...................................................

...................................................

Ο ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΕΚΤΟΝΙΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΘΕΣΜΟΣ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΥΔΕΝ ΘΕΤΩΝ ΟΡΙΟΝ ΕΝ ΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗΕξαιρετικά σημαντική δικαστική απόφαση για τα διαδραματιζόμενα στην μστε, εκδόθηκε σήμερα το πρωί από το Πρωτοδικείο Αθηνών.


Η απόφαση αυτή είναι θεμελιώδης και δι’ αυτής αναστέλλονται οι αποφάσεις των γενικών συνελεύσεων του σωματείου « ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ » - « ΜΕΓΑΛΗ ΣΤΟΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ », γιατί πιθανολογείται ότι θα ακυρωθούν.
Με αυτή την απόφαση αναστέλλονται οι αποφάσεις  περί εκλογής νέου Δ.Σ., διάλυσης του σωματείου, απαλλαγής του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη, εγκρίσεως οικονομικού απολογισμού, εκλογής εφορευτικής επιτροπής κλπ.
Η παρούσα διοίκηση ουσιαστικά εκπίπτει και η προηγούμενη εκτίθεται. (ουσιαστικά πρόκειται για την ίδια διοίκηση αφού 8 από τα 11 μέλη της παρούσας, ήσαν και στην προηγούμενη διοίκηση).
Παραθέτουμε απόσπασμα της εν λόγω δικαστικής απόφασης

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ
 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ 6801/2016
(Αριθμός κατάθεσης αιτήσεως 5235/2016)
ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ


ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη Δικαστή ........., Πρόεδρο Πρωτοδικών, χωρίς τη σύμπραξη γραμματέα.
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριο του στις 31 Αυγούστου 2016, γώ να δικάσει την αίτηση με αριθμό καταθέσεως 5235/2016 και α^ηκείμενο αίτηση αναστολής εκτέλεσης αποφάσεων Γενικής Συνέλευσης, μεταξύ:
ΤΩΝ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ: ............
ΤΟΥ ΚΑΘ' ΟΥ Η ΑΙΤΗΣΗ: Του Σωματείου που εδρεύει στην Αθήνα και επί της οδού Αχαρνών 19 και Σουρμελή με την επωνυμία « ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ » και διακριτικό τίτλο « ΜΕΓΑΛΗ ΣΤΟΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ » όπως νόμιμα εκπροσωπείται....
ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Από την εκτίμηση των εκατέρωθεν προβληθέντων ισχυρισμών τω διαδίκων, της ένορκης καταθέσεως των μαρτύρων που εξετάστηκαν ενόρκως κατά τη συζήτηση και όλων των εγγράφων που προσκομίζονται πιθανολογείται η ευδοκίμηση του λόγου αυτού της αγωγής. Συγκεκριμένα το αρμόδιο για τη σύγκληση της ΓΣ όργανο πρέπει να προσκαλεί όλα τα μέλη σε χρόνο και με τρόπο τέτοιο που προβλέπει το καταστατικό. Η πρόσκληση αφορά όλα τα μέλη του σωματείου ανεξάρτητα από το εάν έχουν ή όχι δικαίωμα ψήφου κατά την ψηφοφορία που θα επακολουθήσει τη συζήτηση στη ΓΣ. Ακόμη πρέπει να προσκαλούνται και όσα μέλη δεν είναι οικονομικά τακτοποιημένα. Περαιτέρω η μη πρόσκληση ακόμη και ολίγων μελών δημιουργεί άκυρη απόφαση. Στις παραπάνω Γενικές Συνελεύσεις ουδόλως απεστάλησαν έγγραφες προσκλήσεις υπογραφόμενες από τον Πρόεδρο και το Γενικό Γραμματέα που να αναγραφόταν σε αυτές η ώρα η μέρα ο τόπος της ΓΣ και τα προς συζήτησιν θέματα σε όλα τα μέλη του σωματείου και συγκεκριμένα σε 3418 μέλη.
Ουδείς εκ των αιτούντων πλην του έκτου αιτούντος (που πληροφορήθηκε τη Γενική Συνέλευση την τελευταία στιγμή από έτερο μέλος) δεν έλαβε πρόκληση παρόλο που η διοίκηση έχει τα πλήρης στοιχεία επικοινωνίας με αυτούς.
Με τον παραπάνω τρόπο ήτοι της μη πρόσκλησης στις παραπάνω Γενικές Συνελεύσεις αποστερήθηκαν οι αιτούντες και τα περισσότερα μέλη του σωματείου την δυνατότητα να συμμετάσχουν σε αυτές .
Ενόψει των ανωτέρω δεν μπορεί να γίνει και λόγος για νόμιμη απαρτία και πλειοψηφία . Κατά συνέπεια η αίτηση ,η πρόσθετη παρέμβαση και το υποβληθέν με το σημείωμά αίτημα των αιτούντων για επίδειξη των παραπάνω εγγράφων ( δεν προσκομίστηκαν) πρέπει να γίνουν δεκτά κατά τα αναφερόμενα στο διατακτικό της παρούσας . Τα δικαστικά έξοδα των αιτούντων και των προσθέτως παρεμβαινόντων πρέπει να επιβληθούν σε βάρος του καθ'ού, το οποίο ηττάται ( άρθρο 176ΚΠολΔ)

