Ο ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΕΚΤΟΝΙΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΘΕΣΜΟΣ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΥΔΕΝ ΘΕΤΩΝ ΟΡΙΟΝ ΕΝ ΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΕξ αφορμής διαφόρων δημοσιεύσεων από τα λεγόμενα Υπάτα Συμβούλια του 33Ο του Α.Α.Σ.Τ. προβαίνουμε σε επανάληψη των θέσεων που πάγια υποστηρίζονται από το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΕΚΤΟΝΙΚΟ FORUM.

1.    Το Νοέμβριο του 2008 έλαβε χώρα στο Ύπατο Συμβούλιο του 33ο του Α.Α.Σ.Τ. πραξικοπηματική αντικατάσταση και εκδίωξη του νόμιμου Υπάτου Μεγάλου Ταξιάρχου Κραταιοτάτου αδ. Ραφαήλ Ντε Σιγούρα 33, εκλεγέντος και εγκατασταθέντος νομίμως δια την τριετίαν 2007-2010.

2.    Ο Ύπατος προασπίσας σθεναρώς την νομιμότητα και το κύρος του Θεσμού αλλά και την προσωπική του αξιοπρέπεια, εξέδοσε διάταγμα καθαίρεσης του αυτοανακηρυχθέντος ως Υ.Μ.Τ. και κάλεσε όλα τα μέλη του Υπάτου Συμβουλίου και του Σκωτικού τύπου, να τον πλαισιώσουν και να τον συνδράμουν στην αποκατάσταση της καταλυθείσας νομιμότητας, επιφυλασσόμενος όπως καταφύγει εις την προστασίαν της Ελληνικής Δικαιοσύνης σε περίπτωση κατά την οποία δεν αποκαθίστατο η νομιμότης. Τούτο εγένετο με την από 26.11.2008 εξώδικη δήλωσή του, η οποία κοινοποιήθηκε προς άπαντας και προς την ΜΣΤΕ.

3.    Ο Υ.Μ.Τ. εξεδιώχθη από την έδρα του Υ.Σ. και του απηγορεύθη η είσοδος εις άπαντα τα κτήρια των Τεκτονικών οργανώσεων της οδού Αχαρνών, με την σύμπραξη των πραξικοπηματιών και την συνεργασία της ΜΣΤΕ, η οποία αργότερα τον διέγραψε και αυτή παρανόμως.

4.    Εν όψει της πρωτοφανούς αυτής καταστάσεως και της γενικής διώξεως την οποία υπέστη ο νόμιμος Ύπατος Μεγάλος Ταξιάρχης, αλλά και της αρνήσεως πάντων να τον συνδράμουν δια την αποκατάστασιν της νομιμότητας, ο Ύπατος θεώρησε διαλυθέν το Ύπατο Συμβούλιο και προέβη εις ανασύστασή του, ως μόνος δικαιούμενος νομίμως εγκατασταθείς και έχων την μυητικήν διαδοχήν, σύμφωνα με τα Συντάγματα του Μεγάλου Φρειδερίκου, τους κανόνες και τις παραδόσεις του τύπου, προσκαλέσας και εγκαταστήσας ως ανθύπατο Μεγ. Ταξιάρχη τον αδ. Δημοσθένη  Δημόπουλο, κανονικό Ελευθεροτέκτονα και ενεργό μέλος Στοάς της Ε.Μ.ΣΤ.Ε. αλλά και κανονικών στοών του εξωτερικού.  Ακολούθως οι αδ. Ντε Σιγούρα και Δημόπουλος, εισήγαγαν και εγκατέστησαν τον αδ. Νταβίντ Αράρ, κανονικό Ελευθεροτέκτονα και μέλος στοάς της Μ.ΣΤ.Ε, ως Μεγάλο Καγκελάριο του Υπάτου Συμβουλίου του 33ο . Κατ’ αυτόν τον τρόπο ανασυστήθηκε από τον Δεκέμβριο του 2008 το Ύπατο Συμβούλιο και στη συνέχεια επληρώθησαν και οι υπόλοιπες θέσεις του, από Τέκτονες κανονικούς και μέλη κανονικών συμβολικών στοών της ΜΣΤΕ και της ΕΜΣΤΕ, οι οποίες θεωρούνται υπό της Η.Μ.ΣΤ.Α. ως κανονικαί Τεκτονικαί Δυνάμεις στην Ελλάδα. Υπό το Ύπατο Συμβούλιο εντάχθηκαν φιλοσοφικά εργαστήρια και Τέκτονες κανονικοί αποκλειστικώς, με πρώτα τα φιλοσοφικά εργαστήρια της Κέρκυρας, υπό τον Πιέρο Κουρκουμέλη Ροδόσταμο 33ο.

