΠΡΟΣΟΧΗ - attention -achtung-attenzione- ΠΡΟΣΟΧΗ

Το παρόν ιστολόγιον είναι ΑΥΣΤΗΡΩΣ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΝ δια τους Τέκτονες τους ανήκοντες εις στοάς υπό την Μ. ΣΤ. της Ελλάδος, καθότι διάκειται εχθρικώς προς την παρούσα διοίκησή της (όπως ισχυρίζεται η ίδια )
Η δια του διαδικτύου διακίνηση του περιεχομένου του, ως και η ανάγνωση, υπαγόρευση, φωτοαντιγραφή η άλλη αναπαραγωγή, διαφήμιση, προώθηση, επίδειξη, όλου η μέρους, κατοχή, χρήση, νομή δι' αντιφωνήσεως η μη , μετ' εκταξεως η μη , μίσθωση, δωρεά, δωρεά αιτία θανάτου, νέμηση ανιόντος, πώληση με αντιφώνηση νομής η μη, δάνειο , χρησιδάνειο, εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία του, επιφέρει πειθαρχικόν έλεγχον, συμφώνως τω άρθρω 203 παρ. 2γ και 3α δ και ι του Γενικού Κανονισμού της Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος (αρμόδιος κ. Τρουχίλο, οδός Ιεράς Εξετάσεως και Στάλιγκραντ 13, Τ.Κ. 666. Μεσαίωνας
Treblinka, 7ο Κρεματόριο δεξιά)


Ο ΕΝΔΟΞΟΣ ΑΛ - ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΛΑΜΟΓΙΟ

Ο ΕΝΔΟΞΟΣ ΑΛ -  ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΛΑΜΟΓΙΟ
Εκείνα τα κόλπα με τις μεταχρονολογημένες πληρωμές και τις γυψοσανίδες πως μου ξέφυγαν ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΠΑΝΩ ΣΤΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΜΕΓΑΣ ΧΑΣΟΔΙΚΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ ?

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΜΕΓΑΣ ΧΑΣΟΔΙΚΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ ?
ΩΡΕ ΤΙ ΜΑΝΙΚΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΑ ?

ΠΡΟΣ ΛΕΒΕΝΤΕΣ

ΤΕΛΙΚΑ ΡΕ ΛΕΒΕΝΤΕΣ ΤΟΥ ΤΑΛΛΗΡΟΥ ΚΑΝΕΙΣ ΣΑΣ ΔΕΝ ΞΕΡΕΙ Η ΤΟ ΚΑΝΕΤΕ ΓΑΡΓΑΡΑ

Ποίον αφορά η κατωτέρω περιγραφή του αειμνήστου Υπάτου Μεγάλου Ταξιάρχου Χρυσάνθου Κατσικοπούλου

“…..Εν γνώσει του ψευδολογών….εμφανίζεται ως τελείως αναξιόπιστος και κάθε άλλο Χριστός και ενάρετος , καθόσον προκειμένου να καταστή ενεργόν μέλος του Υπάτου Συμβουλίου, απηλλωτρίωσε τον εαυτόν και την προσωπικότητά του, καταστάς πράγματι ΠΡΑΓΜΑ, RES, ΟΝΙΟΝ, διαπραγματευθείς την ψήφον του δια δολοπλοκιών και δια προσπαθειών όπως εξακριβώσει ποίος θα τον προέκρινεν ως Ανθύπατον, ίνα τον ψηφίση ως Ύπατον…ο πολέμιος του Σκωτικού Τεκτονισμού, ο υβριστής του Υπάτου Συμβουλίου, ο ανέντιμος και διαφθορεύς αφού εβολιδοσκόπει Κρ. Αδελφούς ους προσεπάθει να διαφθείρει ….έρπων και λίχων….εξακολουθών την επιδειξιομανίαν του…ως άλλος σατραπίσκος…μεθυσμένος με την πρόσκαιρον δόξαν του…”


ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΛΕΝΕ ΟΤΙ ΤΟΥΣ ΒΡΙΖΟΥΜΕ ΕΜΕΙΣ

ΑΠΟ ΜΟΝΟΙ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΡΕΖΙΛΗΔΕΣ

ΠΡΙΝ ΕΚΑΤΟ ΧΡΟΝΙΑ

ΠΡΙΝ ΕΚΑΤΟ ΧΡΟΝΙΑ
Ο επίσκοπος Πειραιά εδώ και χρόνια επιδίδεται συστηματικά σε υβριστική και συκοφαντική εκστρατεία κατά του Ελευθεροτεκτονισμού. Στα πλαίσια της εκστρατείας αυτής έχει ασκήσει στο Συμβούλιο της Επικρατείας προσφυγή με την οποία επιδιώκει την διάλυση των Τεκτονικών στοών. Πρόσφατα και με αφορμή τις δηλώσεις της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος για την πολιτική κατάσταση της χώρας, εμφανίσθηκε σε Τηλεοπτικές εκπομπές μεγάλης ακροαματικότητας και συνέχισε τις υβριστικές και συκοφαντικές επιθέσεις κατά του Ελευθεροτεκτονισμού. Απ’ όσα γνωρίζουμε ουδεμία τεκτονική δύναμη αντέδρασε με οποιοδήποτε τρόπο. Η τεκτονική ιστορία μας πληροφορεί ότι σε κάθε παρόμοια περίπτωση οι τεκτονικές αρχές εκδήλωναν άμεσα σοβαρότατες αντιδράσεις προκειμένου όχι μόνο να παύσουν οι άδικοι επιθέσεις αλλά και δια να ενημερωθούν περί του Τεκτονισμού οι απληροφόρητοι πολίτες. Σήμερα που βρισκόμαστε σε εποχή γενικευμένης κρίσης, όπου εκκολάπτονται και εμφανίζονται συνεχώς αλυτρωτικές και συνομωσιολογικές θεωρίες αποδίδουσες στον Ελευθεροτεκτονισμό κάθε κακό, οι τεκτονικές διοικήσεις κοιμόνται μακαρίως τον ύπνο της εσωστρέφειας και της πρωτοφανούς ανικανότητας και δυστυχώς δικαιώνουν συνεχώς την αυστηρή κριτική μας. Δημοσιεύουμε τελείως ενδεικτικά απόκομμα της εφημερίδας ΕΜΠΡΟΣ της 1.3.1909 όπου περιέχεται άρθρο του τότε Υπάτου Μεγάλου Ταξιάρχου Εμμ. Γαλάνη, περί τεκτονισμού (χρησιμοποιεί τον σωστό όρο «ελευθεροτεκτονική»). Το άρθρο αυτό δημοσιεύθηκε εξ αφορμής και σε απάντηση επιθέσεων όχι Επισκόπου μεγάλης πόλεως, αλλ’ ενός ιεροκήρυκα του Βόλου, το 1909 και όχι το 2010. Αθήνα Δεκέμβρης 2010 Καθηγητής Σπήλιος Αναγνωστόπουλος