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Συνεκδικάζει ερήμην τον τρίτο και έκτο αιτούντα και κατ' αντιμωλία των λοιπών διαδίκων την από 29-6-2016 αίτηση και την από 5-9-2016 πρόσθετη παρέμβαση , 
ΔΕΧΕΤΑΙ την αίτηση και την πρόσθετη παρέμβαση. 
ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ την αναστολή προσωρινά των από 23-1-2016, 20-2-2016 και 14-5-2016 αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων του καθ' ού σωματείου μέχρι την έκδοση τελεσίδικης απόφασης επί της από 27-6-2016 αγωγής τους.
ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ το καθ’ ου η αίτηση σωματείο να επιδείξει στους αιτούντες ,τα κάτωθι έγγραφα που έχει στην κατοχή του ήτοι :
1) κυρωμένο αντίγραφο εκ του βιβλίου μητρώου μελών του οποίου φαίνονται όλα τα εγγεγραμμένα μέλη του επωνύμως και ο συνολικός αριθμός μελών του σωματείου κατά τις ημερομηνίες 23-1-2016, 20-2-2016 και 14-5-2016
2) βεβαίωση από την οποία προκύπτει ο ακριβής αριθμός των ταμειακώς εντάξει μελών κατά τις ημερομηνίες 23-1-2016, 20-2-2016 και 14-5-2016,
3) κυρωμένο πλήρες αντίγραφο των πρακτικών της ΓΣ που έλαβε χώρα στις 23-1-2016 και αντίγραφο της μαγνητοταινίας με τα μαγνητοφωνημένα πρακτικά (Η ΓΣ μαγνητοφωνήθηκε) ,
4) κυρωμένο πλήρες αντίγραφο των πρακτικών της ΓΣ που έλαβε χώρα στις 20-2-2016 και αντίγραφο της μαγνητοταινίας με τα μαγνητοφωνημένα πρακτικά (Η ΓΣ μαγνητοφωνήθηκε )
5) κυρωμένο πλήρες αντίγραφο των πρακτικών της ΓΣ που έλαβε χώρα στις 14-5-2016 και αντίγραφο της μαγνητοταινίας με τα μαγνητοφωνημένα πρακτικά (η ΓΣ μαγνητοφωνήθηκε ) ,
6) αντίγραφα προσκλήσεων που απέστειλε το καθ’ ου στα μέλη. του( σε όσα έστειλε ) όπου αναγράφεται η ημερομηνία προσκλήσεως και το περιεχόμενο των προκλήσεων για τις ΓΣ των 23-1 -2016,20-2-2016 και 14-5-2016,
7) Αντίγραφα εξουσιοδοτήσεων από τα οποία προκύπτουν τα ονόματα και ο ακριβής αριθμός των μελών του σωματείου που εξουσιοδότησαν άλλα μέλη ( και τα ονόματα των εξουσιοδοτηθέντων ) προκειμένου τα τελευταία να παραστούν και να ψηφίσουν με εξουσιοδότηση για λογαριασμό των εξουσιοδοτούντων και τις ΓΣ της 23-1-2016,20-2-2016 και 14-5-2016.
8) κυρωμένο αντίγραφο του πρακτικού του ΔΣ του καθ’ ου σωματείου από το οποίον να προκύπτει ο διαγωνισμός που έλαβε χώρα για πρόσληψη ορκωτών λογιστών πριν τη ΓΣ της 23-1-2016
9)κυρωμένο αντίγραφο του Πρακτικού του ΔΣ του καθ’ ου σωματείου από το οποίο να προκύπτει η πρόσληψη της εταιρείας ορκωτών λογιστών ΣΟΛ ........άλλως των λογιστών Ευαγγελίας Χρ. Παρίση και Μάρκου Γρ. Φραντζέσκου οι οποίοι εμφανίστηκαν στις επίδικες ΓΣ
10) Βεβαίωση του ΔΣ του καθ’ ου σωματείου από το οποίο να προκύπτει το ονοματεπώνυμό της τρίτης ορκωτής λογίστριας που εμφανίστηκε στη ΓΣ ή οποία δεν ανέφερε το ονομά της
11) πρακτικό συγκρότησης της εφορευτικής επιτροπής στην αρχαιρεσιακή ΓΣ της 20-2-2016
12)κυρωμένο αντίγραφο πρακτικού Εφορευτικής Επιτροπής που να φαίνονται τα μέλη του σωματείου που ψήφισαν στη ΓΣ της 20-20-2016 και οι ψήφοι που έλαβε ο κάθε υποψήφιος
13) τα υποχρεωτικώς φυλασσόμενα από την Εφορευτική Επιτροπή ψηφοδέλτια των αρχαιρεσιών της 20-2-2016 έγκυρα, λευκά και άκυρα στο σύνολό τους,
14) κυρωμένα αντίγραφα του πορίσματος της Εξελεγκτικής Επιτροπής που δεν διαβιβάστηκε και απεκρύβη στις επίδικες ΓΣ.
15) τις αποφάσεις ΔΣ στις οποίες αποφασίστηκε η σύγκληση ΓΣ για τις 23-1-2016,20-2-2016 και 14-5-2016 ,
16)ονομαστικό κατάλογο των μελών που ήταν παρόντα στη ΓΣ της 23-1-2016,
17) ονομαστικό κατάλογο των μελών που ήταν παρόντα στη ΓΣ της 20-2-2016 και
18)ονομαστικό κατάλογο των μελών που ήταν παρόντα στη ΓΣ της 14-5-2016
19) πρακτικό συγκροτήσεως σε σώμα το (φερόμενου)ΔΣ του σωματείου , μετά τις αρχαιρεσίες της 20-2- 2016.
Τα παραπάνω έγγραφα οφείλει να τα προσκομίσει το καθ’ ου στην πλήρη μορφή τους με τις υπογραφές των αρμοδίων οργάνων κατά το χρόνο της έκδοσης τους.
ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ σε βάρος του καθ' ού τα δικαστικά έξοδα των αιτούντων και των προσθέτως παρεμβαινόντων, το οποίο ορίζει σε εκατόν πενήντα (150) ευρώ.
ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε στην Αθήνα στις σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του στις 4.11.2016.....