5.    Παραλλήλως ο Ύπατος Μεγάλος Ταξιάρχης προσέφυγε εις την Ελληνική Δικαιοσύνη, η οποία ακύρωσε όλες τις εναντίον του παράνομες πράξεις τόσον των τότε μελών του Υπάτου Συμβουλίου, όσον και της ΜΣΤΕ, με συνεχείς αποφάσεις των δικαστηρίων, τα οποία εφάρμοσαν την Ελληνική Νομοθεσία και τους Τεκτονικούς Κανονισμούς. 

6.    Με την σύμπραξη της ΜΣΤΕ, τα παρανομήσαντα πρώην μέλη του Υπάτου Συμβουλίου, το μεν ενέμειναν στις σε βάρος του παρανομίες ακόμα και μετά την έκδοση της πρωτόδικης απόφασης, στην οποία περιεχόταν η ομολογία του αδ. Καμαλάκη, ότι ο Ύπατος ουδέποτε παραιτήθηκε και συνέχισαν να παραμποδίζουν την εγκατάσταση αυτού και του νέου υπάτου συμβουλίου στην μέχρι τότε έδρα του. Αξίζει εδώ να υπογραμμισθεί η ταύτιση και η πλήρης υποστήριξη της ΜΣΤΕ εις τα παρανομήσαντα πρώην μέλη του υπάτου συμβουλίου, τα οποία ενέμειναν στις παρανομίες τους και με μαζικές απονομές βαθμών και αξιωμάτων αλλά και με υποκριτικούς νομικούς τακτικισμούς, προσπαθούσαν να εμφανισθούν ως νόμιμο ύπατο συμβούλιο. Ουδείς εκ των παρανομησάντων πρώην μελών του υπάτου συμβουλίου είχε εκλεγεί κανονικώς και εγκατασταθεί ως Υ.Μ.Τ., ουδεμίαν μυητική διαδοχήν κατείχον και είχον απωλέσει την ιδιότητα του μέλους του Υπάτου Συμβουλίου, λόγω των πρωτοφανών παρανομιών των και της συνεχούς εμμονής τους σε αυτά, ασκήσαντες ανεπιτυχώς κάθε ένδικο μέσο κατά της πρωτόδικης αποφάσεως, παρά την καταλυτική ομολογία Καμαλάκη ότι ο Ύπατος ουδέποτε παρητήθη. Ο ισχυρισμός τους ότι μετά την έκδοση της Πρωτόδικης απόφασης, το 2009, κάλεσαν τον Ύπατο αλλά δεν προσήλθε είναι υποκριτικός και μη νόμιμος καθότι ο μόνος δικαιούμενος να καλεί είναι ο Ύπατος, ο οποίος είχε καλέσει άπαντας από τις 26.11.2008 να τον πλαισιώσουν και να αποκαταστήσουν την νομιμότητα, αλλ' ούτοι όχι μόνο δεν προσήλθαν αλλά ενέμειναν εις τας παρανομίας, εκπεσόντες νομικά και Τεκτονικά. Η "αξίωσίς των" να προσβάλλεται υπό του Υ.Μ.Τ. εις τα δικαστήρια κάθε μεταγενέστερη πράξη των, εμφανιζόμενη ως πράξις του Υπάτου Συμβουλίου, καταδεικνύει την πλήρη κατάπτωσή τους. 