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

ΑΡΚΑΔΕΣ ΕΣΜΕΝ

H ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ο ΟΡΚΟΣ

«Ορκίζομαι ενώπιον του αληθινού Θεού, ότι θέλω είμαι επί ζωής μου πιστός εις την Εταιρείαν κατά πάντα. Να φανερώσω το παραμικρόν από τα σημεία και τους λόγους της,.......


Ορκίζομαι ότι θέλω τρέφει εις την καρδίαν μου ΑΔΙΑΛΛΑΚΤΟΝ ΜΙΣΟΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΤΥΡΡΑΝΩΝ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΟΣ μου, των οπαδών και των ομοφρόνων με τούτους, θέλω ενεργεί κατά πάντα τρόπον προς βλάβην και αυτόν τον παντελή όλεθρόν των, όταν η περίστασις το συγχωρήσει.

Ορκίζομαι να συντρέχω, όπου εύρω τινά συνάδελφον, με όλην την δύναμιν και την κατάστασίν μου. Να προσφέρω εις αυτόν σέβας και υπακοήν, αν είναι μεγαλύτερος εις τον βαθμόν και αν έτυχε πρότερον εχθρός μου, τόσον περισσότερον να τον αγαπώ και να τον συντρέχω, καθ΄όσον η έχθρα μου ήθελεν είναι μεγαλυτέρα.


Ορκίζομαι ότι καθώς εγώ παρεδέχθην εις Εταιρείαν, να δέχομαι παρομοίως άλλον αδελφόν, μεταχειριζόμενος πάντα τρόπον και όλην την κανονιζομένην άργητα, εωσού τον γνωρίσω Έλληνα αληθή, θερμόν υπερασπιστήν της πατρίδος, άνθρωπον ενάρετον και άξιον όχι μόνον να φυλάττη το μυστικόν, αλλά να κατηχήση και άλλον ορθού φρονήματος.


Ορκίζομαι να προσέχω πάντοτε εις την διαγωγήν μου, να είμαι ενάρετος. Να ευλαβώμαι την θρησκείαν μου, χωρίς να καταφρονώ τας ξένας. Να δίδω πάντοτε το καλόν παράδειγμα. Να συμβουλεύω και να συντρέχω τον ασθενή, τον δυστυχή και τον αδύνατον. Να σέβομαι την διοίκησιν, τα έθιμα, τα κριτήρια και τους διοικητάς του τόπου, εις τον οποίον διατριβώ.

Τέλος πάντων ορκίζομαι εις Σε, ω ιερά πλην τρισάθλια Πατρίς !


Ορκίζομαι εις τας πολυχρονίους βασάνους Σου.


Ορκίζομαι εις τα πικρά δάκρυα τα οποία τόσους αιώνας έχυσαν και χύνουν τα ταλαίπωρα τέκνα Σου, εις τα ίδια μου δάκρυα, χυνόμενα κατά ταύτην την στιγμήν, και εις την μέλλουσαν ελευθερίαν των ομογενών μου ότι αφιερώνομαι όλως εις Σε.


Εις το εξής συ θέλεις είσαι η αιτία και ο σκοπός των διαλογισμών μου.

Το όνομά σου ο οδηγός των πράξεών μου, και η ευτυχία Σου η ανταμοιβή των κόπων μου.
Η θεία δικαιοσύνη ας εξαντλήσει επάνω εις την κεφαλήν μου όλους τους κεραυνούς της, το όνομά μου να είναι εις αποστροφήν, και το υποκείμενόν μου το αντικείμενον της κατάρας και του αναθέματος των Ομογενών μου, αν ίσως λησμονήσω εις μίαν στιγμήν τας δυστυχίας των και δεν εκπληρώσω το χρέος μου.


Τέλος ο θάνατός μου ας είναι η άφευκτος τιμωρία του αμαρτήματός μου, δια να μη λησμονώ την αγνότητα της Εταιρείας με την συμμετοχήν μου».

Διαδήλωση κατά του Μεγάλου Διδασκάλου της Εθνικής Μεγάλης Στοάς της Γαλλίας

Διαδήλωση κατά του Μεγάλου Διδασκάλου της Εθνικής Μεγάλης Στοάς της Γαλλίας
ΕΔΩ.....ΚΟΤΕΣ ΤΑ ΠΟΥΛΑΚΙΑ ΜΟΥ...ΜΠΑΣ ΚΑΙ ΧΑΣΟΥΝ ΚΑΝΕΝΑ ΛΙΛΙ

Διαδήλωση κατά του Μεγάλου Διδασκάλου της Εθνικής Μεγάλης Στοάς της Γαλλίας Το Σάββατο 3 Δεκ. 2011 πραγματοποιήθηκε στο Palais des Sports Murcel Cerdan συγκέντρωση διαμαρτυρίας κατά του Μεγάλου Διδασκάλου της GLNF.

Οι περίπου 1200 παρευρισκόμενοι ζήτησαν την απομάκρυνση του Μ.Δ Francis Stefani κατηγορώντας τον για τον τρόπο που διοικεί την συντεχνία. Οι διαδηλωτές τραγούδησαν το γνωστό τραγούδι των Παρτιζάνων (Marseillaise) και κατέθεσαν στεφάνι παραπέμποντας στο θάνατο της αδελφότητας.

Να σημειωθεί ότι η διαδήλωση καλύφθηκε από τον τύπο με εκτενή αναφορά από την LaParisien .