7.    Ουδείς από τα στελέχη της ΜΣΤΕ στήριξε το νόμιμο ύπατο από το 2008 μέχρι το 2015. Αντιθέτως πάντες πλην του αειμνήστου Μ.Δ. Σπύρου Παίζη προσήλθαν και έλαβαν βαθμούς και αξιώματα από το παράνομο ύπατο των πρώην μελών του. Η επανένταξη του Υπάτου στην ΜΣΤΕ εγένετο κατόπιν Δικαστικής αποφάσεως και μετά την έκδοση της οποίας οι διοικήσεις της ΜΣΤΕ και τα στελέχη της συνέχιζαν να στηρίζουν έμπρακτα τα παρανομήσαντα πρώην μέλη του Υπάτου Συμβουλίου και το ύπατο συμβούλιό τους.  Οι κ.κ. Βασιλογεώργης, Πολίτης κλπ έλαβον τον 33ο από το ύπατο συμβούλιο των παρανομησάντων.

8.    Ο Ύπατος, προεδρεύσας του Υπάτου Συμβουλίου υπέρ τας δύο τριετίας παραιτήθηκε το 2014 και τον διαδέχθηκε ο αδ. Λέανδρος Λεφάκης 33ο, ως νέος Υ.Μ.Τ..

9.     Περί τα τέλη του 2015 και εν όψει των μεγάλων οικονομικών σκανδάλων που συγκλονίζουν τον Ελληνικό Τεκτονισμό, η διοίκηση της ΜΣΤΕ ξαφνικά «ανακαλύπτει» την νομιμότητα, την οποία παραβίασε και υπονόμευσε επί έτη και συνεχίζει την απαράδεκτη ανάμιξή της και εισπήδηση εις τα του Υπάτου Συμβουλίου, με ευτελείς και ανάξιες δι΄Ελευθεροτέκτονες μεθοδεύσεις διχασμού, τριχασμού και γελοιοποίησης των πάντων.

10.                       Προσεταιρίζεται τον πρώην ύπατο, μηδέν έχοντα πλέον δικαίωμα συστάσεως υπάτου συμβουλίου και δημιουργεί "ύπατο συμβούλιο μαριονέττα", στο οποίο σπεύδουν να λάβουν βαθμούς και αξιώματα πλείστοι όσοι εκ των μελών των εργαστηρίων του υπάτου συμβουλίου των παρανομησάντων πρώην μελών του.

11.                       Η ΜΣΤΕ συνήργησε, συμμετείχε και αποδέχθηκε τις παρανομίες κατά του νόμιμου ύπατου Ταξιάρχη. Αυτά που έπραξε στα τέλη του 2015 για να προστατεύσει δήθεν την νομιμότητα δεν τα έπραξε από το 2008, ούτε από το 2009, όταν εκδόθηκε η πρωτόδικη απόφαση στην οποία περιεχόταν η καταλυτική ομολογία του Σπ. Καμαλάκη, ότι ο ύπατος ουδέποτε παραιτήθηκε. Δεν μπήκε καν στον κόπο να συστήσει στα μέλη της αποχή εν όψει αυτής της ομολογίας και των συνεχιζόμενων δικαστηρίων, όπως "συνέστησε" το 2015.  Η ΜΣΤΕ ενήργησε αντιτεκτονικά και τυχοδιωκτικά, ακριβώς όπως το 1985 με το Τάγμα της Υόρκης, προκειμένου να ελέγξει και τον φιλοσοφικό Τεκτονισμό του Σκωτικού Τύπου, αλλά και να δημιουργήσει αντιπερισπασμούς για τα συνεχή διαχειριστικά σκάνδαλα και την εγγενή διαφθορά της.

12.                       Το χειρότερο όλων είναι ότι πάντες οι προερχόμενοι εκ της ΜΣΤΕ, υπονόμευσαν συστηματικά την ενότητα των κανονικών Ελλήνων Τεκτόνων καθότι με την ανασύσταση του Υπάτου Συμβουλίου τον Δεκέμβριο του 2008 και την σχετική απόφασή του, ο φιλοσοφικός Τεκτονισμός του Σκωτικού Τύπου, θα αποτελούσε χώρο ενότητας των μελών των προερχομένων εκ της ΜΣΤΕ και της ΕΜΣΤΕ. 

13.                       Κατόπιν όλων αυτών υπήρξε πρωτοφανής εις την ιστορία ευτελισμός και γελοιοποίηση του Τεκτονισμού στην Ελλάδα, με την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη του εμβληματικού ηγέτη αλλά και σύμπασας της ηγεσίας της ΜΣΤΕ, η οποία ήδη αντιμετωπίζει μεγάλη ιστορική κρίση και πλήρη καταρράκωση εξ αιτίας των συνεχών οικονομικών και διαχειριστικών σκανδάλων, τα οποία μαρτυρούν περί του γενικότερου ήθους και των πρακτικών της.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΕΚΤΟΝΙΚΟ FORUM

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

ΑΡΚΑΔΕΣ ΕΣΜΕΝ

H ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ο ΟΡΚΟΣ

«Ορκίζομαι ενώπιον του αληθινού Θεού, ότι θέλω είμαι επί ζωής μου πιστός εις την Εταιρείαν κατά πάντα. Να φανερώσω το παραμικρόν από τα σημεία και τους λόγους της,.......


Ορκίζομαι ότι θέλω τρέφει εις την καρδίαν μου ΑΔΙΑΛΛΑΚΤΟΝ ΜΙΣΟΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΤΥΡΡΑΝΩΝ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΟΣ μου, των οπαδών και των ομοφρόνων με τούτους, θέλω ενεργεί κατά πάντα τρόπον προς βλάβην και αυτόν τον παντελή όλεθρόν των, όταν η περίστασις το συγχωρήσει.

Ορκίζομαι να συντρέχω, όπου εύρω τινά συνάδελφον, με όλην την δύναμιν και την κατάστασίν μου. Να προσφέρω εις αυτόν σέβας και υπακοήν, αν είναι μεγαλύτερος εις τον βαθμόν και αν έτυχε πρότερον εχθρός μου, τόσον περισσότερον να τον αγαπώ και να τον συντρέχω, καθ΄όσον η έχθρα μου ήθελεν είναι μεγαλυτέρα.


Ορκίζομαι ότι καθώς εγώ παρεδέχθην εις Εταιρείαν, να δέχομαι παρομοίως άλλον αδελφόν, μεταχειριζόμενος πάντα τρόπον και όλην την κανονιζομένην άργητα, εωσού τον γνωρίσω Έλληνα αληθή, θερμόν υπερασπιστήν της πατρίδος, άνθρωπον ενάρετον και άξιον όχι μόνον να φυλάττη το μυστικόν, αλλά να κατηχήση και άλλον ορθού φρονήματος.


Ορκίζομαι να προσέχω πάντοτε εις την διαγωγήν μου, να είμαι ενάρετος. Να ευλαβώμαι την θρησκείαν μου, χωρίς να καταφρονώ τας ξένας. Να δίδω πάντοτε το καλόν παράδειγμα. Να συμβουλεύω και να συντρέχω τον ασθενή, τον δυστυχή και τον αδύνατον. Να σέβομαι την διοίκησιν, τα έθιμα, τα κριτήρια και τους διοικητάς του τόπου, εις τον οποίον διατριβώ.

Τέλος πάντων ορκίζομαι εις Σε, ω ιερά πλην τρισάθλια Πατρίς !


Ορκίζομαι εις τας πολυχρονίους βασάνους Σου.