ΑΠΟ ΤΟ BLOG

http://tektonismos.blogspot.com/2011/12/blog-post_05.html?spref=fb

ΝΑ ΤΟΥΣ ΧΑΙΡΕΣΘΕ

ΝΑ ΤΟΥΣ ΧΑΙΡΕΣΘΕ
Από το Freemasonry today (τεύχος Μαρτίου 2009). Ποιοί είναι οι εικονιζόμενοι ; Κάντε κλικ στη φωτογραφία και φουσκώστε από Εθνική Υπερηφάνεια

ΝΤΡΟΠΗ ΣΑΣ ΩΡΕ

Για πάνω από τέσσερα χρόνια καλούμε τη διοίκηση της Μεγ. Στοάς να κάνει έστω μια δήλωση για το όνομα της Μεγάλης Στοάς που φύτεψαν οι άγγλοι στην γειτονική χώρα που καπηλεύεται την πολιτιστική κληρονομιά όχι μόνο της Μακεδονίας αλλ' όλης της Ελλάδας.
Εκατοντάδες χιλιάδες Ελλήνων έχουν αγανακτήσει με την θυελώδη σιωπή της διοίκησης της Μεγάλης Στοάς, που περιφρονεί όχι μόνο τα Εθνικά μας θέματα αλλά και την μοναδική πατριωτική παράδοση του Ελληνικού Ελευθεροτεκτονισμού.
Απευθυνόμενοι σ' αυτούς τους λέμε " ...το 1993 οι Άγγλοι σας απαναγνώρισαν γιατί ένας καλεσμένος σας μίλησε σε ανοιχτή εκδήλωση για το Μακεδονικό και σε λίγα χρόνια σας φυτεύουν στα Σκόπια μιά Μεγάλη Στοά με το όνομα της Μακεδονίας που καπηλεύεται μέχρι και το σήμα σας (το Γ). Εσείς παρίστασθε σε κοινές διεθνείς εκδηλώσεις με τους Σκοπιανούς και δεν κάνετε ούτε μια απλή δήλωση, όπως ο τελευταίος μουσικοχορευτικός σύλλογός μας σε ανάλογες εκδηλώσεις . ΝΤΡΟΠΗ ΣΑΣ ΩΡΕ."

ΠΡΟΣΟΧΗ - attention -achtung-attenzione- ΠΡΟΣΟΧΗ

Το παρόν ιστολόγιον είναι ΑΥΣΤΗΡΩΣ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΝ δια τους Τέκτονες τους ανήκοντες εις στοάς υπό την Μ. ΣΤ. της Ελλάδος, καθότι διάκειται εχθρικώς προς την παρούσα διοίκησή της (όπως ισχυρίζεται η ίδια )
Η δια του διαδικτύου διακίνηση του περιεχομένου του, ως και η ανάγνωση, υπαγόρευση, φωτοαντιγραφή η άλλη αναπαραγωγή, διαφήμιση, προώθηση, επίδειξη, όλου η μέρους, κατοχή, χρήση, νομή δι' αντιφωνήσεως η μη , μετ' εκταξεως η μη , μίσθωση, δωρεά, δωρεά αιτία θανάτου, νέμηση ανιόντος, πώληση με αντιφώνηση νομής η μη, δάνειο , χρησιδάνειο, εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία του, επιφέρει πειθαρχικόν έλεγχον, συμφώνως τω άρθρω 203 παρ. 2γ και 3α δ και ι του Γενικού Κανονισμού της Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος (αρμόδιος κ. Τρουχίλο, οδός Ιεράς Εξετάσεως και Στάλιγκραντ 13, Τ.Κ. 666. Μεσαίωνας
Treblinka, 7ο Κρεματόριο δεξιά)


Ο ΕΝΔΟΞΟΣ ΑΛ - ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΛΑΜΟΓΙΟ

Ο ΕΝΔΟΞΟΣ ΑΛ -  ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΛΑΜΟΓΙΟ
Εκείνα τα κόλπα με τις μεταχρονολογημένες πληρωμές και τις γυψοσανίδες πως μου ξέφυγαν ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΠΑΝΩ ΣΤΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΜΕΓΑΣ ΧΑΣΟΔΙΚΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ ?

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΜΕΓΑΣ ΧΑΣΟΔΙΚΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ ?
ΩΡΕ ΤΙ ΜΑΝΙΚΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΑ ?