Ορκίζομαι εις τα πικρά δάκρυα τα οποία τόσους αιώνας έχυσαν και χύνουν τα ταλαίπωρα τέκνα Σου, εις τα ίδια μου δάκρυα, χυνόμενα κατά ταύτην την στιγμήν, και εις την μέλλουσαν ελευθερίαν των ομογενών μου ότι αφιερώνομαι όλως εις Σε.


Εις το εξής συ θέλεις είσαι η αιτία και ο σκοπός των διαλογισμών μου.

Το όνομά σου ο οδηγός των πράξεών μου, και η ευτυχία Σου η ανταμοιβή των κόπων μου.
Η θεία δικαιοσύνη ας εξαντλήσει επάνω εις την κεφαλήν μου όλους τους κεραυνούς της, το όνομά μου να είναι εις αποστροφήν, και το υποκείμενόν μου το αντικείμενον της κατάρας και του αναθέματος των Ομογενών μου, αν ίσως λησμονήσω εις μίαν στιγμήν τας δυστυχίας των και δεν εκπληρώσω το χρέος μου.


Τέλος ο θάνατός μου ας είναι η άφευκτος τιμωρία του αμαρτήματός μου, δια να μη λησμονώ την αγνότητα της Εταιρείας με την συμμετοχήν μου».

Διαδήλωση κατά του Μεγάλου Διδασκάλου της Εθνικής Μεγάλης Στοάς της Γαλλίας

Διαδήλωση κατά του Μεγάλου Διδασκάλου της Εθνικής Μεγάλης Στοάς της Γαλλίας
ΕΔΩ.....ΚΟΤΕΣ ΤΑ ΠΟΥΛΑΚΙΑ ΜΟΥ...ΜΠΑΣ ΚΑΙ ΧΑΣΟΥΝ ΚΑΝΕΝΑ ΛΙΛΙ

Διαδήλωση κατά του Μεγάλου Διδασκάλου της Εθνικής Μεγάλης Στοάς της Γαλλίας Το Σάββατο 3 Δεκ. 2011 πραγματοποιήθηκε στο Palais des Sports Murcel Cerdan συγκέντρωση διαμαρτυρίας κατά του Μεγάλου Διδασκάλου της GLNF.

Οι περίπου 1200 παρευρισκόμενοι ζήτησαν την απομάκρυνση του Μ.Δ Francis Stefani κατηγορώντας τον για τον τρόπο που διοικεί την συντεχνία. Οι διαδηλωτές τραγούδησαν το γνωστό τραγούδι των Παρτιζάνων (Marseillaise) και κατέθεσαν στεφάνι παραπέμποντας στο θάνατο της αδελφότητας.

Να σημειωθεί ότι η διαδήλωση καλύφθηκε από τον τύπο με εκτενή αναφορά από την LaParisien .


ΑΠΟ ΤΟ BLOG

http://tektonismos.blogspot.com/2011/12/blog-post_05.html?spref=fb

ΝΑ ΤΟΥΣ ΧΑΙΡΕΣΘΕ

ΝΑ ΤΟΥΣ ΧΑΙΡΕΣΘΕ
Από το Freemasonry today (τεύχος Μαρτίου 2009). Ποιοί είναι οι εικονιζόμενοι ; Κάντε κλικ στη φωτογραφία και φουσκώστε από Εθνική Υπερηφάνεια

ΝΤΡΟΠΗ ΣΑΣ ΩΡΕ

Για πάνω από τέσσερα χρόνια καλούμε τη διοίκηση της Μεγ. Στοάς να κάνει έστω μια δήλωση για το όνομα της Μεγάλης Στοάς που φύτεψαν οι άγγλοι στην γειτονική χώρα που καπηλεύεται την πολιτιστική κληρονομιά όχι μόνο της Μακεδονίας αλλ' όλης της Ελλάδας.
Εκατοντάδες χιλιάδες Ελλήνων έχουν αγανακτήσει με την θυελώδη σιωπή της διοίκησης της Μεγάλης Στοάς, που περιφρονεί όχι μόνο τα Εθνικά μας θέματα αλλά και την μοναδική πατριωτική παράδοση του Ελληνικού Ελευθεροτεκτονισμού.
Απευθυνόμενοι σ' αυτούς τους λέμε " ...το 1993 οι Άγγλοι σας απαναγνώρισαν γιατί ένας καλεσμένος σας μίλησε σε ανοιχτή εκδήλωση για το Μακεδονικό και σε λίγα χρόνια σας φυτεύουν στα Σκόπια μιά Μεγάλη Στοά με το όνομα της Μακεδονίας που καπηλεύεται μέχρι και το σήμα σας (το Γ). Εσείς παρίστασθε σε κοινές διεθνείς εκδηλώσεις με τους Σκοπιανούς και δεν κάνετε ούτε μια απλή δήλωση, όπως ο τελευταίος μουσικοχορευτικός σύλλογός μας σε ανάλογες εκδηλώσεις . ΝΤΡΟΠΗ ΣΑΣ ΩΡΕ."

ΠΡΟΣΟΧΗ - attention -achtung-attenzione- ΠΡΟΣΟΧΗ

Το παρόν ιστολόγιον είναι ΑΥΣΤΗΡΩΣ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΝ δια τους Τέκτονες τους ανήκοντες εις στοάς υπό την Μ. ΣΤ. της Ελλάδος, καθότι διάκειται εχθρικώς προς την παρούσα διοίκησή της (όπως ισχυρίζεται η ίδια )
Η δια του διαδικτύου διακίνηση του περιεχομένου του, ως και η ανάγνωση, υπαγόρευση, φωτοαντιγραφή η άλλη αναπαραγωγή, διαφήμιση, προώθηση, επίδειξη, όλου η μέρους, κατοχή, χρήση, νομή δι' αντιφωνήσεως η μη , μετ' εκταξεως η μη , μίσθωση, δωρεά, δωρεά αιτία θανάτου, νέμηση ανιόντος, πώληση με αντιφώνηση νομής η μη, δάνειο , χρησιδάνειο, εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία του, επιφέρει πειθαρχικόν έλεγχον, συμφώνως τω άρθρω 203 παρ. 2γ και 3α δ και ι του Γενικού Κανονισμού της Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος (αρμόδιος κ. Τρουχίλο, οδός Ιεράς Εξετάσεως και Στάλιγκραντ 13, Τ.Κ. 666. Μεσαίωνας
Treblinka, 7ο Κρεματόριο δεξιά)


Ο ΕΝΔΟΞΟΣ ΑΛ - ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΛΑΜΟΓΙΟ

Ο ΕΝΔΟΞΟΣ ΑΛ -  ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΛΑΜΟΓΙΟ
Εκείνα τα κόλπα με τις μεταχρονολογημένες πληρωμές και τις γυψοσανίδες πως μου ξέφυγαν ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΠΑΝΩ ΣΤΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΜΕΓΑΣ ΧΑΣΟΔΙΚΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ ?

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΜΕΓΑΣ ΧΑΣΟΔΙΚΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ ?
ΩΡΕ ΤΙ ΜΑΝΙΚΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΑ ?

ΠΡΟΣ ΛΕΒΕΝΤΕΣ

ΤΕΛΙΚΑ ΡΕ ΛΕΒΕΝΤΕΣ ΤΟΥ ΤΑΛΛΗΡΟΥ ΚΑΝΕΙΣ ΣΑΣ ΔΕΝ ΞΕΡΕΙ Η ΤΟ ΚΑΝΕΤΕ ΓΑΡΓΑΡΑ

Ποίον αφορά η κατωτέρω περιγραφή του αειμνήστου Υπάτου Μεγάλου Ταξιάρχου Χρυσάνθου Κατσικοπούλου