ΠΡΟΣ ΛΕΒΕΝΤΕΣ

ΤΕΛΙΚΑ ΡΕ ΛΕΒΕΝΤΕΣ ΤΟΥ ΤΑΛΛΗΡΟΥ ΚΑΝΕΙΣ ΣΑΣ ΔΕΝ ΞΕΡΕΙ Η ΤΟ ΚΑΝΕΤΕ ΓΑΡΓΑΡΑ

Ποίον αφορά η κατωτέρω περιγραφή του αειμνήστου Υπάτου Μεγάλου Ταξιάρχου Χρυσάνθου Κατσικοπούλου

“…..Εν γνώσει του ψευδολογών….εμφανίζεται ως τελείως αναξιόπιστος και κάθε άλλο Χριστός και ενάρετος , καθόσον προκειμένου να καταστή ενεργόν μέλος του Υπάτου Συμβουλίου, απηλλωτρίωσε τον εαυτόν και την προσωπικότητά του, καταστάς πράγματι ΠΡΑΓΜΑ, RES, ΟΝΙΟΝ, διαπραγματευθείς την ψήφον του δια δολοπλοκιών και δια προσπαθειών όπως εξακριβώσει ποίος θα τον προέκρινεν ως Ανθύπατον, ίνα τον ψηφίση ως Ύπατον…ο πολέμιος του Σκωτικού Τεκτονισμού, ο υβριστής του Υπάτου Συμβουλίου, ο ανέντιμος και διαφθορεύς αφού εβολιδοσκόπει Κρ. Αδελφούς ους προσεπάθει να διαφθείρει ….έρπων και λίχων….εξακολουθών την επιδειξιομανίαν του…ως άλλος σατραπίσκος…μεθυσμένος με την πρόσκαιρον δόξαν του…”


ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΛΕΝΕ ΟΤΙ ΤΟΥΣ ΒΡΙΖΟΥΜΕ ΕΜΕΙΣ

ΑΠΟ ΜΟΝΟΙ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΡΕΖΙΛΗΔΕΣ

ΠΡΙΝ ΕΚΑΤΟ ΧΡΟΝΙΑ

ΠΡΙΝ ΕΚΑΤΟ ΧΡΟΝΙΑ
Ο επίσκοπος Πειραιά εδώ και χρόνια επιδίδεται συστηματικά σε υβριστική και συκοφαντική εκστρατεία κατά του Ελευθεροτεκτονισμού. Στα πλαίσια της εκστρατείας αυτής έχει ασκήσει στο Συμβούλιο της Επικρατείας προσφυγή με την οποία επιδιώκει την διάλυση των Τεκτονικών στοών. Πρόσφατα και με αφορμή τις δηλώσεις της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος για την πολιτική κατάσταση της χώρας, εμφανίσθηκε σε Τηλεοπτικές εκπομπές μεγάλης ακροαματικότητας και συνέχισε τις υβριστικές και συκοφαντικές επιθέσεις κατά του Ελευθεροτεκτονισμού. Απ’ όσα γνωρίζουμε ουδεμία τεκτονική δύναμη αντέδρασε με οποιοδήποτε τρόπο. Η τεκτονική ιστορία μας πληροφορεί ότι σε κάθε παρόμοια περίπτωση οι τεκτονικές αρχές εκδήλωναν άμεσα σοβαρότατες αντιδράσεις προκειμένου όχι μόνο να παύσουν οι άδικοι επιθέσεις αλλά και δια να ενημερωθούν περί του Τεκτονισμού οι απληροφόρητοι πολίτες. Σήμερα που βρισκόμαστε σε εποχή γενικευμένης κρίσης, όπου εκκολάπτονται και εμφανίζονται συνεχώς αλυτρωτικές και συνομωσιολογικές θεωρίες αποδίδουσες στον Ελευθεροτεκτονισμό κάθε κακό, οι τεκτονικές διοικήσεις κοιμόνται μακαρίως τον ύπνο της εσωστρέφειας και της πρωτοφανούς ανικανότητας και δυστυχώς δικαιώνουν συνεχώς την αυστηρή κριτική μας. Δημοσιεύουμε τελείως ενδεικτικά απόκομμα της εφημερίδας ΕΜΠΡΟΣ της 1.3.1909 όπου περιέχεται άρθρο του τότε Υπάτου Μεγάλου Ταξιάρχου Εμμ. Γαλάνη, περί τεκτονισμού (χρησιμοποιεί τον σωστό όρο «ελευθεροτεκτονική»). Το άρθρο αυτό δημοσιεύθηκε εξ αφορμής και σε απάντηση επιθέσεων όχι Επισκόπου μεγάλης πόλεως, αλλ’ ενός ιεροκήρυκα του Βόλου, το 1909 και όχι το 2010. Αθήνα Δεκέμβρης 2010 Καθηγητής Σπήλιος Αναγνωστόπουλος