“…..Εν γνώσει του ψευδολογών….εμφανίζεται ως τελείως αναξιόπιστος και κάθε άλλο Χριστός και ενάρετος , καθόσον προκειμένου να καταστή ενεργόν μέλος του Υπάτου Συμβουλίου, απηλλωτρίωσε τον εαυτόν και την προσωπικότητά του, καταστάς πράγματι ΠΡΑΓΜΑ, RES, ΟΝΙΟΝ, διαπραγματευθείς την ψήφον του δια δολοπλοκιών και δια προσπαθειών όπως εξακριβώσει ποίος θα τον προέκρινεν ως Ανθύπατον, ίνα τον ψηφίση ως Ύπατον…ο πολέμιος του Σκωτικού Τεκτονισμού, ο υβριστής του Υπάτου Συμβουλίου, ο ανέντιμος και διαφθορεύς αφού εβολιδοσκόπει Κρ. Αδελφούς ους προσεπάθει να διαφθείρει ….έρπων και λίχων….εξακολουθών την επιδειξιομανίαν του…ως άλλος σατραπίσκος…μεθυσμένος με την πρόσκαιρον δόξαν του…”


ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΛΕΝΕ ΟΤΙ ΤΟΥΣ ΒΡΙΖΟΥΜΕ ΕΜΕΙΣ

ΑΠΟ ΜΟΝΟΙ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΡΕΖΙΛΗΔΕΣ

ΠΡΙΝ ΕΚΑΤΟ ΧΡΟΝΙΑ

ΠΡΙΝ ΕΚΑΤΟ ΧΡΟΝΙΑ
Ο επίσκοπος Πειραιά εδώ και χρόνια επιδίδεται συστηματικά σε υβριστική και συκοφαντική εκστρατεία κατά του Ελευθεροτεκτονισμού. Στα πλαίσια της εκστρατείας αυτής έχει ασκήσει στο Συμβούλιο της Επικρατείας προσφυγή με την οποία επιδιώκει την διάλυση των Τεκτονικών στοών. Πρόσφατα και με αφορμή τις δηλώσεις της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος για την πολιτική κατάσταση της χώρας, εμφανίσθηκε σε Τηλεοπτικές εκπομπές μεγάλης ακροαματικότητας και συνέχισε τις υβριστικές και συκοφαντικές επιθέσεις κατά του Ελευθεροτεκτονισμού. Απ’ όσα γνωρίζουμε ουδεμία τεκτονική δύναμη αντέδρασε με οποιοδήποτε τρόπο. Η τεκτονική ιστορία μας πληροφορεί ότι σε κάθε παρόμοια περίπτωση οι τεκτονικές αρχές εκδήλωναν άμεσα σοβαρότατες αντιδράσεις προκειμένου όχι μόνο να παύσουν οι άδικοι επιθέσεις αλλά και δια να ενημερωθούν περί του Τεκτονισμού οι απληροφόρητοι πολίτες. Σήμερα που βρισκόμαστε σε εποχή γενικευμένης κρίσης, όπου εκκολάπτονται και εμφανίζονται συνεχώς αλυτρωτικές και συνομωσιολογικές θεωρίες αποδίδουσες στον Ελευθεροτεκτονισμό κάθε κακό, οι τεκτονικές διοικήσεις κοιμόνται μακαρίως τον ύπνο της εσωστρέφειας και της πρωτοφανούς ανικανότητας και δυστυχώς δικαιώνουν συνεχώς την αυστηρή κριτική μας. Δημοσιεύουμε τελείως ενδεικτικά απόκομμα της εφημερίδας ΕΜΠΡΟΣ της 1.3.1909 όπου περιέχεται άρθρο του τότε Υπάτου Μεγάλου Ταξιάρχου Εμμ. Γαλάνη, περί τεκτονισμού (χρησιμοποιεί τον σωστό όρο «ελευθεροτεκτονική»). Το άρθρο αυτό δημοσιεύθηκε εξ αφορμής και σε απάντηση επιθέσεων όχι Επισκόπου μεγάλης πόλεως, αλλ’ ενός ιεροκήρυκα του Βόλου, το 1909 και όχι το 2010. Αθήνα Δεκέμβρης 2010 Καθηγητής Σπήλιος Αναγνωστόπουλος